صفحه ۷۸ دور

صفحه ۷۸ دور

1 دنبال کننده770 آهنگ (38:37:42)
#عنوان
13
03:03
14
03:05
15
آواز کرد بیات، رنگ کرد بیات 1 - غلامحسین درویش (درویش خان)
آواز کرد بیات، رنگ کرد بیات 1
03:02
16
آواز کرد بیات، رنگ کرد بیات 2 - غلامحسین درویش (درویش خان)
آواز کرد بیات، رنگ کرد بیات 2
03:04
37
03:03
38
03:05
39
آواز کرد بیات، رنگ کرد بیات 1 - غلامحسین درویش (درویش خان)
آواز کرد بیات، رنگ کرد بیات 1
03:02
40
آواز کرد بیات، رنگ کرد بیات 2 - غلامحسین درویش (درویش خان)
آواز کرد بیات، رنگ کرد بیات 2
03:04
64
آواز بیات ترک، تصنیف بیات ترک 1 - غلامحسین درویش (درویش خان)
آواز بیات ترک، تصنیف بیات ترک 1
02:29
65
آواز بیات ترک، تصنیف بیات ترک 2 - غلامحسین درویش (درویش خان)
آواز بیات ترک، تصنیف بیات ترک 2
02:57
132
03:10
138
03:03
141
03:17
174
تصنیف ماهور 4 (اجرا با فلوت) - رضا قلی خان نوروزی
تصنیف ماهور 4 (اجرا با فلوت)
01:14