ردیف نوازی ۳ (دستگاه ماهور، آواز بیات ترک) - مرتضی نی داوود

ردیف نوازی ۳ (دستگاه ماهور، آواز بیات ترک)

#عنوان
1
چهارمضراب (دستگاه ماهور) - مرتضی نی داوود
چهارمضراب (دستگاه ماهور)
01:40
2
درآمد اول (دستگاه ماهور) - مرتضی نی داوود
درآمد اول (دستگاه ماهور)
00:48
3
درآمد دوم (دستگاه ماهور) - مرتضی نی داوود
درآمد دوم (دستگاه ماهور)
00:45
4
درآمد سوم (دستگاه ماهور) - مرتضی نی داوود
درآمد سوم (دستگاه ماهور)
01:12
5
آواز ماهور (دستگاه ماهور) - مرتضی نی داوود
آواز ماهور (دستگاه ماهور)
01:14
6
سارنگ (دستگاه ماهور) - مرتضی نی داوود
سارنگ (دستگاه ماهور)
01:02
7
گشایش (دستگاه ماهور) - مرتضی نی داوود
گشایش (دستگاه ماهور)
01:11
8
داد آفرین (دستگاه ماهور) - مرتضی نی داوود
داد آفرین (دستگاه ماهور)
01:38
9
خسروانی (دستگاه ماهور) - مرتضی نی داوود
خسروانی (دستگاه ماهور)
00:35
10
خوارزمی (دستگاه ماهور) - مرتضی نی داوود
خوارزمی (دستگاه ماهور)
00:44
11
دلکش (دستگاه ماهور) - مرتضی نی داوود
دلکش (دستگاه ماهور)
00:51
12
حاجی حسنی (دستگاه ماهور) - مرتضی نی داوود
حاجی حسنی (دستگاه ماهور)
02:47
13
خاورانی (دستگاه ماهور) - مرتضی نی داوود
خاورانی (دستگاه ماهور)
01:27
14
طرب انگیز (دستگاه ماهور) - مرتضی نی داوود
طرب انگیز (دستگاه ماهور)
01:14
15
نهیب (دستگاه ماهور) - مرتضی نی داوود
نهیب (دستگاه ماهور)
00:56
16
سروش (دستگاه ماهور) - مرتضی نی داوود
سروش (دستگاه ماهور)
01:06
17
آذربایجانی (دستگاه ماهور) - مرتضی نی داوود
آذربایجانی (دستگاه ماهور)
01:09
18
فیلی (دستگاه ماهور) - مرتضی نی داوود
فیلی (دستگاه ماهور)
00:49
19
زیر افکن 1 (دستگاه ماهور) - مرتضی نی داوود
زیر افکن 1 (دستگاه ماهور)
00:27
20
ماهور صغیر (دستگاه ماهور) - مرتضی نی داوود
ماهور صغیر (دستگاه ماهور)
00:52
21
طوسی (دستگاه ماهور) - مرتضی نی داوود
طوسی (دستگاه ماهور)
02:15
22
نصیرخانی (دستگاه ماهور) - مرتضی نی داوود
نصیرخانی (دستگاه ماهور)
01:39
23
مرادخانی (دستگاه ماهور) - مرتضی نی داوود
مرادخانی (دستگاه ماهور)
00:45
24
ابول (دستگاه ماهور) - مرتضی نی داوود
ابول (دستگاه ماهور)
00:59
25
بسته نگار (دستگاه ماهور) - مرتضی نی داوود
بسته نگار (دستگاه ماهور)
00:48
26
زیر افکن 2 (دستگاه ماهور) - مرتضی نی داوود
زیر افکن 2 (دستگاه ماهور)
00:40
27
نیریز صغیر (دستگاه ماهور) - مرتضی نی داوود
نیریز صغیر (دستگاه ماهور)
00:50
28
شکسته (ادامه ماهور) - مرتضی نی داوود
شکسته (ادامه ماهور)
02:05
29
عراق (ادامه ماهور) - مرتضی نی داوود
عراق (ادامه ماهور)
00:46
30
مخبر (ادامه ماهور) - مرتضی نی داوود
مخبر (ادامه ماهور)
02:45
31
راک 1 (ادامه ماهور) - مرتضی نی داوود
راک 1 (ادامه ماهور)
00:25
32
راک صغیر (ادامه ماهور) - مرتضی نی داوود
راک صغیر (ادامه ماهور)
00:46
33
راک 2 (ادامه ماهور) - مرتضی نی داوود
راک 2 (ادامه ماهور)
01:20
34
راک عبدالله (ادامه ماهور) - مرتضی نی داوود
راک عبدالله (ادامه ماهور)
00:48
35
راک هندی (ادامه ماهور) - مرتضی نی داوود
راک هندی (ادامه ماهور)
00:46
36
راک کشمیر (ادامه ماهور) - مرتضی نی داوود
راک کشمیر (ادامه ماهور)
03:26
37
چهارمضراب (آواز بیات ترک) - مرتضی نی داوود
چهارمضراب (آواز بیات ترک)
02:18
38
درآمد (آواز بیات ترک) - مرتضی نی داوود
درآمد (آواز بیات ترک)
00:38
39
آواز (آواز بیات ترک) - مرتضی نی داوود
آواز (آواز بیات ترک)
01:13
40
قسمت چهارم (آواز بیات ترک) - مرتضی نی داوود
قسمت چهارم (آواز بیات ترک)
00:20
41
مهربانی (آواز بیات ترک) - مرتضی نی داوود
مهربانی (آواز بیات ترک)
00:41
42
محمد صادق خوانی (آواز بیات ترک) - مرتضی نی داوود
محمد صادق خوانی (آواز بیات ترک)
00:52
43
روح الارواح (آواز بیات ترک) - مرتضی نی داوود
روح الارواح (آواز بیات ترک)
00:32
44
دوگاه (آواز بیات ترک) - مرتضی نی داوود
دوگاه (آواز بیات ترک)
00:31
45
مهدی ضرابی (آواز بیات ترک) - مرتضی نی داوود
مهدی ضرابی (آواز بیات ترک)
00:37
46
مثنوی (آواز بیات ترک) - مرتضی نی داوود
مثنوی (آواز بیات ترک)
02:38
47
قطار (آواز بیات ترک) - مرتضی نی داوود
قطار (آواز بیات ترک)
01:37
© چهارباغ بانگ
5 از 5 (از مجموع 1 امتیاز)
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام