شور

شور

0 دنبال کننده504 آهنگ (15:39:10)
#عنوان
1
دستگاه شور - چهار مضراب - دکتر داریوش ثقفی
دستگاه شور - چهار مضراب
02:12
2
دستگاه شور - درآمد خارا-آواز - دکتر داریوش ثقفی
دستگاه شور - درآمد خارا-آواز
02:28
3
دستگاه شور - درآمد - دکتر داریوش ثقفی
دستگاه شور - درآمد
00:28
4
دستگاه شور - درآمد رهاوی - دکتر داریوش ثقفی
دستگاه شور - درآمد رهاوی
02:06
5
دستگاه شور - گریلی - دکتر داریوش ثقفی
دستگاه شور - گریلی
00:29
6
دستگاه شور - شهناز - دکتر داریوش ثقفی
دستگاه شور - شهناز
00:41
7
دستگاه شور - ضربی شهناز - دکتر داریوش ثقفی
دستگاه شور - ضربی شهناز
00:10
8
دستگاه شور - قرچه - دکتر داریوش ثقفی
دستگاه شور - قرچه
01:13
9
دستگاه شور - حسینی - دکتر داریوش ثقفی
دستگاه شور - حسینی
02:38
10
دستگاه شور - ضربی حسینی - دکتر داریوش ثقفی
دستگاه شور - ضربی حسینی
00:07
11
دستگاه شور - دوبیتی - دکتر داریوش ثقفی
دستگاه شور - دوبیتی
00:24
12
دستگاه شور - خارا - دکتر داریوش ثقفی
دستگاه شور - خارا
00:29
13
دستگاه شور - قجر - دکتر داریوش ثقفی
دستگاه شور - قجر
00:21
14
دستگاه شور - فرود شور - دکتر داریوش ثقفی
دستگاه شور - فرود شور
00:44
24
گوشه ی ترک، چهارمضراب و فرود - علی اکبر شهنازی
گوشه ی ترک، چهارمضراب و فرود
00:57
25
گوشه ی ترک، چهارمضراب و فرود - علی اکبر شهنازی
گوشه ی ترک، چهارمضراب و فرود
00:57
27
شور پایین دسته، عزّال، کرشمه - علی اکبر شهنازی
شور پایین دسته، عزّال، کرشمه
00:37
28
00:43
29
کرشمه، هشتری و فرود - علی اکبر شهنازی
کرشمه، هشتری و فرود
00:58
30
01:15
32
قرچه، چهارمضراب و فرود - علی اکبر شهنازی
قرچه، چهارمضراب و فرود
00:48
50
دستگاه شور (مقدمه با سه تار) - حاتم عسگری فراهانی
دستگاه شور (مقدمه با سه تار)
02:00
52
درآمد با شعر (دستگاه شور) - حاتم عسگری فراهانی
درآمد با شعر (دستگاه شور)
02:00
53
03:10
54
02:35
55
نغمه ی درآمد اول (دستگاه شور) - حاتم عسگری فراهانی
نغمه ی درآمد اول (دستگاه شور)
02:19
56
02:22
58
نغمه ی رهاوی (دستگاه شور) - حاتم عسگری فراهانی
نغمه ی رهاوی (دستگاه شور)
02:16
59
02:22
60
01:46
84
01:17
93
چهار مضراب (شور) - یوسف فروتن
چهار مضراب (شور)
01:44
94
درآمد خارا (شور) - یوسف فروتن
درآمد خارا (شور)
00:36
95
01:06
96
00:59
97
اوج و رضوی (شور) - یوسف فروتن
اوج و رضوی (شور)
01:48
98
گرایلی شستی (شور) - یوسف فروتن
گرایلی شستی (شور)
00:57
99
قجر و گوشه ابوعطا (شور) - یوسف فروتن
قجر و گوشه ابوعطا (شور)
01:51
100
02:21
101
08:02
102
درآمد اول،دوم،سوم (دستگاه شور) - مرتضی نی داوود
درآمد اول،دوم،سوم (دستگاه شور)
