موسیقی نواحی ایران موسیقی کردستان - علی اکبر مرادی

موسیقی نواحی ایران موسیقی کردستان

#عنوان
1
قه تار - علی اکبر مرادی
قه تار
07:25
2
باریه - علی اکبر مرادی
باریه
04:45
3
ته رز یاری - علی اکبر مرادی
ته رز یاری
02:15
4
هی لاوه - علی اکبر مرادی
هی لاوه
04:52
5
یار دیده کانی چی وهشن یار - علی اکبر مرادی
یار دیده کانی چی وهشن یار
03:04
6
حق حق و هوهو - علی اکبر مرادی
حق حق و هوهو
02:36
7
سلطان دینه 1 - علی اکبر مرادی
سلطان دینه 1
02:46
8
هروا بوگه و هروا ده بی - علی اکبر مرادی
هروا بوگه و هروا ده بی
02:59
9
بیان و یاری - علی اکبر مرادی
بیان و یاری
04:31
10
لا و هی لاو - علی اکبر مرادی
لا و هی لاو
05:00
11
آقا یار داود، هانا فریاد رس داود 1 - علی اکبر مرادی
آقا یار داود، هانا فریاد رس داود 1
01:54
12
آقا یار داود، هانا فریاد رس داود 2 - علی اکبر مرادی
آقا یار داود، هانا فریاد رس داود 2
03:05
13
آقا یار داود، هانا فریاد رس داود 3 - علی اکبر مرادی
آقا یار داود، هانا فریاد رس داود 3
01:54
14
سه حه ری - علی اکبر مرادی
سه حه ری
10:39
15
هوهو یار - علی اکبر مرادی
هوهو یار
03:21
16
علی علی هو - علی اکبر مرادی
علی علی هو
03:08
17
هی دوس - علی اکبر مرادی
هی دوس
03:20
18
مقام های شیخ امیری 1 - علی اکبر مرادی
مقام های شیخ امیری 1
03:45
19
مقام های شیخ امیری 2 - علی اکبر مرادی
مقام های شیخ امیری 2
03:23
20
لامی لامی - علی اکبر مرادی
لامی لامی
04:02
21
یار داود - علی اکبر مرادی
یار داود
02:58
22
علی علی - علی اکبر مرادی
علی علی
02:10
23
هی گیان هی گین - علی اکبر مرادی
هی گیان هی گین
03:19
24
شاه خوشینی 1 - علی اکبر مرادی
شاه خوشینی 1
03:29
25
هی دیار دیار - علی اکبر مرادی
هی دیار دیار
03:18
26
ایمانم یار - علی اکبر مرادی
ایمانم یار
01:40
27
ده سی وت وه له - علی اکبر مرادی
ده سی وت وه له
03:23
28
عالی گرزویش - علی اکبر مرادی
عالی گرزویش
04:28
29
جم نیان دوسان اویانه - علی اکبر مرادی
جم نیان دوسان اویانه
02:45
30
سید محمد به ره و دیوانی - علی اکبر مرادی
سید محمد به ره و دیوانی
03:31
31
تاله سواران - علی اکبر مرادی
تاله سواران
03:49
32
به لی ها - علی اکبر مرادی
به لی ها
02:39
33
رژیان دالاهو - علی اکبر مرادی
رژیان دالاهو
03:54
34
یاران جم نیان - علی اکبر مرادی
یاران جم نیان
03:41
35
یار دیده کانی شاه میو - علی اکبر مرادی
یار دیده کانی شاه میو
03:13
36
یار دیده کانی بنیامین پیره - علی اکبر مرادی
یار دیده کانی بنیامین پیره
02:59
37
سائیل ای سلئیل - علی اکبر مرادی
سائیل ای سلئیل
02:41
38
ته نه میری - علی اکبر مرادی
ته نه میری
03:23
39
مقام های بابا ناغوثی و بابا جلیلی 1 - علی اکبر مرادی
مقام های بابا ناغوثی و بابا جلیلی 1
03:47
40
مقام های بابا ناغوثی و بابا جلیلی 2 - علی اکبر مرادی
مقام های بابا ناغوثی و بابا جلیلی 2
03:14
41
مقام های بابا ناغوثی و بابا جلیلی 3 - علی اکبر مرادی
مقام های بابا ناغوثی و بابا جلیلی 3
03:25
42
خاص به ژه نه - علی اکبر مرادی
خاص به ژه نه
02:30
43
سه ر خیوی - علی اکبر مرادی
سه ر خیوی
03:13
44
پیشروی پردی ور - علی اکبر مرادی
پیشروی پردی ور
02:47
45
خیاله مسه - علی اکبر مرادی
خیاله مسه
02:02
46
هی ایمانم یار - علی اکبر مرادی
هی ایمانم یار
02:22
47
مقام های هاها 1 - علی اکبر مرادی
مقام های هاها 1
02:13
48
مقام های هاها 2 - علی اکبر مرادی
مقام های هاها 2
01:28
49
سلطان دینه 2 - علی اکبر مرادی
سلطان دینه 2
02:36
50
خواجای خلامان - علی اکبر مرادی
خواجای خلامان
02:36
51
چل تن چلانان 1 - علی اکبر مرادی
چل تن چلانان 1
02:28
52
چِل تن چلانان 2 - علی اکبر مرادی
چِل تن چلانان 2
02:31
53
سی خاموشی - علی اکبر مرادی
سی خاموشی
04:21
54
داود نه کویره کوثر وردن تاو - علی اکبر مرادی
داود نه کویره کوثر وردن تاو
03:30
55
شاه خوشینی 2 - علی اکبر مرادی
شاه خوشینی 2
03:34
56
هی گیان هی گیان 2 - علی اکبر مرادی
هی گیان هی گیان 2
03:04
57
حقن حقن - علی اکبر مرادی
حقن حقن
02:34
58
سه رته ز - علی اکبر مرادی
سه رته ز
07:33
59
یاران و باطن - علی اکبر مرادی
یاران و باطن
02:24
60
عابدینه - علی اکبر مرادی
عابدینه
02:52
61
مقام غریبی - علی اکبر مرادی
مقام غریبی
03:36
62
دو واله - علی اکبر مرادی
دو واله
05:18
63
ساروخانی - علی اکبر مرادی
ساروخانی
07:15
64
هجرانی - علی اکبر مرادی
هجرانی
06:11
65
مجنونی - علی اکبر مرادی
مجنونی
03:27
66
ته رز روسه م - علی اکبر مرادی
ته رز روسه م
03:58
67
پاوه موری ها 1 - علی اکبر مرادی
پاوه موری ها 1
02:46
68
پاوه موری ها 2 - علی اکبر مرادی
پاوه موری ها 2
02:10
69
گل وه ده ره - علی اکبر مرادی
گل وه ده ره
05:06
70
مقام الون - علی اکبر مرادی
مقام الون
03:03
71
گل و خاک - علی اکبر مرادی
گل و خاک
03:42
72
فانی فانی ون - علی اکبر مرادی
فانی فانی ون
03:17
© ماهور
5 از 5 (از مجموع 6 امتیاز)
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام