مرغ سحر

مرغ سحر

همایون شجریان

مرغ سحر (اجرای کر) گوش کنید
همایون شجریان