غوغای جان

غوغای جان

عبدالحسین مختاباد

لیست آهنگ ها

تصنیف جوانی گوش کنید
عبدالحسین مختاباد
تکنوازی قانون گوش کنید
عبدالحسین مختاباد
چهارمضراب دشتی گوش کنید
عبدالحسین مختاباد
تصنیف حالا چرا گوش کنید
عبدالحسین مختاباد
تکنوازی قانون گوش کنید
عبدالحسین مختاباد
تصنیف دام صیاد گوش کنید
عبدالحسین مختاباد
قطعۀ حزین گوش کنید
عبدالحسین مختاباد
تکنوازی نی فرود به ترک گوش کنید
عبدالحسین مختاباد
تصنیف بس کن ای دل گوش کنید
عبدالحسین مختاباد
چهارمضراب بیات ترک گوش کنید
عبدالحسین مختاباد
تکنوازی نی گوش کنید
عبدالحسین مختاباد
شکستهسازی گوش کنید
عبدالحسین مختاباد
تصنیف مرغ بهشتی گوش کنید
عبدالحسین مختاباد