ردیف نوازی سه تار ردیف عبدالله میرزا - حسین علیزاده

ردیف نوازی سه تار ردیف عبدالله میرزا

#عنوان
1
درآمد اول - حسین علیزاده
درآمد اول
00:41
2
درآمد دوم (پنچه شعری) - حسین علیزاده
درآمد دوم (پنچه شعری)
00:43
3
درآمد سوم ( کرشمه ) - حسین علیزاده
درآمد سوم ( کرشمه )
01:15
4
درآمد چهارم (رهاب) - حسین علیزاده
درآمد چهارم (رهاب)
00:48
5
درآمد پنجم (اوج) - حسین علیزاده
درآمد پنجم (اوج)
01:11
6
درآمد ششم (ملا نازی) - حسین علیزاده
درآمد ششم (ملا نازی)
00:47
7
نغمه اول - حسین علیزاده
نغمه اول
01:27
8
نغمه دوم - حسین علیزاده
نغمه دوم
01:02
9
زیرکش سلمک - حسین علیزاده
زیرکش سلمک
00:28
10
ملا نازی - حسین علیزاده
ملا نازی
00:49
11
سلمک - حسین علیزاده
سلمک
00:42
12
گلریز - حسین علیزاده
گلریز
00:36
13
مجلس افروز - حسین علیزاده
مجلس افروز
00:29
14
عزال - حسین علیزاده
عزال
00:57
15
صفا - حسین علیزاده
صفا
00:23
16
بزرگ - حسین علیزاده
بزرگ
00:28
17
کوچک - حسین علیزاده
کوچک
00:25
18
دوبیتی - حسین علیزاده
دوبیتی
00:34
19
خارا - حسین علیزاده
خارا
00:29
20
قچر - حسین علیزاده
قچر
00:37
21
حزین - حسین علیزاده
حزین
00:50
22
شور پایین دسته - حسین علیزاده
شور پایین دسته
00:21
23
گوشه رهاب - حسین علیزاده
گوشه رهاب
00:44
24
چهار گوشه - گوشه اول - حسین علیزاده
چهار گوشه - گوشه اول
00:18
25
چهار گوشه - گوشه دوم - حسین علیزاده
چهار گوشه - گوشه دوم
00:37
26
چهار گوشه - گوشه سوم - حسین علیزاده
چهار گوشه - گوشه سوم
00:35
27
چهار گوشه - گوشه چهارم - حسین علیزاده
چهار گوشه - گوشه چهارم
01:00
28
مقدمه گریلی - حسین علیزاده
مقدمه گریلی
01:16
29
رضوی حزین فرود - حسین علیزاده
رضوی حزین فرود
03:32
30
شهناز - حسین علیزاده
شهناز
00:44
31
قرچه - حسین علیزاده
قرچه
01:38
32
شهناز کت (عاشق کش) - حسین علیزاده
شهناز کت (عاشق کش)
01:00
33
رنگ اصول - حسین علیزاده
رنگ اصول
03:25
34
گریلی 1 - حسین علیزاده
گریلی 1
05:11
35
گریلی 2 - حسین علیزاده
گریلی 2
01:00
36
گریلی 3 - حسین علیزاده
گریلی 3
01:13
37
رنگ شهر آشوب - حسین علیزاده
رنگ شهر آشوب
14:47
38
رامکلی - حسین علیزاده
رامکلی
01:09
39
درآمد - حسین علیزاده
درآمد
01:45
40
سیخی - حسین علیزاده
سیخی
02:01
41
حجاز - حسین علیزاده
حجاز
01:13
42
بسته نگار - حسین علیزاده
بسته نگار
00:52
43
یقولون - حسین علیزاده
یقولون
01:00
44
چهار پاره - حسین علیزاده
چهار پاره
02:49
45
گبری - حسین علیزاده
گبری
01:39
46
غم انگیز - حسین علیزاده
غم انگیز
01:26
47
گیلکی - حسین علیزاده
گیلکی
02:57
48
درآمد اول - حسین علیزاده
درآمد اول
01:03
49
درامد دوم - حسین علیزاده
درامد دوم
01:16
50
درآمد سوم - حسین علیزاده
درآمد سوم
01:16
51
حاجی حسنی - حسین علیزاده
حاجی حسنی
01:34
52
بسته نگار - حسین علیزاده
بسته نگار
00:37
53
زنگوله - حسین علیزاده
زنگوله
00:45
54
خسروانی - حسین علیزاده
خسروانی
00:30
55
