عشق دیرین

عشق دیرین

سالار عقیلی

لیست آهنگ ها

از خون جوانان وطن گوش کنید
سالار عقیلی
داغ حسرت گوش کنید
سالار عقیلی
جان عاشقان گوش کنید
سالار عقیلی
سرخوشان گوش کنید
سالار عقیلی
ای زلف سر کج گوش کنید
سالار عقیلی
عشق دیرین گوش کنید
سالار عقیلی
جرعه ای از آسمان گوش کنید
سالار عقیلی
سحرگهان گوش کنید
سالار عقیلی
نگار گوش کنید
سالار عقیلی
طالع روشن گوش کنید
سالار عقیلی