گروه دنگ شو

گروه دنگ شو

لیست آهنگ ها

یه شهر دور گوش کنید
گروه دنگ شو
آخر قصه گوش کنید
گروه دنگ شو
باد گناهکار گوش کنید
گروه دنگ شو
حباب گوش کنید
گروه دنگ شو
رد شو گوش کنید
گروه دنگ شو
خطا کردم گوش کنید
گروه دنگ شو
کمی آهسته تر گوش کنید
گروه دنگ شو
نیمه شب در تهران گوش کنید
گروه دنگ شو
آهسته آهسته گوش کنید
گروه دنگ شو
باد گناهکار گوش کنید
گروه دنگ شو