ردیف نی۱

ردیف نی۱

0 دنبال کننده502 آهنگ (12:14:27)
#عنوان
9
00:54
24
00:34
29
00:30
30
01:18
34
00:20
40
01:10
61
00:55
66
تحریر نشیب و فراز
تحریر نشیب و فراز "زنگ شتر" (آواز کردبیات)
00:23
91
01:29
101
01:09
102
00:42
104
تحریر دو تا یکی (آواز بیات اصفهان) - سیامک جهانگیری
تحریر دو تا یکی (آواز بیات اصفهان)
00:47
105
00:51
106
01:19
109
02:12
117
زنگ شتر
زنگ شتر "نشیب و فراز" (دستگاه سه گاه)
00:31
121
زابل و بسته نگار (دستگاه چهارگاه) - سیامک جهانگیری
زابل و بسته نگار (دستگاه چهارگاه)
02:10
142
00:59
144
چهارپاره
چهارپاره "نصیرخانی" (دستگاه ماهور)
00:43
160
ساقی نامه و صوفی نامه (دستگاه ماهور) - سیامک جهانگیری
ساقی نامه و صوفی نامه (دستگاه ماهور)
03:41
162
00:55
163
00:24
167
تحریر زیر و رو (دستگاه راست پنجگاه) - سیامک جهانگیری
تحریر زیر و رو (دستگاه راست پنجگاه)
00:33
168
00:56
173
00:29
174
00:45
179
لیلی و مجنون (دستگاه راست پنجگاه) - سیامک جهانگیری
لیلی و مجنون (دستگاه راست پنجگاه)
01:03
180
ماوراءالنهر (دستگاه راست پنجگاه) - سیامک جهانگیری
ماوراءالنهر (دستگاه راست پنجگاه)
01:22
181
ماوراءالنهر نوعی دیگر (دستگاه راست پنجگاه) - سیامک جهانگیری
ماوراءالنهر نوعی دیگر (دستگاه راست پنجگاه)
01:13
184
01:09
185
01:13
186
آواز ابوعطا به شیوه استاد نایب اسدالله - رسول اکبری
آواز ابوعطا به شیوه استاد نایب اسدالله
19:39
187
آواز افشاری به شیوه استاد نایب اسدالله - رسول اکبری
آواز افشاری به شیوه استاد نایب اسدالله
06:59
188
آواز بیات اصفهان به شیوه استاد نایب اسدالله - رسول اکبری
آواز بیات اصفهان به شیوه استاد نایب اسدالله
12:17
189
آواز بیات ترک به شیوه استاد نایب اسدالله - رسول اکبری
آواز بیات ترک به شیوه استاد نایب اسدالله
15:10
190
آواز دشتی به شیوه استاد نایب اسدالله - رسول اکبری
آواز دشتی به شیوه استاد نایب اسدالله
06:52
191
آواز کردی بیات به شیوه استاد نایب اسدالله - رسول اکبری
آواز کردی بیات به شیوه استاد نایب اسدالله
13:58
192
تصنیف بار فراق دوستان در بیات ترک ، نی نایب اسدا...با آواز آقا حسین تعزیه خوان - رسول اکبری
تصنیف بار فراق دوستان در بیات ترک ، نی نایب اسدا...با آواز آقا حسین تعزیه خوان
03:10
193
تصنیف عیشم دوام است در ابوعطا ، نی نایب اسدالله با آواز آقا حسین تعزیه خوان - رسول اکبری
تصنیف عیشم دوام است در ابوعطا ، نی نایب اسدالله با آواز آقا حسین تعزیه خوان
03:32
194
تصنیف کردی در بیات اصفهان ، نی نایب اسدا... باآواز آقاحسین تعزیه خوان - رسول اکبری