داغ،فراق

داغ،فراق

اسماعیل

لیست آهنگ ها

آی آدما گوش کنید
حمید غلامعلی
اشک گوش کنید
حمید غلامعلی
پرواز گوش کنید
حمید غلامعلی
نای بی نوا گوش کنید
حمید غلامعلی
دیدار آخر گوش کنید
حمید غلامعلی
نازنین گوش کنید
حمید غلامعلی
باغ ستاره گوش کنید
حمید غلامعلی
مرداب گوش کنید
حمید غلامعلی
یادگار گوش کنید
حمید غلامعلی
وسعت سبز گوش کنید
حمید غلامعلی
زورق مهتاب گوش کنید
عبدالحسین مختاباد
کاروان گوش کنید
عبدالحسین مختاباد
رقص مینیاتور گوش کنید
عبدالحسین مختاباد
وصال گوش کنید
عبدالحسین مختاباد
نقش دل گوش کنید
عبدالحسین مختاباد
زورق مهتاب بی کلام گوش کنید
عبدالحسین مختاباد
ساقی نامه گوش کنید
عبدالحسین مختاباد
آفتاب جان گوش کنید
عبدالحسین مختاباد
پرواز بی کلام گوش کنید
عبدالحسین مختاباد
باده شوق گوش کنید
عبدالحسین مختاباد
گلبن ناز گوش کنید
عبدالحسین مختاباد
اشک ارغوانی گوش کنید
عبدالحسین مختاباد
فانوس گوش کنید
عبدالحسین مختاباد
بهار گریه گوش کنید
عبدالحسین مختاباد
مهتاب گوش کنید
عبدالحسین مختاباد
کوچه گوش کنید
عبدالحسین مختاباد
نماشون گوش کنید
عبدالحسین مختاباد
خواهم آمد گوش کنید
عبدالحسین مختاباد
بزم نیستی گوش کنید
عبدالحسین مختاباد
تصنیف جوانی گوش کنید
عبدالحسین مختاباد
تکنوازی قانون گوش کنید
عبدالحسین مختاباد
چهارمضراب دشتی گوش کنید
عبدالحسین مختاباد
تصنیف حالا چرا گوش کنید
عبدالحسین مختاباد
تکنوازی قانون گوش کنید
عبدالحسین مختاباد
تصنیف دام صیاد گوش کنید
عبدالحسین مختاباد
قطعۀ حزین گوش کنید
عبدالحسین مختاباد
تکنوازی نی فرود به ترک گوش کنید
عبدالحسین مختاباد
تصنیف بس کن ای دل گوش کنید
عبدالحسین مختاباد
چهارمضراب بیات ترک گوش کنید
عبدالحسین مختاباد
تکنوازی نی گوش کنید
عبدالحسین مختاباد
شکستهسازی گوش کنید
عبدالحسین مختاباد
تصنیف مرغ بهشتی گوش کنید
عبدالحسین مختاباد
گلبن ناز گوش کنید
عبدالحسین مختاباد
اشک ارغوانی گوش کنید
عبدالحسین مختاباد
فانوس گوش کنید
عبدالحسین مختاباد
بهار گریه گوش کنید
عبدالحسین مختاباد
مهتاب گوش کنید
عبدالحسین مختاباد
کوچه گوش کنید
عبدالحسین مختاباد
نماشون گوش کنید
عبدالحسین مختاباد
خواهم آمد گوش کنید
عبدالحسین مختاباد
بزم نیستی گوش کنید
عبدالحسین مختاباد
تصنیف همنوا گوش کنید
عبدالحسین مختاباد
ساز و آواز 1 گوش کنید
عبدالحسین مختاباد
تصنیف نوبهار عشق گوش کنید
عبدالحسین مختاباد
تصنیف سودای دل گوش کنید
عبدالحسین مختاباد
تصنیف لاله صبح بهار گوش کنید
عبدالحسین مختاباد
ساز و آواز 2 گوش کنید
عبدالحسین مختاباد
تصنیف ماجرای دل گوش کنید
عبدالحسین مختاباد
تصنیف سرگشته گوش کنید
عبدالحسین مختاباد
شب های رویایی گوش کنید
عبدالحسین مختاباد
زمزمه گوش کنید
عبدالحسین مختاباد
شب های رویایی (بی کلام) گوش کنید
عبدالحسین مختاباد
یار بیگانه گوش کنید
عبدالحسین مختاباد
کشتی شکستگان گوش کنید
عبدالحسین مختاباد
