علیرضا حاجی طالب

علیرضا حاجی طالب

لیست آهنگ ها

تک نوازی سنتور گوش کنید
علیرضا حاجی طالب
محمدامین اکبرپور
مستی گوش کنید
علیرضا حاجی طالب
محمدامین اکبرپور
سروشان گوش کنید
محسن کرامتی
علیرضا حاجی طالب
مقدمه ی سروش (به همراه آواز و تار) گوش کنید
محسن کرامتی
علیرضا حاجی طالب
تک نوازی نی گوش کنید
علیرضا حاجی طالب
محمدامین اکبرپور
پیش درآمد گوش کنید
علیرضا حاجی طالب
محمدامین اکبرپور
تک نوازی تار گوش کنید
علیرضا حاجی طالب
محمدامین اکبرپور
مقدمه گوش کنید
علیرضا حاجی طالب
محمدامین اکبرپور
تکنوازی تار گوش کنید
علیرضا حاجی طالب
محمدامین اکبرپور
آواز ما رضایی گوش کنید
علیرضا حاجی طالب
محمدامین اکبرپور