رومی 3

رومی 3

پدرام درخشانی

لیست آهنگ ها

یک روز به شیدایی گوش کنید
پدرام درخشانی
آبگینه گوش کنید
پدرام درخشانی
طالب بیقرار گوش کنید
پدرام درخشانی
ابیانه گوش کنید
پدرام درخشانی
زندگی زیباست گوش کنید
پدرام درخشانی
سنتور من گوش کنید
پدرام درخشانی
قصۀ من گوش کنید
پدرام درخشانی
20000 سنتور زیر دریا گوش کنید
پدرام درخشانی