چهار مضراب گوش کنید
عبدالحسین مختاباد
بهشت من گوش کنید
عبدالحسین مختاباد
شبانگاهان گوش کنید
عبدالحسین مختاباد
ساز و آواز کرد بیات گوش کنید
عبدالحسین مختاباد
فریاد بیقراری گوش کنید
عبدالحسین مختاباد
نسیم گوش کنید
عبدالحسین مختاباد
ساز و آواز اوج گوش کنید
عبدالحسین مختاباد
نسیم (بی کلام) گوش کنید
عبدالحسین مختاباد
ساز و آواز رباعیات امام خمینی گوش کنید
عبدالحسین مختاباد
بوی گل گوش کنید
عبدالحسین مختاباد
تصنیف کاروان 1 گوش کنید
عبدالحسین مختاباد
ساز و آواز (دستگاه شور) گوش کنید
عبدالحسین مختاباد
تصنیف کاروان 2 گوش کنید
عبدالحسین مختاباد
تصنیف ساغر می گوش کنید
عبدالحسین مختاباد
ساز و آواز (نغمه دشتی) گوش کنید
عبدالحسین مختاباد
تصنیف شکوه گوش کنید
عبدالحسین مختاباد
تمنای وصال گوش کنید
عبدالحسین مختاباد
آواز بیات اصفهان گوش کنید
عبدالحسین مختاباد
دود عشق گوش کنید
عبدالحسین مختاباد
موزیک بی کلام تمنای وصال گوش کنید
عبدالحسین مختاباد
تصنیف باز آمدم (سه گاه) گوش کنید
عبدالحسین مختاباد
آواز با نی گوش کنید
عبدالحسین مختاباد
ضربی مخالف نی گوش کنید
عبدالحسین مختاباد
غم یار گوش کنید
عبدالحسین مختاباد
تصنیف بی کلام گوش کنید
عبدالحسین مختاباد
تمنای وصال گوش کنید
عبدالحسین مختاباد
آواز بیات اصفهان گوش کنید
عبدالحسین مختاباد
دود عشق گوش کنید
عبدالحسین مختاباد
موزیک بی کلام تمنای وصال گوش کنید
عبدالحسین مختاباد
تصنیف باز آمدم (سه گاه) گوش کنید
عبدالحسین مختاباد
آواز با نی گوش کنید
عبدالحسین مختاباد
ضربی مخالف نی گوش کنید
عبدالحسین مختاباد
غم یار گوش کنید
عبدالحسین مختاباد
تصنیف بی کلام گوش کنید
عبدالحسین مختاباد
آواز 2 گوش کنید
عبدالحسین مختاباد
تصنیف کجایی گوش کنید
عبدالحسین مختاباد
ساز و آواز: شوشتری گوش کنید
عبدالحسین مختاباد
چهارمضراب 2 گوش کنید
عبدالحسین مختاباد
تصنیف ای جان من گوش کنید
عبدالحسین مختاباد
چهارمضراب 1 گوش کنید
عبدالحسین مختاباد
آواز 1 گوش کنید
عبدالحسین مختاباد
تصنیف یار من گوش کنید
عبدالحسین مختاباد
تکنوازی قانون: درآمد، کرشمه، چهارمضراب گوش کنید
عبدالحسین مختاباد
ساز و آواز گوش کنید
عبدالحسین مختاباد
تصنیف جان جانم گوش کنید
عبدالحسین مختاباد
ادامه تصنیف جان جانم گوش کنید
عبدالحسین مختاباد
آواز 2 گوش کنید
عبدالحسین مختاباد
تصنیف کجایی گوش کنید
عبدالحسین مختاباد
ساز و آواز: شوشتری گوش کنید
عبدالحسین مختاباد
چهارمضراب 2 گوش کنید
عبدالحسین مختاباد
تصنیف ای جان من گوش کنید
عبدالحسین مختاباد
چهارمضراب 1 گوش کنید
عبدالحسین مختاباد
آواز 1 گوش کنید
عبدالحسین مختاباد
تصنیف یار من گوش کنید
عبدالحسین مختاباد
تکنوازی قانون: درآمد، کرشمه، چهارمضراب گوش کنید
عبدالحسین مختاباد
ساز و آواز گوش کنید
عبدالحسین مختاباد
تصنیف جان جانم گوش کنید
عبدالحسین مختاباد
ادامه تصنیف جان جانم گوش کنید
عبدالحسین مختاباد
داغ تنهایی گوش کنید
