ردیف آقا حسینقلی

ردیف آقا حسینقلی

2 دنبال کننده284 آهنگ (03:27:35)
#عنوان
1
درآمد اول (دستگاه شور) - علی اکبر شهنازی
درآمد اول (دستگاه شور)
00:30
2
درآمد دوم (دستگاه شور) - علی اکبر شهنازی
درآمد دوم (دستگاه شور)
00:42
3
درآمد سوم یا پنجهشعری (دستگاه شور) - علی اکبر شهنازی
درآمد سوم یا پنجهشعری (دستگاه شور)
00:30
4
00:33
6
نغمهی اول (دستگاه شور) - علی اکبر شهنازی
نغمهی اول (دستگاه شور)
00:43
7
زیرکش سلمک اول و دوم (دستگاه شور) - علی اکبر شهنازی
زیرکش سلمک اول و دوم (دستگاه شور)
00:32
8
00:09
9
نشیب و فراز (دستگاه شور) - علی اکبر شهنازی
نشیب و فراز (دستگاه شور)
00:16
10
اوج و حضیض (دستگاه شور) - علی اکبر شهنازی
اوج و حضیض (دستگاه شور)
00:06
11
مقدمهی صفا (دستگاه شور) - علی اکبر شهنازی
مقدمهی صفا (دستگاه شور)
00:16
14
00:41
16
نغمهی دوم (دستگاه شور) - علی اکبر شهنازی
نغمهی دوم (دستگاه شور)
00:44
17
عزال - شور پایین دسته (دستگاه شور) - علی اکبر شهنازی
عزال - شور پایین دسته (دستگاه شور)
00:24
18
چهارمضراب (دستگاه شور) - علی اکبر شهنازی
چهارمضراب (دستگاه شور)
00:20
19
بقیهی عزال (دستگاه شور) - علی اکبر شهنازی
بقیهی عزال (دستگاه شور)
00:29
20
پنجه کردی یا آواز (دستگاه شور) - علی اکبر شهنازی
پنجه کردی یا آواز (دستگاه شور)
00:39
21
پنجه شعری (دستگاه شور) - علی اکبر شهنازی
پنجه شعری (دستگاه شور)
00:25
22
کرشمهی پایین دسته (دستگاه شور) - علی اکبر شهنازی
کرشمهی پایین دسته (دستگاه شور)
00:29
23
اوج در پایین دسته (دستگاه شور) - علی اکبر شهنازی
اوج در پایین دسته (دستگاه شور)
00:25
24
چهارگوشه (دستگاه شور) - علی اکبر شهنازی
چهارگوشه (دستگاه شور)
00:20
25
مقدمهی گریلی (دستگاه شور) - علی اکبر شهنازی
مقدمهی گریلی (دستگاه شور)
01:02
26
نغمهی دوم در پایین دسته (دستگاه شور) - علی اکبر شهنازی
نغمهی دوم در پایین دسته (دستگاه شور)
00:42
30
01:18
32
02:58
33
درآمد اول (آواز ابوعطا) - علی اکبر شهنازی
درآمد اول (آواز ابوعطا)
00:27
34
درآمد دوم (آواز ابوعطا) - علی اکبر شهنازی
درآمد دوم (آواز ابوعطا)
00:31
35
درآمد سوم یا سیخی (آواز ابوعطا) - علی اکبر شهنازی
درآمد سوم یا سیخی (آواز ابوعطا)
00:55
36
نغمهی اول و دوم (آواز ابوعطا) - علی اکبر شهنازی
نغمهی اول و دوم (آواز ابوعطا)
02:11
37
حجاز اول (آواز ابوعطا) - علی اکبر شهنازی
حجاز اول (آواز ابوعطا)
00:32
38
حجاز دوم (آواز ابوعطا) - علی اکبر شهنازی
حجاز دوم (آواز ابوعطا)
01:00
39
حجاز سوم (آواز ابوعطا) - علی اکبر شهنازی
حجاز سوم (آواز ابوعطا)
00:11
40
00:53
41