03:25
103
کرشمه (دستگاه شور) - مرتضی نی داوود
کرشمه (دستگاه شور)
00:43
104
آواز (دستگاه شور) - مرتضی نی داوود
آواز (دستگاه شور)
00:44
105
محمد صادقخانی 1 (دستگاه شور) - مرتضی نی داوود
محمد صادقخانی 1 (دستگاه شور)
00:34
106
صفا 1 (دستگاه شور) - مرتضی نی داوود
صفا 1 (دستگاه شور)
00:41
107
نغمه (دستگاه شور) - مرتضی نی داوود
نغمه (دستگاه شور)
00:55
108
حزین (دستگاه شور) - مرتضی نی داوود
حزین (دستگاه شور)
00:31
109
ملانازی (دستگاه شور) - مرتضی نی داوود
ملانازی (دستگاه شور)
00:48
110
رضوی (دستگاه شور) - مرتضی نی داوود
رضوی (دستگاه شور)
00:50
111
پنجه کردی (دستگاه شور) - مرتضی نی داوود
پنجه کردی (دستگاه شور)
00:45
112
گلریز (دستگاه شور) - مرتضی نی داوود
گلریز (دستگاه شور)
00:36
113
زیرکش (دستگاه شور) - مرتضی نی داوود
زیرکش (دستگاه شور)
00:14
114
نشیب و فراز (دستگاه شور) - مرتضی نی داوود
نشیب و فراز (دستگاه شور)
00:23
115
حسینی (دستگاه شور) - مرتضی نی داوود
حسینی (دستگاه شور)
00:46
116
سلمک (دستگاه شور) - مرتضی نی داوود
سلمک (دستگاه شور)
00:25
117
قرچه (دستگاه شور) - مرتضی نی داوود
قرچه (دستگاه شور)
01:22
118
عُزّال (دستگاه شور) - مرتضی نی داوود
عُزّال (دستگاه شور)
00:16
119
چهارمضراب (دستگاه شور) - مرتضی نی داوود
چهارمضراب (دستگاه شور)
00:32
120
کوچک (دستگاه شور) - مرتضی نی داوود
کوچک (دستگاه شور)
00:23
121
بزرگ (دستگاه شور) - مرتضی نی داوود
بزرگ (دستگاه شور)
00:27
122
قجر (دستگاه شور) - مرتضی نی داوود
قجر (دستگاه شور)
00:30
123
مجلس افروز (دستگاه شور) - مرتضی نی داوود
مجلس افروز (دستگاه شور)
00:37
124
شور بالا،دوبیتی (دستگاه شور) - مرتضی نی داوود
شور بالا،دوبیتی (دستگاه شور)
00:23
125
درآمد (دستگاه شور) - مرتضی نی داوود
درآمد (دستگاه شور)
00:52
126
کرشمه (دستگاه شور) - مرتضی نی داوود
کرشمه (دستگاه شور)
00:38
127
آواز (دستگاه شور) - مرتضی نی داوود
آواز (دستگاه شور)
00:41
128
محمد صادقخانی 2 (دستگاه شور) - مرتضی نی داوود
محمد صادقخانی 2 (دستگاه شور)
00:25
129
صفا 2 (دستگاه شور) - مرتضی نی داوود
صفا 2 (دستگاه شور)
00:29
130
گریلی (دستگاه شور) - مرتضی نی داوود
گریلی (دستگاه شور)
01:08
131
شهناز (دستگاه شور) - مرتضی نی داوود
شهناز (دستگاه شور)
01:21
132
عقده گشا (دستگاه شور) - مرتضی نی داوود
عقده گشا (دستگاه شور)
00:18
133
پنجه کردی (دستگاه شور) - مرتضی نی داوود
پنجه کردی (دستگاه شور)
00:33
134
هشتری (دستگاه شور) - مرتضی نی داوود
هشتری (دستگاه شور)
00:28
135
فرود (دستگاه شور) - مرتضی نی داوود
فرود (دستگاه شور)
00:21
