۱۳

۱۳

0 دنبال کننده297 آهنگ (10:13:43)
#عنوان
1
سخنی چند در مورد برنامه ساز و سخن و توضیحاتی برای شناخت موسیقی ملی ایران (دستگاه همایون) - خالقی روح اله
سخنی چند در مورد برنامه ساز و سخن و توضیحاتی برای شناخت موسیقی ملی ایران (دستگاه همایون)
12:27
7
توضیحاتی درباره آواز خوانهای قدیم (دستگاه همایون) - خالقی روح اله
توضیحاتی درباره آواز خوانهای قدیم (دستگاه همایون)
00:50
10
02:11
11
نمونه ای از موسیقی شادی بخش قدیم در دستگاه ماهور (دستگاه همایون) - خالقی روح اله
نمونه ای از موسیقی شادی بخش قدیم در دستگاه ماهور (دستگاه همایون)
02:22
12
نمونه ای از الحان غم انگیز در مایه ابوعطا و دشتی (دستگاه همایون) - خالقی روح اله
نمونه ای از الحان غم انگیز در مایه ابوعطا و دشتی (دستگاه همایون)
02:02
13
سخنی در مورد حزن و طرب موسیقی ایران (دستگاه همایون) - خالقی روح اله
سخنی در مورد حزن و طرب موسیقی ایران (دستگاه همایون)
00:50
14
توضیحاتی درباره گذشته و گوشه بیداد  (دستگاه همایون) - خالقی روح اله
توضیحاتی درباره گذشته و گوشه بیداد (دستگاه همایون)
01:00
23
معرفی دستگاه ماهور، چهار مضراب ماهور (دستگاه ماهور) - خالقی روح اله
معرفی دستگاه ماهور، چهار مضراب ماهور (دستگاه ماهور)
01:40
40
فیلی، زیر افکند، ماهور صغیر (دستگاه ماهور) - خالقی روح اله
فیلی، زیر افکند، ماهور صغیر (دستگاه ماهور)
01:35
45
نصیر خانی یا چهار پاره، شکسته نصیر خانی و فرود به ماهور (دستگاه ماهور) - خالقی روح اله
نصیر خانی یا چهار پاره، شکسته نصیر خانی و فرود به ماهور (دستگاه ماهور)
02:28
47
حصار ماهور - ابول، زنگوله، نغمه (دستگاه ماهور) - خالقی روح اله
حصار ماهور - ابول، زنگوله، نغمه (دستگاه ماهور)
01:24
51
توضیحاتی در مورد گوشه ی راک (دستگاه ماهور) - خالقی روح اله
توضیحاتی در مورد گوشه ی راک (دستگاه ماهور)
01:26
55
03:35
71
صفحه ای از آواز دشتی در گوشه عشاق (آواز دشتی) - خالقی روح اله
صفحه ای از آواز دشتی در گوشه عشاق (آواز دشتی)
03:36
89
قسمتهایی از آواز بیات ترک (آواز کرد بیات) - خالقی روح اله
قسمتهایی از آواز بیات ترک (آواز کرد بیات)
03:46
90
03:22
94
درآمد، چهار مضراب، فرود (معرفی گام افشاری) - خالقی روح اله
درآمد، چهار مضراب، فرود (معرفی گام افشاری)
01:56
98
صفحه ای از آواز همراه با پیانو (معرفی گام افشاری) - خالقی روح اله
صفحه ای از آواز همراه با پیانو (معرفی گام افشاری)
04:42
104
01:57
106
صفحه ای آواز همراه با تار (معرفی گام افشاری) - خالقی روح اله
صفحه ای آواز همراه با تار (معرفی گام افشاری)
05:47
108
معرفی گام بیات ترک، درآمد اول (معرفی گام افشاری) - خالقی روح اله
معرفی گام بیات ترک، درآمد اول (معرفی گام افشاری)
02:57
110
01:24
120
03:34
131
صفحه ای از آواز رضا قلی میرزا ظلی (دستگاه شور) - خالقی روح اله
صفحه ای از آواز رضا قلی میرزا ظلی (دستگاه شور)
03:19
144
توضیحاتی درباره شور بالا دسته و پائین دسته (دستگاه شور) - خالقی روح اله
توضیحاتی درباره شور بالا دسته و پائین دسته (دستگاه شور)
01:02
154
تقسیم بندی دستگاه شور - شور بالا دسته (دستگاه شور) - خالقی روح اله
تقسیم بندی دستگاه شور - شور بالا دسته (دستگاه شور)
00:36
155
قسمت دوم یک چهارم بالاتر - شور دو (دستگاه شور) - خالقی روح اله
قسمت دوم یک چهارم بالاتر - شور دو (دستگاه شور)
00:42
157
01:10
158
توضیحاتی در مورد گام ابوعطا (آواز ابوعطا) - خالقی روح اله
توضیحاتی در مورد گام ابوعطا (آواز ابوعطا)
00:42
165
صفحه ای از ویلن استاد ابوالحسن صبا 1 (آواز ابوعطا) - خالقی روح اله
صفحه ای از ویلن استاد ابوالحسن صبا 1 (آواز ابوعطا)
02:47
173
صفحه ای از ویلن استاد ابوالحسن صبا 2 (آواز ابوعطا) - خالقی روح اله
صفحه ای از ویلن استاد ابوالحسن صبا 2 (آواز ابوعطا)
03:23
177
قطعه ی دخترک ژولیده (ادامه دستگاه چهارگاه) - خالقی روح اله
قطعه ی دخترک ژولیده (ادامه دستگاه چهارگاه)
02:39
182
تصنیف در دستگاه چهارگاه (ادامه دستگاه چهارگاه) - خالقی روح اله
تصنیف در دستگاه چهارگاه (ادامه دستگاه چهارگاه)
06:45
183
سخنی چند در مورد دستگاه سه گاه و مقایسه آن با آواز افشاری - خالقی روح اله
سخنی چند در مورد دستگاه سه گاه و مقایسه آن با آواز افشاری
01:37
184
00:41