حجاز چهارم (آواز ابوعطا) - علی اکبر شهنازی
حجاز چهارم (آواز ابوعطا)
00:27
42
تحریر بغدادی (آواز ابوعطا) - علی اکبر شهنازی
تحریر بغدادی (آواز ابوعطا)
00:29
43
00:18
44
چهارپاره (آواز ابوعطا) - علی اکبر شهنازی
چهارپاره (آواز ابوعطا)
01:53
45
00:22
46
00:28
47
01:04
48
درآمد اول (آواز بیات ترک) - علی اکبر شهنازی
درآمد اول (آواز بیات ترک)
00:30
49
درآمد دوم (آواز بیات ترک) - علی اکبر شهنازی
درآمد دوم (آواز بیات ترک)
00:48
50
درآمد سوم (آواز بیات ترک) - علی اکبر شهنازی
درآمد سوم (آواز بیات ترک)
00:52
51
درآمد چهارم (آواز بیات ترک) - علی اکبر شهنازی
درآمد چهارم (آواز بیات ترک)
01:09
52
درآمد پنجم با زنگوله (آواز بیات ترک) - علی اکبر شهنازی
درآمد پنجم با زنگوله (آواز بیات ترک)
01:07
53
جامهدران (آواز بیات ترک) - علی اکبر شهنازی
جامهدران (آواز بیات ترک)
00:42
54
00:27
55
مهدی ضرابی (آواز بیات ترک) - علی اکبر شهنازی
مهدی ضرابی (آواز بیات ترک)
00:50
56
00:19
57
00:10
58
00:24
59
درآمد چهارم (آواز قطار) - علی اکبر شهنازی
درآمد چهارم (آواز قطار)
00:37
60
درآمد پنجم (آواز قطار) - علی اکبر شهنازی
درآمد پنجم (آواز قطار)
00:34
61
00:35
62
00:53
63
01:08
64
درآمد چهارم (آوازدشتی) - علی اکبر شهنازی
درآمد چهارم (آوازدشتی)
01:05
66
01:08
67
بیدگلی با عشاق (آوازدشتی) - علی اکبر شهنازی
بیدگلی با عشاق (آوازدشتی)
00:23
68
01:13
69
قسمت اول (آواز بیات کرد) - علی اکبر شهنازی
قسمت اول (آواز بیات کرد)
00:29
70
قسمت دوم (آواز بیات کرد) - علی اکبر شهنازی
قسمت دوم (آواز بیات کرد)
01:01
71
قسمت سوم (آواز بیات کرد) - علی اکبر شهنازی
قسمت سوم (آواز بیات کرد)
00:11
72
00:40
73
قسمت چهارم (آواز بیات کرد) - علی اکبر شهنازی
قسمت چهارم (آواز بیات کرد)
00:49
74
عشاق و چهارمضراب (آواز بیات کرد) - علی اکبر شهنازی
عشاق و چهارمضراب (آواز بیات کرد)
00:27
75
تحریر بغدادی (آواز بیات کرد) - علی اکبر شهنازی
تحریر بغدادی (آواز بیات کرد)
00:45
76
قسمت ششم (آواز بیات کرد) - علی اکبر شهنازی
قسمت ششم (آواز بیات کرد)
00:48
77
درآمد اول (دستگاه نوا) - علی اکبر شهنازی
درآمد اول (دستگاه نوا)
00:33
78
درآمد دوم (دستگاه نوا) - علی اکبر شهنازی
درآمد دوم (دستگاه نوا)
00:59
79
چهارمضراب (دستگاه نوا) - علی اکبر شهنازی
چهارمضراب (دستگاه نوا)
01:20
81
00:32
84
بیات راجه (دستگاه نوا) - علی اکبر شهنازی
بیات راجه (دستگاه نوا)
00:58
89
00:33
90
نیشابورک (دستگاه نوا) - علی اکبر شهنازی
نیشابورک (دستگاه نوا)
00:41
91
00:15
92
00:35
93
