صد قدح نوش(لوح اول)

صد قدح نوش(لوح اول)

نیما بغدادی

عباس هدایتی اصل

لیست آهنگ ها

اول دفتر به نام ایزد دانا گوش کنید
نیما بغدادی
عباس هدایتی اصل
محبوب سیم اندام سنگین دل گوش کنید
نیما بغدادی
عباس هدایتی اصل
ما نیز هم بد نیستیم گوش کنید
نیما بغدادی
عباس هدایتی اصل
حکایت پیش جانان گوش کنید
نیما بغدادی
عباس هدایتی اصل
چشمان ترک ماست گوش کنید
نیما بغدادی
عباس هدایتی اصل
دو دوست گوش کنید
نیما بغدادی
عباس هدایتی اصل
قطره باران بهاری گوش کنید
نیما بغدادی
عباس هدایتی اصل
هوس صحرا گوش کنید
نیما بغدادی
عباس هدایتی اصل
چشم من و پروین گوش کنید
نیما بغدادی
عباس هدایتی اصل
جمال طلعت گوش کنید
نیما بغدادی
عباس هدایتی اصل
سل المصانع گوش کنید
نیما بغدادی
عباس هدایتی اصل
وقت بهار گوش کنید
نیما بغدادی
عباس هدایتی اصل
باد نوبهاری گوش کنید
نیما بغدادی
عباس هدایتی اصل
بوی وصال دوستان گوش کنید
نیما بغدادی
عباس هدایتی اصل
ماه دوهفته گوش کنید
نیما بغدادی
عباس هدایتی اصل
بار فراق دوستان گوش کنید
نیما بغدادی
عباس هدایتی اصل
سرو بوستانی گوش کنید
نیما بغدادی
عباس هدایتی اصل
نمی شوی فراموش گوش کنید
نیما بغدادی
عباس هدایتی اصل
خاکهای شیراز گوش کنید
نیما بغدادی
عباس هدایتی اصل
شاهد شکر گوش کنید
نیما بغدادی
عباس هدایتی اصل