شیراز

شیراز

گروه دنگ شو

لیست آهنگ ها

پیانو پیانو گوش کنید
گروه دنگ شو
کمی آهسته تر گوش کنید
گروه دنگ شو
چه خواهد بودن گوش کنید
گروه دنگ شو
یک راه حل عاشقانه گوش کنید
گروه دنگ شو
آهسته آهسته گوش کنید
گروه دنگ شو
پاسداشت حسین علیزاده گوش کنید
گروه دنگ شو
دنگ شو گوش کنید
گروه دنگ شو
خوشتر گوش کنید
گروه دنگ شو
چشمهایم را میبندم گوش کنید
گروه دنگ شو
جای خالی را پر کنید گوش کنید
گروه دنگ شو