نغمه - حسین علیزاده
نغمه
00:42
56
فیلی - حسین علیزاده
فیلی
00:40
57
گوشه شکسته - حسین علیزاده
گوشه شکسته
00:31
58
مهربانی - حسین علیزاده
مهربانی
01:01
59
جامه دران - حسین علیزاده
جامه دران
01:06
60
مهدی ضرابی - حسین علیزاده
مهدی ضرابی
01:19
61
روح الارواح - حسین علیزاده
روح الارواح
01:23
62
درآمد - حسین علیزاده
درآمد
01:52
63
بسته نگار - حسین علیزاده
بسته نگار
02:37
64
عراق - حسین علیزاده
عراق
02:11
65
درآمد - حسین علیزاده
درآمد
02:03
66
بیدگانی - حسین علیزاده
بیدگانی
01:00
67
حاجیانی - حسین علیزاده
حاجیانی
01:06
68
اوج - حسین علیزاده
اوج
01:17
69
درآمد اول - حسین علیزاده
درآمد اول
01:27
70
درآمد دوم - حسین علیزاده
درآمد دوم
01:46
71
بسته نگار - حسین علیزاده
بسته نگار
00:22
72
حاجی حسنی - حسین علیزاده
حاجی حسنی
01:00
73
درآمد سوم - حسین علیزاده
درآمد سوم
01:15
74
درآمد چهارم - حسین علیزاده
درآمد چهارم
02:01
75
قطار - حسین علیزاده
قطار
01:57
76
قرایی - حسین علیزاده
قرایی
01:45
77
چهارمضراب - حسین علیزاده
چهارمضراب
00:54
78
درآمد اول - حسین علیزاده
درآمد اول
01:12
79
درآمد دوم (زنگ شتر) - حسین علیزاده
درآمد دوم (زنگ شتر)
01:30
80
موالیان - حسین علیزاده
موالیان
01:38
81
چکاوک - حسین علیزاده
چکاوک
01:27
82
طرز - حسین علیزاده
طرز
01:34
83
بیداد - حسین علیزاده
بیداد
02:11
84
بیداد کت - حسین علیزاده
بیداد کت
00:28
85
نی داوود - حسین علیزاده
نی داوود
01:52
86
باوی - حسین علیزاده
باوی
01:17
87
سوز و گداز - حسین علیزاده
سوز و گداز
01:12
88
ابوالچپ - حسین علیزاده
ابوالچپ
00:48
89
لیلی و مجنون - حسین علیزاده
لیلی و مجنون
00:53
90
راوندی - حسین علیزاده
راوندی
00:19
91
نوروز عرب - حسین علیزاده
نوروز عرب
01:12
92
نوروز صبا - حسین علیزاده
نوروز صبا
00:57
93
نوروز خارا - حسین علیزاده
نوروز خارا
01:08
94
نفیر - حسین علیزاده
نفیر
00:32
95
فرنگ با شوشتری گردان - حسین علیزاده
فرنگ با شوشتری گردان
01:05
96
شوشتری - حسین علیزاده
شوشتری
00:51
97
جامه دران - حسین علیزاده
جامه دران
00:58
98
راز و نیاز - حسین علیزاده
راز و نیاز
01:04
99
میگلی - حسین علیزاده
میگلی
00:24
100
موالف - حسین علیزاده
موالف
00:21
101
بختیاری با موالف - حسین علیزاده
بختیاری با موالف
00:58
102
عزال - حسین علیزاده
عزال
01:11
103
دناسری - حسین علیزاده
دناسری
00:58
104
رنگ فرح - حسین علیزاده
رنگ فرح
03:43
105
درآمد - حسین علیزاده
درآمد
02:00
106
جامه دران - حسین علیزاده
جامه دران
01:54
107
بیات راجه - حسین علیزاده
بیات راجه
00:44
108
قسمت دوم - حسین علیزاده
قسمت دوم
01:34
109
فرود - حسین علیزاده
فرود
01:30
110
کرشمه - حسین علیزاده
کرشمه
01:22
111
سوز و گداز - حسین علیزاده
سوز و گداز
01:21
112
درآمد اول - حسین علیزاده
درآمد اول
00:45
113
درآمد دوم - حسین علیزاده
درآمد دوم
01:10
114
درآمد سوم (پیش زنگوله و زنگوله) - حسین علیزاده