زمینهی حسینی (دستگاه نوا) - علی اکبر شهنازی
زمینهی حسینی (دستگاه نوا)
00:37
94
00:33
95
00:30
96
01:47
98
00:37
99
00:46
100
درآمد اول (دستگاه ماهور) - علی اکبر شهنازی
درآمد اول (دستگاه ماهور)
00:36
101
درآمد دوم (دستگاه ماهور) - علی اکبر شهنازی
درآمد دوم (دستگاه ماهور)
00:42
102
درآمد سوم (دستگاه ماهور) - علی اکبر شهنازی
درآمد سوم (دستگاه ماهور)
00:38
103
آواز(قسمت اول) (دستگاه ماهور) - علی اکبر شهنازی
آواز(قسمت اول) (دستگاه ماهور)
01:17
104
آواز(قسمت دوم) (دستگاه ماهور) - علی اکبر شهنازی
آواز(قسمت دوم) (دستگاه ماهور)
00:41
105
آواز(قسمت سوم) (دستگاه ماهور) - علی اکبر شهنازی
آواز(قسمت سوم) (دستگاه ماهور)
00:40
106
00:27
107
خسروانی (دستگاه ماهور) - علی اکبر شهنازی
خسروانی (دستگاه ماهور)
00:40
108
01:02
109
خوارزمی (دستگاه ماهور) - علی اکبر شهنازی
خوارزمی (دستگاه ماهور)
00:58
110
00:46
111
چهارمضراب (دستگاه ماهور) - علی اکبر شهنازی
چهارمضراب (دستگاه ماهور)
00:12
112
بقیه دلکش و فرود (دستگاه ماهور) - علی اکبر شهنازی
بقیه دلکش و فرود (دستگاه ماهور)
01:09
113
خاوران (دستگاه ماهور) - علی اکبر شهنازی
خاوران (دستگاه ماهور)
01:31
114
طرب انگیز (دستگاه ماهور) - علی اکبر شهنازی
طرب انگیز (دستگاه ماهور)
00:56
115
00:31
116
01:14
117
01:15
118
آذربایجانی (دستگاه ماهور) - علی اکبر شهنازی
آذربایجانی (دستگاه ماهور)
00:55
119
00:39
120
ماهور صغیر (دستگاه ماهور) - علی اکبر شهنازی
ماهور صغیر (دستگاه ماهور)
00:26
121
نصیرخانی (دستگاه ماهور) - علی اکبر شهنازی
نصیرخانی (دستگاه ماهور)
01:23
122
مرادخانی یا چهارپاره (دستگاه ماهور) - علی اکبر شهنازی
مرادخانی یا چهارپاره (دستگاه ماهور)
00:43
123
مرادخانی(قسمت دوم) (دستگاه ماهور) - علی اکبر شهنازی
مرادخانی(قسمت دوم) (دستگاه ماهور)
00:44
124
ابول یا حصار ماهور (دستگاه ماهور) - علی اکبر شهنازی
ابول یا حصار ماهور (دستگاه ماهور)
00:13
125
بسته نگار (دستگاه ماهور) - علی اکبر شهنازی
بسته نگار (دستگاه ماهور)
00:49
126
زیرافکن (دستگاه ماهور) - علی اکبر شهنازی
زیرافکن (دستگاه ماهور)
00:12
127
نیریز صغیر (دستگاه ماهور) - علی اکبر شهنازی
نیریز صغیر (دستگاه ماهور)
00:16
128
نیریز کبیر (دستگاه ماهور) - علی اکبر شهنازی
نیریز کبیر (دستگاه ماهور)
00:28
129
01:49
130
00:40
131
صفیر راک (دستگاه ماهور) - علی اکبر شهنازی
صفیر راک (دستگاه ماهور)
00:19
132
چهارمضراب راک (دستگاه ماهور) - علی اکبر شهنازی
چهارمضراب راک (دستگاه ماهور)
00:09
133
نغمهی راک (دستگاه ماهور) - علی اکبر شهنازی
