ردیف اوازی اواز

ردیف اوازی اواز

1 دنبال کننده144 آهنگ (05:00:12)
#عنوان
3
درآمد نوع دیگر بهنام خارا (دستگاه شور) - محمود کریمی
درآمد نوع دیگر بهنام خارا (دستگاه شور)
01:32
10
رضوی با تحریر جوادخانی (دستگاه شور) - محمود کریمی
رضوی با تحریر جوادخانی (دستگاه شور)
01:58
14
زیرکش سلمک، حزین، فرود (دستگاه شور) - محمود کریمی
زیرکش سلمک، حزین، فرود (دستگاه شور)
01:49
21
01:13
23
خسرو شیرین نوع دیگر (آواز ابوعطا) - محمود کریمی
خسرو شیرین نوع دیگر (آواز ابوعطا)
02:14
26
چهارپاره یا چهارباغ (آواز ابوعطا) - محمود کریمی
چهارپاره یا چهارباغ (آواز ابوعطا)
02:30
44
02:09
66
راز و نیاز نوع دیگر (دستگاه همایون) - محمود کریمی
راز و نیاز نوع دیگر (دستگاه همایون)
01:16
67
02:54
68
02:03
69
02:35
75
گوشه ای در اصفهان (آواز بیات اصفهان) - محمود کریمی
گوشه ای در اصفهان (آواز بیات اصفهان)
01:26
76
02:20
80
02:44
86
01:40
94
01:26
96
01:38
98
02:03
102
حصار ماهور، زیرافکن، آذربایجانی، ماهور صغیر، فرود (دستگاه ماهور) - محمود کریمی
حصار ماهور، زیرافکن، آذربایجانی، ماهور صغیر، فرود (دستگاه ماهور)
02:44
107
مراد خانی یا آذربایجانی (دستگاه ماهور) - محمود کریمی
مراد خانی یا آذربایجانی (دستگاه ماهور)
04:22
110
نحیب [عراق]، محیّر، آشور، حزین، فرود (دستگاه ماهور) - محمود کریمی
نحیب [عراق]، محیّر، آشور، حزین، فرود (دستگاه ماهور)
04:54
115
ساقی نامه، صوفی نامه و کُشته (دستگاه ماهور) - محمود کریمی
ساقی نامه، صوفی نامه و کُشته (دستگاه ماهور)
05:46
120
01:07
122
پنجگاه، سپهر (دستگاه راست پنجگاه) - محمود کریمی
پنجگاه، سپهر (دستگاه راست پنجگاه)
01:38
124
بیات عجم، بحر نور، قرجه، مبرقع، سپهر، فرود (دستگاه راست پنجگاه) - محمود کریمی
بیات عجم، بحر نور، قرجه، مبرقع، سپهر، فرود (دستگاه راست پنجگاه)
04:18
125
عراق، نهیب، محیر، آشور، حزین (دستگاه راست پنجگاه) - محمود کریمی
عراق، نهیب، محیر، آشور، حزین (دستگاه راست پنجگاه)
04:24
127
لیلی و مجنون (دستگاه راست پنجگاه) - محمود کریمی
لیلی و مجنون (دستگاه راست پنجگاه)
01:48
128
راک هندی، صفیر راک (دستگاه راست پنجگاه) - محمود کریمی
راک هندی، صفیر راک (دستگاه راست پنجگاه)
02:23
129
01:30
130
01:27
141
02:35
0 از 5 (از مجموع 0 امتیاز)
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام