غلامحسین درویش (درویش خان)

غلامحسین درویش (درویش خان)

لیست آهنگ ها

تصنیف از کفم رها گوش کنید
غلامحسین درویش (درویش خان)
بیداد و رنگ بیداد گوش کنید
غلامحسین درویش (درویش خان)
رنگ دشتی گوش کنید
غلامحسین درویش (درویش خان)
چهارمضراب اصفهان گوش کنید
غلامحسین درویش (درویش خان)
تصنیف گیلکی گوش کنید
غلامحسین درویش (درویش خان)
پیش درآمد و رنگ اصفهان گوش کنید
غلامحسین درویش (درویش خان)
بیداد گوش کنید
غلامحسین درویش (درویش خان)
رنگ بیات ترک گوش کنید
غلامحسین درویش (درویش خان)
حجاز گوش کنید
غلامحسین درویش (درویش خان)
تصنیف ماهور من ندانستم گوش کنید
غلامحسین درویش (درویش خان)