نغمهی راک (دستگاه ماهور)
01:01
134
راک عبدالله (دستگاه ماهور) - علی اکبر شهنازی
راک عبدالله (دستگاه ماهور)
00:21
135
راک هندی (دستگاه ماهور) - علی اکبر شهنازی
راک هندی (دستگاه ماهور)
00:38
136
00:36
137
00:11
138
00:18
139
زنگوله (دستگاه ماهور) - علی اکبر شهنازی
زنگوله (دستگاه ماهور)
00:19
140
00:26
141
درآمد اول (دستگاه سه گاه) - علی اکبر شهنازی
درآمد اول (دستگاه سه گاه)
00:32
142
درآمد دوم (دستگاه سه گاه) - علی اکبر شهنازی
درآمد دوم (دستگاه سه گاه)
00:56
143
درآمد سوم یا دو درآمد (دستگاه سه گاه) - علی اکبر شهنازی
درآمد سوم یا دو درآمد (دستگاه سه گاه)
01:01
144
01:13
145
زابل اول (دستگاه سه گاه) - علی اکبر شهنازی
زابل اول (دستگاه سه گاه)
00:43
146
زابل دوم با بسته نگار (دستگاه سه گاه) - علی اکبر شهنازی
زابل دوم با بسته نگار (دستگاه سه گاه)
01:03
147
00:22
148
پیش حصار (دستگاه سه گاه) - علی اکبر شهنازی
پیش حصار (دستگاه سه گاه)
00:25
149
پس حصار (دستگاه سه گاه) - علی اکبر شهنازی
پس حصار (دستگاه سه گاه)
00:34
150
چهارمضراب (دستگاه سه گاه) - علی اکبر شهنازی
چهارمضراب (دستگاه سه گاه)
00:21
151
هفت حصار (دستگاه سه گاه) - علی اکبر شهنازی
هفت حصار (دستگاه سه گاه)
01:28
152
زنگوله (دستگاه سه گاه) - علی اکبر شهنازی
زنگوله (دستگاه سه گاه)
00:27
153
مویهی حصار (دستگاه سه گاه) - علی اکبر شهنازی
مویهی حصار (دستگاه سه گاه)
00:32
154
00:33
155
01:03
156
بسته نگار (دستگاه سه گاه) - علی اکبر شهنازی
بسته نگار (دستگاه سه گاه)
00:34
157
نغمهی مخالف (دستگاه سه گاه) - علی اکبر شهنازی
نغمهی مخالف (دستگاه سه گاه)
00:38
158
00:31
159
مویهی مخالف (دستگاه سه گاه) - علی اکبر شهنازی
مویهی مخالف (دستگاه سه گاه)
00:37
160
00:21
161
00:15
162
رجز یا ارجوزه (دستگاه سه گاه) - علی اکبر شهنازی
رجز یا ارجوزه (دستگاه سه گاه)
00:39
163
00:28
164
درآمد اول (دستگاه چهارگاه) - علی اکبر شهنازی
درآمد اول (دستگاه چهارگاه)
00:41
165
درآمد دوم (دستگاه چهارگاه) - علی اکبر شهنازی
درآمد دوم (دستگاه چهارگاه)
00:40
166
درآمد سوم (دستگاه چهارگاه) - علی اکبر شهنازی
درآمد سوم (دستگاه چهارگاه)
00:37
167
درآمد چهارم یا زنگوله (دستگاه چهارگاه) - علی اکبر شهنازی
درآمد چهارم یا زنگوله (دستگاه چهارگاه)
00:47
168
درآمد پنجم (دستگاه چهارگاه) - علی اکبر شهنازی
درآمد پنجم (دستگاه چهارگاه)
00:57
169
درآمد ششم با مویه (دستگاه چهارگاه) - علی اکبر شهنازی
درآمد ششم با مویه (دستگاه چهارگاه)
01:10
170
نغمه (دستگاه چهارگاه) - علی اکبر شهنازی
نغمه (دستگاه چهارگاه)