درآمد سوم (پیش زنگوله و زنگوله)
01:04
115
درآمد چهارم - حسین علیزاده
درآمد چهارم
01:01
116
نغمه - حسین علیزاده
نغمه
01:18
117
کرشمه و کرشمه با مویه - حسین علیزاده
کرشمه و کرشمه با مویه
02:21
118
زنگ شتر - حسین علیزاده
زنگ شتر
01:09
119
زابل - حسین علیزاده
زابل
01:01
120
بسته نگار - حسین علیزاده
بسته نگار
01:07
121
مویه - حسین علیزاده
مویه
00:44
122
فرود - حسین علیزاده
فرود
00:40
123
حصار - حسین علیزاده
حصار
01:14
124
حصار (قسمت دوم) - حسین علیزاده
حصار (قسمت دوم)
00:53
125
حصار (قسمت سوم) - حسین علیزاده
حصار (قسمت سوم)
01:30
126
چهار مضراب - حسین علیزاده
چهار مضراب
02:25
127
پس حصار - حسین علیزاده
پس حصار
01:12
128
مویه - حسین علیزاده
مویه
00:34
129
مخالف - حسین علیزاده
مخالف
01:54
130
حاجی حسنی - حسین علیزاده
حاجی حسنی
01:13
131
بسته نگار - حسین علیزاده
بسته نگار
01:06
132
مغلوب - حسین علیزاده
مغلوب
00:21
133
نغمه - حسین علیزاده
نغمه
01:16
134
حزین - حسین علیزاده
حزین
00:54
135
حدی - حسین علیزاده
حدی
01:00
136
پهلوی - حسین علیزاده
پهلوی
00:42
137
رجز - حسین علیزاده
رجز
00:39
138
منصوری - حسین علیزاده
منصوری
00:55
139
منصوری (قسمت دوم) - حسین علیزاده
منصوری (قسمت دوم)
00:55
140
منصوری (قسمت سوم) - حسین علیزاده
منصوری (قسمت سوم)
01:35
141
لزگی - حسین علیزاده
لزگی
02:43
142
متن و حاشیه - حسین علیزاده
متن و حاشیه
00:40
143
رنگ شهر آشوب - حسین علیزاده
رنگ شهر آشوب
05:08
144
چهار مضراب - حسین علیزاده
چهار مضراب
00:43
145
درآمد - حسین علیزاده
درآمد
00:23
146
نغمه - حسین علیزاده
نغمه
01:02
147
کرشمه با مویه - حسین علیزاده
کرشمه با مویه
02:09
148
زنگ شتر - حسین علیزاده
زنگ شتر
01:11
149
زابل - حسین علیزاده
زابل
00:59
150
بسته نگار - حسین علیزاده
بسته نگار
00:53
151
مویه - حسین علیزاده
مویه
01:23
152
مخالف - حسین علیزاده
مخالف
01:56
153
حاجی حسنی - حسین علیزاده
حاجی حسنی
01:10
154
بسته نگار - حسین علیزاده
بسته نگار
01:17
155
مغلوب - حسین علیزاده
مغلوب
00:19
156
نغمه مغلوب - حسین علیزاده
نغمه مغلوب
01:23
157
حزین - حسین علیزاده
حزین
00:45
158
مویه - حسین علیزاده
مویه
00:35
159
رهاب - حسین علیزاده
رهاب
01:01
160
مسیحی - حسین علیزاده
مسیحی
00:31
161
شاه خطایی - حسین علیزاده
شاه خطایی
00:58
162
تخت طاقدیس - حسین علیزاده
تخت طاقدیس
00:37
163
رنگ دلگشا - حسین علیزاده
رنگ دلگشا
02:30
164
درآمد - حسین علیزاده
درآمد
00:42
165
کرشمه - حسین علیزاده
کرشمه
00:41
166
آواز - حسین علیزاده
آواز
01:56
167
مقدمه ی داد - حسین علیزاده
مقدمه ی داد
00:43
168
داد - حسین علیزاده
داد
00:42
169
مجلس افروز - حسین علیزاده
مجلس افروز
01:46
170
خسروانی - حسین علیزاده
خسروانی
01:11
171
دلکش چهار مضراب و فرود - حسین علیزاده
دلکش چهار مضراب و فرود
03:33
172
خاوران - حسین علیزاده
خاوران
01:11
