سایه های سبز

سایه های سبز

سالار عقیلی

لیست آهنگ ها

تصنیف ماهور/ناز گوش کنید
سالار عقیلی
ساز گوش کنید
سالار عقیلی
تصنیف ماهور/سبز گوش کنید
سالار عقیلی
ساز گوش کنید
سالار عقیلی
چهار مضراب تصنیف ماهور گوش کنید
سالار عقیلی
ساز گوش کنید
سالار عقیلی
تصنیف دشتی/دیر مغان گوش کنید
سالار عقیلی
ساز گوش کنید
سالار عقیلی
تصنیف بیات ترک/ روز وصل گوش کنید
سالار عقیلی
ساز گوش کنید
سالار عقیلی
تصنیف عراق/عاشقان گوش کنید
سالار عقیلی
ساز گوش کنید
سالار عقیلی
تصنیف ماهور/چنان گوش کنید
سالار عقیلی
ساز گوش کنید
سالار عقیلی
تصنیف ماهور/فاش می گویم گوش کنید
سالار عقیلی