سنتی

سنتی

40192

لیست آهنگ ها

پیش درآمد (تار،ویلن،تنبک) گوش کنید
جلیل شهناز
همایون خرم
امیر ناصر افتتاح
مقدمه ی (تار،ویلن) گوش کنید
جلیل شهناز
همایون خرم
امیر ناصر افتتاح
قطعه ی دو ضربی (تار،ویلن،تنبک) گوش کنید
جلیل شهناز
همایون خرم
امیر ناصر افتتاح
درآمد (تار) گوش کنید
جلیل شهناز
همایون خرم
امیر ناصر افتتاح
دوگاه، فرود (ویلن) گوش کنید
جلیل شهناز
همایون خرم
امیر ناصر افتتاح
چهارمضراب (تار،ویلن،تنبک) گوش کنید
جلیل شهناز
همایون خرم
امیر ناصر افتتاح
ادامه ی درآمد (تار،ویلن) گوش کنید
جلیل شهناز
همایون خرم
امیر ناصر افتتاح
جامه دران (تار) گوش کنید
جلیل شهناز
همایون خرم
امیر ناصر افتتاح
قطعه ی سه ضربی (تار،ویلن،تنبک) گوش کنید
جلیل شهناز
همایون خرم
امیر ناصر افتتاح
ادامه ی جامه دران (تار،ویلن،تنبک) گوش کنید
جلیل شهناز
همایون خرم
امیر ناصر افتتاح
چهارمضراب (تار،ویلن،تنبک) گوش کنید
جلیل شهناز
همایون خرم
امیر ناصر افتتاح
ادامه (تار،ویلن،تنبک) گوش کنید
جلیل شهناز
همایون خرم
امیر ناصر افتتاح
تکرار پیش درآمد (تار،ویلن،تنبک) گوش کنید
جلیل شهناز
همایون خرم
امیر ناصر افتتاح
فیلی (تار،ویلن) گوش کنید
جلیل شهناز
همایون خرم
امیر ناصر افتتاح
شکسته (تار،ویلن) گوش کنید
جلیل شهناز
همایون خرم
امیر ناصر افتتاح
ضربی شکسته (تار،ویلن،تنبک) گوش کنید
جلیل شهناز
همایون خرم
امیر ناصر افتتاح
ادامه ی شکسته، فرود گوش کنید
جلیل شهناز
همایون خرم
امیر ناصر افتتاح
مثنوی (تار،ویلن) گوش کنید
جلیل شهناز
همایون خرم
امیر ناصر افتتاح
تکرار پیش درآمد (تار،ویلن،تنبک) گوش کنید
جلیل شهناز
همایون خرم
امیر ناصر افتتاح
پیش درآمد (تار،ویلن،تنبک) گوش کنید
جلیل شهناز
همایون خرم
امیر ناصر افتتاح
درآمد (تار) گوش کنید
جلیل شهناز
همایون خرم
امیر ناصر افتتاح
درآمد (تار،ویلن) گوش کنید
جلیل شهناز
همایون خرم
امیر ناصر افتتاح
جامه دران (تار) گوش کنید
جلیل شهناز
همایون خرم
امیر ناصر افتتاح
ادامه (تار،ویلن) گوش کنید
جلیل شهناز
همایون خرم
امیر ناصر افتتاح
چهارمضراب اصفهان (تار،ویلن،تنبک) گوش کنید
جلیل شهناز
همایون خرم
امیر ناصر افتتاح
ادامه ی درآمد (تار،ویلن) گوش کنید
جلیل شهناز
همایون خرم
امیر ناصر افتتاح
ادامه (تار) گوش کنید
جلیل شهناز
همایون خرم
امیر ناصر افتتاح
قطعه ی سه ضربی (تار،ویلن،تنبک) گوش کنید
جلیل شهناز
همایون خرم
امیر ناصر افتتاح
بیات راجع (ویلن) گوش کنید
جلیل شهناز
همایون خرم
امیر ناصر افتتاح
ادامه ی بیات راجع (تار،ویلن) گوش کنید
جلیل شهناز
همایون خرم
امیر ناصر افتتاح
قطعه ی سه ضربی (تار،ویلن،تنبک) گوش کنید
جلیل شهناز
همایون خرم
امیر ناصر افتتاح
ادامه ی بیات راجع (تار) گوش کنید
جلیل شهناز
همایون خرم
امیر ناصر افتتاح
ادامه ی فرود (تار،ویلن) گوش کنید
جلیل شهناز
همایون خرم
امیر ناصر افتتاح
عشاق (تار) گوش کنید
جلیل شهناز
همایون خرم
امیر ناصر افتتاح
ادامه ی عشاق (تار،ویلن) گوش کنید