عبدالحسین مختاباد
تصنیف نیایش گوش کنید
عبدالحسین مختاباد
چهارمضراب شوشتری گوش کنید
عبدالحسین مختاباد
ساز و آواز 1 گوش کنید
عبدالحسین مختاباد
تصنیف شوشتری گوش کنید
عبدالحسین مختاباد
تصنیف سوز و ساز گوش کنید
عبدالحسین مختاباد
قطع انتظار برای سنتور و ارکستر زهی گوش کنید
عبدالحسین مختاباد
ساز و آواز 2 گوش کنید
عبدالحسین مختاباد
تصنیف داغ تنهایی گوش کنید
عبدالحسین مختاباد
قطعه 1 گوش کنید
مجید فرهنگ
قطعه 2 گوش کنید
مجید فرهنگ
قطعه 3 گوش کنید
مجید فرهنگ
پیران روزگار گوش کنید
علیرضا نادری
آواز و تصنیف چک چک ژاری گوش کنید
علیرضا نادری
آواز غم پنهانی گوش کنید
علیرضا نادری
رنج و مهربانی برای ارباب گوش کنید
علیرضا نادری
زمزمه و آواز گوش کنید
علیرضا نادری
دو نوازی شاد 1 گوش کنید
علیرضا نادری
امید فردای ایران بیدار باش گوش کنید
علیرضا نادری
آواز ای دوست سیم نگریوی گوش کنید
علیرضا نادری
خداحافظ دآ دآوه گوش کنید
علیرضا نادری
دو نوازی شاد 2 گوش کنید
علیرضا نادری
دختر عمو (از ترانه های تربت جام) گوش کنید
محمد حقگو
رازو نیاز گوش کنید
محمد حقگو
ممدوسین نوداماد گوش کنید
محمد حقگو
باران نوبهاری (براساس مقام حسین یار شمال خراسان) گوش کنید
محمد حقگو
الله مه زار (شمال خراسان) گوش کنید
محمد حقگو
شه لافتی گوش کنید
محمد حقگو
سرو خرامان (مقام الله ممدتربت جام) گوش کنید
محمد حقگو
یارمی گویدالله گوش کنید
محمد حقگو
مقوم شیرعلی مردون گوش کنید
مسعود بختیاری (بهمن علا الدین)
عبده ممد للری گوش کنید
مسعود بختیاری (بهمن علا الدین)
ترانه ی می تا بنوش گوش کنید
مسعود بختیاری (بهمن علا الدین)
چوبی بهروم و مریم گوش کنید
مسعود بختیاری (بهمن علا الدین)
ترانه ی خروسخون گوش کنید
مسعود بختیاری (بهمن علا الدین)
دستمال حریر گوش کنید
مسعود بختیاری (بهمن علا الدین)
ترانه ی تی به ره گوش کنید
مسعود بختیاری (بهمن علا الدین)
زخمه ای به یاد عبده ممد گوش کنید
مسعود بختیاری (بهمن علا الدین)
آواز بختیار گوش کنید
مسعود بختیاری (بهمن علا الدین)
ترانه ی بلال بلال گوش کنید
مسعود بختیاری (بهمن علا الدین)
ترانه ی دیمه گوش کنید
مسعود بختیاری (بهمن علا الدین)
راز گوش کنید
حسام الدین سراج
آئینه و عشق گوش کنید
حسام الدین سراج
بادۀ الست گوش کنید
حسام الدین سراج
غریب آشنا گوش کنید
حسام الدین سراج
یک دل و یک یار گوش کنید
حسام الدین سراج
سرّ حق گوش کنید
حسام الدین سراج
دوتا داداش گوش کنید
علی عبدالمالکی
هوای حوا گوش کنید
ناصر عبدالهی
عاشق بودم گوش کنید
ناصر عبدالهی
حکمت گوش کنید
ناصر عبدالهی
بیهمتا گوش کنید
ناصر عبدالهی
یکی از همین روزا گوش کنید
ناصر عبدالهی
کودکان خیابانی گوش کنید
ناصر عبدالهی
صدای پا گوش کنید
ناصر عبدالهی
ندیم اطلسیها گوش کنید
ناصر عبدالهی
مهر دلبر گوش کنید
ناصر عبدالهی
بندرعباسی گوش کنید
ناصر عبدالهی
زندگیمی بابا گوش کنید
وحید خراطها
مجید خراطها