173
طرب انگیز - حسین علیزاده
طرب انگیز
01:07
174
نیشابورک - حسین علیزاده
نیشابورک
01:42
175
نصیرخوانی (طوسی) - حسین علیزاده
نصیرخوانی (طوسی)
01:49
176
چهارپاره (مراد خوانی) - حسین علیزاده
چهارپاره (مراد خوانی)
00:32
177
فیلی - حسین علیزاده
فیلی
00:41
178
ماهور صغیر - حسین علیزاده
ماهور صغیر
01:22
179
آذربایجانی - حسین علیزاده
آذربایجانی
01:11
180
حصار ماهور (ابول) زنگوله نغمه - حسین علیزاده
حصار ماهور (ابول) زنگوله نغمه
01:40
181
زیرافکند - حسین علیزاده
زیرافکند
00:24
182
نیریز - حسین علیزاده
نیریز
01:13
183
شکسته - حسین علیزاده
شکسته
02:07
184
عراق - حسین علیزاده
عراق
00:45
185
نهیب - حسین علیزاده
نهیب
00:49
186
محیر - حسین علیزاده
محیر
00:15
187
آشوراوند - حسین علیزاده
آشوراوند
00:45
188
اصفهانک - حسین علیزاده
اصفهانک
00:25
189
حزین - حسین علیزاده
حزین
00:23
190
کرشمه - حسین علیزاده
کرشمه
00:25
191
زنگوله - حسین علیزاده
زنگوله
00:36
192
راک هندی - حسین علیزاده
راک هندی
01:50
193
راک کشمیری - حسین علیزاده
راک کشمیری
00:42
194
راک عبدالله - حسین علیزاده
راک عبدالله
01:15
195
کرشمه راک صفیر راک - حسین علیزاده
کرشمه راک صفیر راک
01:14
196
ساقی نامه کشته صوفی نامه - حسین علیزاده
ساقی نامه کشته صوفی نامه
03:59
197
رنگ حربی - حسین علیزاده
رنگ حربی
03:59
198
رنگ شلخو - حسین علیزاده
رنگ شلخو
01:21
199
رنگ یک چوبه - حسین علیزاده
رنگ یک چوبه
01:26
200
توضیحات - حسین علیزاده
توضیحات
22:41
201
چهار مضراب - حسین علیزاده
چهار مضراب
00:50
202
درآمد اول - حسین علیزاده
درآمد اول
01:10
203
درآمد دوم - حسین علیزاده
درآمد دوم
01:43
204
کرشمه - حسین علیزاده
کرشمه
01:00
205
گردانیه - حسین علیزاده
گردانیه
01:14
206
نغمه - حسین علیزاده
نغمه
01:30
207
بیات راجه - حسین علیزاده
بیات راجه
00:40
208
حزین - حسین علیزاده
حزین
00:54
209
عشاق - حسین علیزاده
عشاق
01:28
210
نهفت - حسین علیزاده
نهفت
00:48
211
گوشت - حسین علیزاده
گوشت
00:34
212
عشیران - حسین علیزاده
عشیران
00:33
213
نیشابورک - حسین علیزاده
نیشابورک
01:26
214
مجسلی - حسین علیزاده
مجسلی
00:22
215
خجسته - حسین علیزاده
خجسته
01:38
216
ملک حسین - حسین علیزاده
ملک حسین
01:02
217
حسین - حسین علیزاده
حسین
00:54
218
بوسلیک - حسین علیزاده
بوسلیک
00:59
219
نیریز - حسین علیزاده
نیریز
01:08
220
رنگ نوا - حسین علیزاده
رنگ نوا
01:09
221
رنگ نوا - حسین علیزاده
رنگ نوا
02:29
222
رنگ نستاری - حسین علیزاده
رنگ نستاری
05:06
223
درآمد - حسین علیزاده
درآمد
01:47
224
درآمد دوم، زنگ شتر - حسین علیزاده
درآمد دوم، زنگ شتر
01:42
225
زنگوله - حسین علیزاده
زنگوله
01:14
226
نغمه - حسین علیزاده
نغمه
00:59
227
خسروانی - حسین علیزاده
خسروانی
00:54
228
روح افزا - حسین علیزاده
روح افزا
00:49
229
پنجگاه - حسین علیزاده
پنجگاه
00:41
230
سپهر - حسین علیزاده
سپهر
01:01