جلیل شهناز
همایون خرم
امیر ناصر افتتاح
چهارمضراب عشاق (تار،ویلن،تنبک) گوش کنید
جلیل شهناز
همایون خرم
امیر ناصر افتتاح
ادامه عشاق و فرود (تار) گوش کنید
جلیل شهناز
همایون خرم
امیر ناصر افتتاح
مثنوی (تار،ویلن) گوش کنید
جلیل شهناز
همایون خرم
امیر ناصر افتتاح
پیش درآمد گوش کنید
جلیل شهناز
همایون خرم
امیر ناصر افتتاح
درآمد گوش کنید
جلیل شهناز
همایون خرم
امیر ناصر افتتاح
ادامه ی درآمد گوش کنید
جلیل شهناز
همایون خرم
امیر ناصر افتتاح
قطعه دو ضربی، ادامه گوش کنید
جلیل شهناز
همایون خرم
امیر ناصر افتتاح
چهارمضراب گوش کنید
جلیل شهناز
همایون خرم
امیر ناصر افتتاح
سیخی گوش کنید
جلیل شهناز
همایون خرم
امیر ناصر افتتاح
حجاز، ادامه ی حجاز گوش کنید
جلیل شهناز
همایون خرم
امیر ناصر افتتاح
چهارمضراب حجاز گوش کنید
جلیل شهناز
همایون خرم
امیر ناصر افتتاح
ادامه حجاز، فرود گوش کنید
جلیل شهناز
همایون خرم
امیر ناصر افتتاح
چهارپاره گوش کنید
جلیل شهناز
همایون خرم
امیر ناصر افتتاح
خسرو و شیرین، فرود، تکرار پیش درآمد، فرود گوش کنید
جلیل شهناز
همایون خرم
امیر ناصر افتتاح
درآمد و چهارمضراب ابوعطا گوش کنید
لطف اله مجد
حسین تهرانی
امیر ناصر افتتاح
درآمد و چهارمضراب همایون گوش کنید
لطف اله مجد
حسین تهرانی
امیر ناصر افتتاح
درآمد و چهارمضراب ماهور گوش کنید
لطف اله مجد
حسین تهرانی
امیر ناصر افتتاح
درآمد و چهارمضراب همایون ۲ گوش کنید
لطف اله مجد
حسین تهرانی
امیر ناصر افتتاح
درآمد و چهارمضراب شور گوش کنید
لطف اله مجد
حسین تهرانی
امیر ناصر افتتاح
چهارمضراب شوشتری گوش کنید
لطف اله مجد
حسین تهرانی
امیر ناصر افتتاح
درآمد شوشتری و بیداد گوش کنید
لطف اله مجد
حسین تهرانی
امیر ناصر افتتاح
چهارمضراب شوشتری گوش کنید
لطف اله مجد
حسین تهرانی
امیر ناصر افتتاح
درآمد سه گاه، مویه، زابل و فرود گوش کنید
لطف اله مجد
حسین تهرانی
امیر ناصر افتتاح
چهارمضراب سه گاه گوش کنید
لطف اله مجد
حسین تهرانی
امیر ناصر افتتاح
درآمد ابوعطا و چهارمضراب گوش کنید
لطف اله مجد
حسین تهرانی
امیر ناصر افتتاح
درآمد بیات ترک گوش کنید
لطف اله مجد
حسین تهرانی
امیر ناصر افتتاح
درآمد افشاری گوش کنید
لطف اله مجد
حسین تهرانی
امیر ناصر افتتاح
درآمد و چهارمضراب شور ۲ گوش کنید
لطف اله مجد
حسین تهرانی
امیر ناصر افتتاح
درآمد و چهارمضراب همایون ۳ گوش کنید
لطف اله مجد
حسین تهرانی
امیر ناصر افتتاح
درآمد و چهارمضراب سه گاه گوش کنید
لطف اله مجد
حسین تهرانی
امیر ناصر افتتاح
درآمد و چهارمضراب ماهور ۲ گوش کنید
لطف اله مجد
حسین تهرانی
امیر ناصر افتتاح
درآمد و چهارمضراب بیات ترک گوش کنید
لطف اله مجد
حسین تهرانی
امیر ناصر افتتاح
دستگاه ماهور گوش کنید
جلال الدین ذوالفنون
حسنعلی دفتری
حسین علیزاده
آواز بیات اصفهان گوش کنید
جلال الدین ذوالفنون
حسنعلی دفتری
حسین علیزاده
آواز بیات ترک 1 گوش کنید
جلال الدین ذوالفنون
