محمدامین اکبرپور

محمدامین اکبرپور

لیست آهنگ ها

تک نوازی سنتور گوش کنید
علیرضا حاجی طالب
محمدامین اکبرپور
خزان - بر اساس ضربی مختاری گوش کنید
محمدامین اکبرپور
احمد مستنبط
جنگ - بر اساس ضربی شهنازی گوش کنید
محمدامین اکبرپور
احمد مستنبط
مستی گوش کنید
علیرضا حاجی طالب
محمدامین اکبرپور
تک نوازی نی گوش کنید
علیرضا حاجی طالب
محمدامین اکبرپور
پیش درآمد گوش کنید
علیرضا حاجی طالب
محمدامین اکبرپور
مقدمه گوش کنید
محمدامین اکبرپور
احمد مستنبط
ساز و آواز مخالف گوش کنید
محمدامین اکبرپور
متین رضوانی پور
محمدباقر زینالی
درآمد، آواز، پیش زنگوله، کرشمه، زنگ شتر - از ردیف نی داوود گوش کنید
محمدامین اکبرپور
احمد مستنبط
ساز و آواز در درآمد دستگاه سه گاه گوش کنید
محمدامین اکبرپور
متین رضوانی پور
محمدباقر زینالی