01:19
171
زابل اول (دستگاه چهارگاه) - علی اکبر شهنازی
زابل اول (دستگاه چهارگاه)
00:48
172
زابل دوم، بسته نگار و مویه (دستگاه چهارگاه) - علی اکبر شهنازی
زابل دوم، بسته نگار و مویه (دستگاه چهارگاه)
01:08
173
زابل سوم (دستگاه چهارگاه) - علی اکبر شهنازی
زابل سوم (دستگاه چهارگاه)
01:12
174
معربد (دستگاه چهارگاه) - علی اکبر شهنازی
معربد (دستگاه چهارگاه)
00:26
175
پیش حصار (دستگاه چهارگاه) - علی اکبر شهنازی
پیش حصار (دستگاه چهارگاه)
00:27
176
پس حصار (دستگاه چهارگاه) - علی اکبر شهنازی
پس حصار (دستگاه چهارگاه)
00:43
177
چهارمضراب (دستگاه چهارگاه) - علی اکبر شهنازی
چهارمضراب (دستگاه چهارگاه)
00:28
178
هفت حصار (دستگاه چهارگاه) - علی اکبر شهنازی
هفت حصار (دستگاه چهارگاه)
01:49
179
زنگوله (دستگاه چهارگاه) - علی اکبر شهنازی
زنگوله (دستگاه چهارگاه)
00:31
180
مویهی حصار و فرود (دستگاه چهارگاه) - علی اکبر شهنازی
مویهی حصار و فرود (دستگاه چهارگاه)
00:37
181
مغلوب (دستگاه چهارگاه) - علی اکبر شهنازی
مغلوب (دستگاه چهارگاه)
00:37
182
مخالف (دستگاه چهارگاه) - علی اکبر شهنازی
مخالف (دستگاه چهارگاه)
01:05
183
بسته نگار (دستگاه چهارگاه) - علی اکبر شهنازی
بسته نگار (دستگاه چهارگاه)
00:38
184
نغمهی مخالف (دستگاه چهارگاه) - علی اکبر شهنازی
نغمهی مخالف (دستگاه چهارگاه)
00:45
185
حزین (دستگاه چهارگاه) - علی اکبر شهنازی
حزین (دستگاه چهارگاه)
00:34
186
مویهی مخالف (دستگاه چهارگاه) - علی اکبر شهنازی
مویهی مخالف (دستگاه چهارگاه)
00:40
187
منصوری (دستگاه چهارگاه) - علی اکبر شهنازی
منصوری (دستگاه چهارگاه)
02:48
188
00:23
189
پهلوی (دستگاه چهارگاه) - علی اکبر شهنازی
پهلوی (دستگاه چهارگاه)
00:16
190
رجز یا ارجوزه (دستگاه چهارگاه) - علی اکبر شهنازی
رجز یا ارجوزه (دستگاه چهارگاه)
01:17
191
درآمد اول (دستگاه همایون) - علی اکبر شهنازی
درآمد اول (دستگاه همایون)
01:10
192
چهارمضراب (دستگاه همایون) - علی اکبر شهنازی
چهارمضراب (دستگاه همایون)
00:59
193
زنگ شتر یا ناقوس (دستگاه همایون) - علی اکبر شهنازی
زنگ شتر یا ناقوس (دستگاه همایون)
01:41
194
چکاوک (دستگاه همایون) - علی اکبر شهنازی
چکاوک (دستگاه همایون)
01:41
195
گوشهی چهارگاه (دستگاه همایون) - علی اکبر شهنازی
گوشهی چهارگاه (دستگاه همایون)
00:34
196
موالیان (دستگاه همایون) - علی اکبر شهنازی
موالیان (دستگاه همایون)
00:47
197
بیداد (دستگاه همایون) - علی اکبر شهنازی
بیداد (دستگاه همایون)
01:23
198
نی داوود (دستگاه همایون) - علی اکبر شهنازی
نی داوود (دستگاه همایون)
02:06