حسنعلی دفتری
حسین علیزاده
دستگاه سه گاه گوش کنید
جلال الدین ذوالفنون
حسنعلی دفتری
حسین علیزاده
آواز ابوعطا گوش کنید
جلال الدین ذوالفنون
حسنعلی دفتری
حسین علیزاده
آواز بیات ترک 2 گوش کنید
جلال الدین ذوالفنون
حسنعلی دفتری
حسین علیزاده
آواز بیات کرد گوش کنید
جلال الدین ذوالفنون
حسنعلی دفتری
حسین علیزاده
دستگاه چهارگاه گوش کنید
جلال الدین ذوالفنون
حسنعلی دفتری
حسین علیزاده
مقدمه (دستگاه نوا-کوک از ر) گوش کنید
علی اصغر بهاری
پیش درآمد (دستگاه نوا-کوک از ر) گوش کنید
علی اصغر بهاری
درآمد (دستگاه نوا-کوک از ر) گوش کنید
علی اصغر بهاری
کرشمه (دستگاه نوا-کوک از ر) گوش کنید
علی اصغر بهاری
بیات راجع (دستگاه نوا-کوک از ر) گوش کنید
علی اصغر بهاری
چهار مضراب عراق (دستگاه نوا-کوک از ر) گوش کنید
علی اصغر بهاری
آواز عراق (دستگاه نوا-کوک از ر) گوش کنید
علی اصغر بهاری
رهاب (دستگاه نوا-کوک از ر) گوش کنید
علی اصغر بهاری
تخت طاقدیس (دستگاه نوا-کوک از ر) گوش کنید
علی اصغر بهاری
زنگوله و فرود (دستگاه نوا-کوک از ر) گوش کنید
علی اصغر بهاری
مقدمه (دستگاه نوا-کوک از لا دیز) گوش کنید
علی اصغر بهاری
تخت طاقدیس (دستگاه نوا-کوک از لا دیز) گوش کنید
علی اصغر بهاری
راجع (دستگاه نوا-کوک از لا دیز) گوش کنید
علی اصغر بهاری
عراق (دستگاه نوا-کوک از لا دیز) گوش کنید
علی اصغر بهاری
فرود (دستگاه نوا-کوک از لا دیز) گوش کنید
علی اصغر بهاری
تصنیف قدیمی (شبی سحر کن) گوش کنید
علی اصغر بهاری
مقدمه (آواز بیات ترک-کوک از دو) گوش کنید
علی اصغر بهاری
پیش درآمد (آواز بیات ترک-کوک از دو) گوش کنید
علی اصغر بهاری
درآمد (آواز بیات ترک-کوک از دو) گوش کنید
علی اصغر بهاری
شهاب (آواز بیات ترک-کوک از دو) گوش کنید
علی اصغر بهاری
چهار مضراب (آواز بیات ترک-کوک از دو) گوش کنید
علی اصغر بهاری
آواز ترک (آواز بیات ترک-کوک از دو) گوش کنید
علی اصغر بهاری
مقدمه (آواز بیات ترک-دو) گوش کنید
علی اصغر بهاری
پیش درآمد (آواز بیات ترک-دو) گوش کنید
علی اصغر بهاری
کرشمه 1 (آواز بیات ترک-دو) گوش کنید
علی اصغر بهاری
چهار مضراب (آواز بیات ترک-دو) گوش کنید
علی اصغر بهاری
کرشمه 2 (آواز بیات ترک-دو) گوش کنید
علی اصغر بهاری
گشایش (آواز بیات ترک-دو) گوش کنید
علی اصغر بهاری
چهار پاره (آواز بیات ترک-دو) گوش کنید
علی اصغر بهاری
روح الارواح (آواز بیات ترک-دو) گوش کنید
علی اصغر بهاری
مهربانی (آواز بیات ترک-دو) گوش کنید
علی اصغر بهاری
پیش درآمد از استاد اصغر بهاری گوش کنید
علی اصغر بهاری
درآمد (آواز دشتی-می) گوش کنید
علی اصغر بهاری
راجع و ضربی (آواز دشتی-می) گوش کنید
علی اصغر بهاری
عشاق (آواز دشتی-می) گوش کنید
علی اصغر بهاری
بوسلیک (آواز دشتی-می) گوش کنید
علی اصغر بهاری
ضربی عشاق (آواز دشتی-می) گوش کنید
علی اصغر بهاری
فرود به دشتی (آواز دشتی-می) گوش کنید
علی اصغر بهاری
رنگ دشتی (آواز دشتی-می) گوش کنید
علی اصغر بهاری