136
شهرآشوب (دستگاه شور) - مرتضی نی داوود
شهرآشوب (دستگاه شور)
02:00
137
چهارمضراب (دستگاه سه گاه) - مرتضی نی داوود
چهارمضراب (دستگاه سه گاه)
20:06
139
02:30
140
01:51
141
03:15
142
01:44
144
چهارمضراب شهناز (دستگاه شور) - فرامرز پایور
چهارمضراب شهناز (دستگاه شور)
01:32
148
چهار مضراب حسینی، بقیهی حسینی، فرود (دستگاه شور) - فرامرز پایور
چهار مضراب حسینی، بقیهی حسینی، فرود (دستگاه شور)
04:21
149
گرایلی (از کتاب دستور سنتور) (دستگاه شور) - فرامرز پایور
گرایلی (از کتاب دستور سنتور) (دستگاه شور)
02:07
150
01:56
152
درآمد دوم یا خارا (دستگاه شور) - محمد منتشری
درآمد دوم یا خارا (دستگاه شور)
01:59
166
درآمد اول (دستگاه شور) - سعید هرمزی
درآمد اول (دستگاه شور)
00:26
167
درآمد دوم و سوم (دستگاه شور) - سعید هرمزی
درآمد دوم و سوم (دستگاه شور)
00:53
168
کرشمه (دستگاه شور) - سعید هرمزی
کرشمه (دستگاه شور)
00:39
169
درآمد چهارم
درآمد چهارم "اوج" (دستگاه شور)
00:37
170
نغمه اول (دستگاه شور) - سعید هرمزی
نغمه اول (دستگاه شور)
00:46
171
نغمه دوم (دستگاه شور) - سعید هرمزی
نغمه دوم (دستگاه شور)
00:50
172
زیرکش سلمک (دستگاه شور) - سعید هرمزی
زیرکش سلمک (دستگاه شور)
00:46
173
گلریز و حسینی (دستگاه شور) - سعید هرمزی
گلریز و حسینی (دستگاه شور)
01:49
174
عزال و مجلس افروز (دستگاه شور) - سعید هرمزی
عزال و مجلس افروز (دستگاه شور)
02:57
175
چهارمضراب و شور پایین دسته (دستگاه شور) - سعید هرمزی
چهارمضراب و شور پایین دسته (دستگاه شور)
01:35
176
درآمد، کرشمه، فرود (دستگاه شور) - سعید هرمزی
درآمد، کرشمه، فرود (دستگاه شور)
01:38
177
گریلی (دستگاه شور) - سعید هرمزی
گریلی (دستگاه شور)
02:56
178
درآمد اول (دستگاه شور) - علی اکبر شهنازی
درآمد اول (دستگاه شور)
00:30
179
درآمد دوم (دستگاه شور) - علی اکبر شهنازی
درآمد دوم (دستگاه شور)
00:42
180
درآمد سوم یا پنجهشعری (دستگاه شور) - علی اکبر شهنازی
درآمد سوم یا پنجهشعری (دستگاه شور)
00:30
181
00:33
183
نغمهی اول (دستگاه شور) - علی اکبر شهنازی
نغمهی اول (دستگاه شور)
00:43
184
زیرکش سلمک اول و دوم (دستگاه شور) - علی اکبر شهنازی
زیرکش سلمک اول و دوم (دستگاه شور)
00:32
185
00:09
186
نشیب و فراز (دستگاه شور) - علی اکبر شهنازی
نشیب و فراز (دستگاه شور)
00:16
187
اوج و حضیض (دستگاه شور) - علی اکبر شهنازی
اوج و حضیض (دستگاه شور)
00:06
188
مقدمهی صفا (دستگاه شور) - علی اکبر شهنازی
مقدمهی صفا (دستگاه شور)
00:16
189
00:22
190
00:10
191
00:41
193
نغمهی دوم (دستگاه شور) - علی اکبر شهنازی
نغمهی دوم (دستگاه شور)
00:44