ردیف نوازی ۱ (دستگاه شور، دستگاه همایون) - مرتضی نی داوود

ردیف نوازی ۱ (دستگاه شور، دستگاه همایون)

#عنوان
1
درآمد اول، درآمد دوم، درآمد سوم (دستگاه شور) - مرتضی نی داوود
درآمد اول، درآمد دوم، درآمد سوم (دستگاه شور)
03:18
2
کرشمه 1 (دستگاه شور) - مرتضی نی داوود
کرشمه 1 (دستگاه شور)
00:44
3
آواز شور و چهارمضراب (دستگاه شور) - مرتضی نی داوود
آواز شور و چهارمضراب (دستگاه شور)
00:43
4
محمد صادق خوانی 1 (دستگاه شور) - مرتضی نی داوود
محمد صادق خوانی 1 (دستگاه شور)
00:34
5
صفا (دستگاه شور) - مرتضی نی داوود
صفا (دستگاه شور)
00:40
6
نغمه (دستگاه شور) - مرتضی نی داوود
نغمه (دستگاه شور)
00:54
7
حزین (دستگاه شور) - مرتضی نی داوود
حزین (دستگاه شور)
00:31
8
ملانازی (دستگاه شور) - مرتضی نی داوود
ملانازی (دستگاه شور)
00:48
9
رضوی (دستگاه شور) - مرتضی نی داوود
رضوی (دستگاه شور)
00:50
10
پنجه کردی 1 (دستگاه شور) - مرتضی نی داوود
پنجه کردی 1 (دستگاه شور)
00:46
11
گلریز (دستگاه شور) - مرتضی نی داوود
گلریز (دستگاه شور)
00:37
12
زیرکش (دستگاه شور) - مرتضی نی داوود
زیرکش (دستگاه شور)
00:15
13
نشیب و فراز (دستگاه شور) - مرتضی نی داوود
نشیب و فراز (دستگاه شور)
00:26
14
حسینی (دستگاه شور) - مرتضی نی داوود
حسینی (دستگاه شور)
00:47
15
سلمک (دستگاه شور) - مرتضی نی داوود
سلمک (دستگاه شور)
00:25
16
قرچه (دستگاه شور) - مرتضی نی داوود
قرچه (دستگاه شور)
01:22
17
عزال (دستگاه شور) - مرتضی نی داوود
عزال (دستگاه شور)
00:17
18
چهارمضراب (دستگاه شور) - مرتضی نی داوود
چهارمضراب (دستگاه شور)
00:34
19
کوچک (دستگاه شور) - مرتضی نی داوود
کوچک (دستگاه شور)
00:24
20
بزرگ (دستگاه شور) - مرتضی نی داوود
بزرگ (دستگاه شور)
00:27
21
قجر (دستگاه شور) - مرتضی نی داوود
قجر (دستگاه شور)
00:33
22
مجلس افروز (دستگاه شور) - مرتضی نی داوود
مجلس افروز (دستگاه شور)
00:37
23
شور بالا دو بیتی (دستگاه شور) - مرتضی نی داوود
شور بالا دو بیتی (دستگاه شور)
00:25
24
درآمد (دستگاه شور) - مرتضی نی داوود
درآمد (دستگاه شور)
00:54
25
کرشمه 2 (دستگاه شور) - مرتضی نی داوود
کرشمه 2 (دستگاه شور)
00:39
26
آواز شور (دستگاه شور) - مرتضی نی داوود
آواز شور (دستگاه شور)
00:41
27
محمد صادق خوانی 2 (دستگاه شور) - مرتضی نی داوود
محمد صادق خوانی 2 (دستگاه شور)
00:25
28
صفا 2 (دستگاه شور) - مرتضی نی داوود
صفا 2 (دستگاه شور)
00:29
29
گریلی (دستگاه شور) - مرتضی نی داوود
گریلی (دستگاه شور)
01:10
30
شهناز (دستگاه شور) - مرتضی نی داوود
شهناز (دستگاه شور)
01:25
31
عقده گشا (دستگاه شور) - مرتضی نی داوود
عقده گشا (دستگاه شور)
00:18
32
پنجه کردی 2 (دستگاه شور) - مرتضی نی داوود
پنجه کردی 2 (دستگاه شور)
00:34
33
هشتری (دستگاه شور) - مرتضی نی داوود
هشتری (دستگاه شور)
00:28
34
فرود (دستگاه شور) - مرتضی نی داوود
فرود (دستگاه شور)
00:22
35
شهرآشوب (دستگاه شور) - مرتضی نی داوود
شهرآشوب (دستگاه شور)
02:00
36
درآمد (دستگاه همایون) - مرتضی نی داوود
درآمد (دستگاه همایون)
00:43
37
آواز (دستگاه همایون) - مرتضی نی داوود
آواز (دستگاه همایون)
02:34
38
زنگ شتر (دستگاه همایون) - مرتضی نی داوود
زنگ شتر (دستگاه همایون)
01:03
39
گوشه چهارگاه (دستگاه همایون) - مرتضی نی داوود
گوشه چهارگاه (دستگاه همایون)
00:45
40
موالیان (دستگاه همایون) - مرتضی نی داوود
موالیان (دستگاه همایون)
00:37
41
چکاوک و پروانه (دستگاه همایون) - مرتضی نی داوود
چکاوک و پروانه (دستگاه همایون)
01:33
42
بیداد (دستگاه همایون) - مرتضی نی داوود
بیداد (دستگاه همایون)
01:11
43
پروانه (دستگاه همایون) - مرتضی نی داوود
پروانه (دستگاه همایون)
00:27
44
نی داود (دستگاه همایون) - مرتضی نی داوود
نی داود (دستگاه همایون)
02:36
45
باوی و سوز و گداز (دستگاه همایون) - مرتضی نی داوود
باوی و سوز و گداز (دستگاه همایون)
01:33
46
جامه دران (دستگاه همایون) - مرتضی نی داوود
جامه دران (دستگاه همایون)
00:42
47
نوروز عرب (دستگاه همایون) - مرتضی نی داوود
نوروز عرب (دستگاه همایون)
01:18
48
نوروز صبا (دستگاه همایون) - مرتضی نی داوود
نوروز صبا (دستگاه همایون)
01:05
49
نوروز خارا (دستگاه همایون) - مرتضی نی داوود
نوروز خارا (دستگاه همایون)
01:09
50
نفیر (دستگاه همایون) - مرتضی نی داوود
نفیر (دستگاه همایون)
00:49
51
فرهنگ (دستگاه همایون) - مرتضی نی داوود
فرهنگ (دستگاه همایون)
01:18
52
ابوالچپ (دستگاه همایون) - مرتضی نی داوود
ابوالچپ (دستگاه همایون)
00:40
53
راوندی (دستگاه همایون) - مرتضی نی داوود
راوندی (دستگاه همایون)
00:17
54
لیلی و مجنون (دستگاه همایون) - مرتضی نی داوود
لیلی و مجنون (دستگاه همایون)
00:49
55
طرز (دستگاه همایون) - مرتضی نی داوود
طرز (دستگاه همایون)
00:37
56
آواز شوشتری (دستگاه همایون) - مرتضی نی داوود
آواز شوشتری (دستگاه همایون)
01:48
57
بختیاری (دستگاه همایون) - مرتضی نی داوود
بختیاری (دستگاه همایون)
01:46
© چهارباغ بانگ
0 از 5 (از مجموع 0 امتیاز)
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام