سالار عقیلی

سالار عقیلی

Driver

لیست آهنگ ها

پیدای پنهان (مقدمه) گوش کنید
سالار عقیلی
احسان انوریان
پیدای پنهان گوش کنید
سالار عقیلی
احسان انوریان
آرام جان (ساز و آواز) گوش کنید
سالار عقیلی
احسان انوریان
در میان آب و آتش گوش کنید
سالار عقیلی
احسان انوریان
تکنوازی سنتور گوش کنید
سالار عقیلی
احسان انوریان
سودای دل گوش کنید
سالار عقیلی
احسان انوریان
شب (ساز و آواز) گوش کنید
سالار عقیلی
احسان انوریان
حکایت شیرین گوش کنید
سالار عقیلی
احسان انوریان
دیر یافته گوش کنید
حمید متبسم
سالار عقیلی
گروه مضراب
شباهنگام گوش کنید
حمید متبسم
سالار عقیلی
گروه مضراب
چشم تو گوش کنید
حمید متبسم
سالار عقیلی
گروه مضراب
ساز و آواز گوش کنید
حمید متبسم
سالار عقیلی
گروه مضراب
پرواز خیال (بی کلام) گوش کنید
حمید متبسم
سالار عقیلی
گروه مضراب
مهر گیاه گوش کنید
حمید متبسم
سالار عقیلی
گروه مضراب
رقصیدن سرو گوش کنید
سالار عقیلی
امین بیات
تکنوازی تار گوش کنید
سالار عقیلی
امین بیات
فکر تو گوش کنید
سالار عقیلی
امین بیات
روی او گوش کنید
سالار عقیلی
امین بیات
شهیدان عشق گوش کنید
سالار عقیلی
امین بیات
قصه باران گوش کنید
سالار عقیلی
امین بیات
تکنوازی ویلنسل گوش کنید
سالار عقیلی
امین بیات
دریای طوفانی گوش کنید
سالار عقیلی
امین بیات
پرده در پرده گوش کنید
سالار عقیلی
زندان بی سامان گوش کنید
سالار عقیلی
عیش مدام گوش کنید
سالار عقیلی
تکنوازی عود گوش کنید
سالار عقیلی
طالع اگر مدد دهد گوش کنید
سالار عقیلی
دوش چه خورده ای دلا گوش کنید
سالار عقیلی
تکنوازی تنبور گوش کنید
سالار عقیلی
بار دگر آن مست گوش کنید
سالار عقیلی
آهنگ سروش گوش کنید
سالار عقیلی
تصنیف میخانه خاموش گوش کنید
گروه دستان
سالار عقیلی
ساز و آواز گوش کنید
گروه دستان
سالار عقیلی
قطعه اشتیاق به همراه آواز گوش کنید
گروه دستان
سالار عقیلی
ادامه ی قطعه اشتیاق گوش کنید
گروه دستان
سالار عقیلی
تصنیف غم دوست گوش کنید
گروه دستان
سالار عقیلی
ادامه ی غم دوست گوش کنید
گروه دستان
سالار عقیلی
تصنیف احوال دل گوش کنید
گروه دستان
سالار عقیلی
ساز و آواز 2 گوش کنید
گروه دستان
سالار عقیلی
تصنیف راز من گوش کنید
گروه دستان
سالار عقیلی
نگارا گوش کنید
سالار عقیلی
داغ جدایی گوش کنید
سالار عقیلی
بلبل پاییز گوش کنید
سالار عقیلی
آواز گوش کنید
سالار عقیلی
دف میزنم گوش کنید
سالار عقیلی
سیه گیسو گوش کنید
سالار عقیلی
زلف بر باد مده گوش کنید
سالار عقیلی
تصنیف بهار آمد گوش کنید
سالار عقیلی
ساز و آواز گوش کنید
سالار عقیلی
تصنیف بوی خوش عید گوش کنید
سالار عقیلی
تکنوازی کمانچه 1 گوش کنید
سالار عقیلی
تصنیف نغمه نوروزی گوش کنید
سالار عقیلی
تکنوازی تار گوش کنید
سالار عقیلی
تصنیف آواز کرک گوش کنید
سالار عقیلی
تکنوازی کمانچه 2 گوش کنید
سالار عقیلی
تصنیف وطن گوش کنید
سالار عقیلی
رستاخیز گوش کنید
سالار عقیلی
دلنواز گوش کنید
سالار عقیلی
یار مست گوش کنید
سالار عقیلی
آتش عشق گوش کنید
سالار عقیلی
جان و جهان گوش کنید
سالار عقیلی
همدلی گوش کنید
سالار عقیلی
کاروان مست گوش کنید
سالار عقیلی
رهایی گوش کنید
سالار عقیلی
سماع گوش کنید
سالار عقیلی
گذار گوش کنید
سالار عقیلی
تو مرو گوش کنید
سالار عقیلی
پیش درآمد سه گاه گوش کنید
سالار عقیلی
آواز درآمد گوش کنید
سالار عقیلی
تصنیف باده نوشین گوش کنید
سالار عقیلی
آواز مویه گوش کنید
سالار عقیلی
تصنیف تمنا گوش کنید
سالار عقیلی
چهارمضراب گوش کنید
سالار عقیلی
تصنیف سیه مژگان گوش کنید
سالار عقیلی
آواز مثنوی مخالف گوش کنید
سالار عقیلی
تصنیف مست و رسوا گوش کنید
سالار عقیلی
آتش سودا (بیات ترک) گوش کنید
سالار عقیلی
حاصل زندگی (بیات ترک) گوش کنید
سالار عقیلی
تکنوازی تار گوش کنید
سالار عقیلی
شمع سحری (شور) گوش کنید
سالار عقیلی
ای دل بشتاب (افشاری) گوش کنید
سالار عقیلی
تکنوازی تار و بانگ نای و نی (همایون) گوش کنید
سالار عقیلی
بساط گل (مخالف چهارگاه) گوش کنید
سالار عقیلی
تکنوازی تار گوش کنید
سالار عقیلی
نغمۀ همرازان (چهارگاه) گوش کنید
سالار عقیلی
یاد شهیدان (سه گاه) گوش کنید
سالار عقیلی
گلشن آرزو افشاری گوش کنید
سالار عقیلی
کیوان ساکت
ساز و آواز افشاری گوش کنید
سالار عقیلی
کیوان ساکت
چهار مضراب بیات ترک گوش کنید
سالار عقیلی
کیوان ساکت
تکنوازی سه تار نوا گوش کنید
سالار عقیلی
کیوان ساکت
تصنیف بیا تا عاشقی از سر گیریم نوا گوش کنید
سالار عقیلی
کیوان ساکت
چهار مضراب (نوا) گوش کنید
سالار عقیلی
کیوان ساکت
تکنوازی تار شور گوش کنید
سالار عقیلی
کیوان ساکت
انکار شراب شور دشتی گوش کنید
سالار عقیلی
کیوان ساکت
تکنوازی سه تار بیات ترک شور گوش کنید
سالار عقیلی
کیوان ساکت
می ترواد مهتاب شور دشتی گوش کنید
سالار عقیلی
کیوان ساکت
از خون جوانان وطن گوش کنید
سالار عقیلی
داغ حسرت گوش کنید
سالار عقیلی
جان عاشقان گوش کنید
سالار عقیلی
سرخوشان گوش کنید
سالار عقیلی
ای زلف سر کج گوش کنید
سالار عقیلی
عشق دیرین گوش کنید
سالار عقیلی
جرعه ای از آسمان گوش کنید
سالار عقیلی
سحرگهان گوش کنید
سالار عقیلی
نگار گوش کنید
سالار عقیلی
طالع روشن گوش کنید
سالار عقیلی
تصنیف چهارگاه(نگار من) گوش کنید
سالار عقیلی
تک نوازی سه تار گوش کنید
سالار عقیلی
چهار مضراب تصنیف چهارگاه(زلف دلبند) گوش کنید
سالار عقیلی
تک نوازی بربط گوش کنید
سالار عقیلی
تصنیف چهارگاه(سیمین) گوش کنید
سالار عقیلی
تک نوازی کمانچه گوش کنید
سالار عقیلی
تصنیف چهارگاه(گیسو کمند) گوش کنید
سالار عقیلی
تک نوازی سه تار گوش کنید
سالار عقیلی
تصنیف چهارگاه(خیال) گوش کنید
سالار عقیلی
تک نوازی کمانچه گوش کنید
سالار عقیلی
تصنیف همایون(سرو چمن) گوش کنید
سالار عقیلی
تک نوازی تار گوش کنید
سالار عقیلی
تصنیف چهارگاه(سرو روان) گوش کنید
سالار عقیلی
شمع جان گوش کنید
سالار عقیلی
گروه دستان
مقدمه و آواز گوش کنید
سالار عقیلی
گروه دستان
شکایت دل گوش کنید
سالار عقیلی
گروه دستان
چهار مضراب انتظار گوش کنید
سالار عقیلی
گروه دستان
ساز و آواز گوش کنید
سالار عقیلی
گروه دستان
حال خونین دلان گوش کنید
سالار عقیلی
گروه دستان
چهار مضراب سر مست گوش کنید
سالار عقیلی
گروه دستان
ساز و آواز گوش کنید
سالار عقیلی
گروه دستان
ساغر گوش کنید
سالار عقیلی
گروه دستان
تصنیف ماهور/ناز گوش کنید
سالار عقیلی
ساز گوش کنید
سالار عقیلی
تصنیف ماهور/سبز گوش کنید
سالار عقیلی
ساز گوش کنید
سالار عقیلی
چهار مضراب تصنیف ماهور گوش کنید
سالار عقیلی
ساز گوش کنید
سالار عقیلی
تصنیف دشتی/دیر مغان گوش کنید
سالار عقیلی
ساز گوش کنید
سالار عقیلی
تصنیف بیات ترک/ روز وصل گوش کنید
سالار عقیلی
ساز گوش کنید
سالار عقیلی
تصنیف عراق/عاشقان گوش کنید
سالار عقیلی
ساز گوش کنید
سالار عقیلی
تصنیف ماهور/چنان گوش کنید
سالار عقیلی
ساز گوش کنید
سالار عقیلی
تصنیف ماهور/فاش می گویم گوش کنید
سالار عقیلی
غریب مهربان گوش کنید
علیرضا وکیلی منش
سالار عقیلی
بهرام حصیری
علیرضا افتخاری
حسام الدین سراج
محمد مصلحی
عبدالحسین مختاباد
سینا سرلک
موج اشک گوش کنید
علیرضا وکیلی منش
سالار عقیلی
بهرام حصیری
علیرضا افتخاری
حسام الدین سراج
محمد مصلحی
عبدالحسین مختاباد
سینا سرلک
آهوی دل گوش کنید
علیرضا وکیلی منش
سالار عقیلی
بهرام حصیری
علیرضا افتخاری
حسام الدین سراج
محمد مصلحی
عبدالحسین مختاباد
سینا سرلک
حال غریبان گوش کنید
علیرضا وکیلی منش
سالار عقیلی
بهرام حصیری
علیرضا افتخاری
حسام الدین سراج
محمد مصلحی
عبدالحسین مختاباد
سینا سرلک
آیه های باران گوش کنید
علیرضا وکیلی منش
سالار عقیلی
بهرام حصیری
علیرضا افتخاری
حسام الدین سراج
محمد مصلحی
عبدالحسین مختاباد
سینا سرلک
محرم راز گوش کنید
علیرضا وکیلی منش
سالار عقیلی
بهرام حصیری
علیرضا افتخاری
حسام الدین سراج
محمد مصلحی
عبدالحسین مختاباد
سینا سرلک
عکس روی ماه گوش کنید
علیرضا وکیلی منش
سالار عقیلی
بهرام حصیری
علیرضا افتخاری
حسام الدین سراج
محمد مصلحی
عبدالحسین مختاباد
سینا سرلک
دل های بی قرار گوش کنید
علیرضا وکیلی منش
سالار عقیلی
بهرام حصیری
علیرضا افتخاری
حسام الدین سراج
محمد مصلحی
عبدالحسین مختاباد
سینا سرلک
یازده ستاره گوش کنید
سالار عقیلی
ایران دخت گوش کنید
سالار عقیلی
ستارخان گوش کنید
سالار عقیلی
محکومین گوش کنید
سالار عقیلی
محتاج گوش کنید
سالار عقیلی
در زیر این اوار گوش کنید
سالار عقیلی
کلنل گوش کنید
سالار عقیلی
سپید یا سیاه گوش کنید
سالار عقیلی
مهر ایران گوش کنید
سالار عقیلی
بهار دلکش گوش کنید
سالار عقیلی
ایران سربلند گوش کنید
سالار عقیلی
خون مرا بریز به رگ های میهنم گوش کنید
سالار عقیلی
حماسه بصیرت گوش کنید
سالار عقیلی
خون غزل گوش کنید
سالار عقیلی
چتر خورشید گوش کنید
سالار عقیلی
آیین فرزانگی گوش کنید
سالار عقیلی
ایران ایران ( اجرای زنده ) گوش کنید
رضا صادقی
سالار عقیلی
معمای شاه (تیتراژ پایان) گوش کنید
سالار عقیلی
معمای شاه (تیتراژ آغازین) گوش کنید
سالار عقیلی
مادر گوش کنید
سالار عقیلی
موج اشک گوش کنید
سالار عقیلی
آینه شکسته گوش کنید
سالار عقیلی
خاتون گوش کنید
سالار عقیلی
بهارا گوش کنید
سالار عقیلی
حانیه گوش کنید
سالار عقیلی
ساقی بهار گوش کنید
سالار عقیلی
حس خوب زندگی گوش کنید
سالار عقیلی