پدرام درخشانی

پدرام درخشانی

لیست آهنگ ها

بزم بی جانان گوش کنید
پدرام درخشانی
یک روز به شیدایی گوش کنید
پدرام درخشانی
سبوی سنتور گوش کنید
پدرام درخشانی
آبگینه گوش کنید
پدرام درخشانی
20000 سنتور زیر دریا گوش کنید
پدرام درخشانی
آرش سعیدی
طالب بیقرار گوش کنید
پدرام درخشانی
سنتور من گوش کنید
پدرام درخشانی
قصۀ من گوش کنید
پدرام درخشانی
سه گاه من گوش کنید
پدرام درخشانی
ابیانه گوش کنید
پدرام درخشانی