علی جهاندار

علی جهاندار

لیست آهنگ ها

تصنیف صنما گوش کنید
علی جهاندار
تصنیف پریشانی گوش کنید
علی جهاندار
ساز و آواز افشاری گوش کنید
علی جهاندار
سنتور تنها - تشویش (چهارمضراب سنتور به همراهی تنبک) گوش کنید
علی جهاندار
تصنیف دلنوازان گوش کنید
علی جهاندار
تصنیف صورتگر نقاش گوش کنید
علی جهاندار
قطعه ارکسترال گوش کنید
علی جهاندار
تصنیف شیدایی گوش کنید
علی جهاندار
تصنیف ساکن جان گوش کنید
علی جهاندار
دنباله ساز و آواز گوش کنید
علی جهاندار