آشنایی با شیوه آواز استاد غلامحسین بنان

آشنایی با شیوه آواز استاد غلامحسین بنان

توسط روزبه
7 دنبال کننده246 آهنگ (31:04:05)
#عنوان
15
16:08
17
06:55
23
مرکب خوانی در دستگاه شور، سه تار حسنعلی دفتری، اجرای خصوصی سال 1351 - غلامحسین بنان
مرکب خوانی در دستگاه شور، سه تار حسنعلی دفتری، اجرای خصوصی سال 1351
18:01
26
دستگاه شور، تار فروغ، اجرای خصوصی، تاریخ اجرا 1361 - غلامحسین بنان
دستگاه شور، تار فروغ، اجرای خصوصی، تاریخ اجرا 1361
03:16
27
دستگاه شور، ویولون محمود تاجبخش - قره نی حسنعلی وزیری تبار - غلامحسین بنان
دستگاه شور، ویولون محمود تاجبخش - قره نی حسنعلی وزیری تبار
06:24
29
دستگاه شور، پیانو مرتضی محجوبی و جواد معروفی - ویولون محمود تاجبخش - تار زرین پنجه - غلامحسین بنان
دستگاه شور، پیانو مرتضی محجوبی و جواد معروفی - ویولون محمود تاجبخش - تار زرین پنجه
09:04
34
آواز در دستگاه شور، اجرای خصوصی، فلوت، سال 1345 - غلامحسین بنان
آواز در دستگاه شور، اجرای خصوصی، فلوت، سال 1345
07:09
43
آواز در دستگاه شور، اجرای خصوصی، فلوت، سال 1345 - غلامحسین بنان
آواز در دستگاه شور، اجرای خصوصی، فلوت، سال 1345
07:09
49
آواز بیات ترک، اجرای خصوصی، تاریخ اجرا ۱۳۵۱، ویولون - غلامحسین بنان
آواز بیات ترک، اجرای خصوصی، تاریخ اجرا ۱۳۵۱، ویولون
20:37
53
آواز بیات ترک، اجرای خصوصی، تاریخ اجرا ۱۳۶۲، تار - غلامحسین بنان
آواز بیات ترک، اجرای خصوصی، تاریخ اجرا ۱۳۶۲، تار
06:59
54
آواز دشتی، اجرای خصوصی، تاریخ اجرا ۱۳۴۵، پیانو - غلامحسین بنان
آواز دشتی، اجرای خصوصی، تاریخ اجرا ۱۳۴۵، پیانو
07:01
63
تصنیف شب - غلامحسین بنان
پیشواز ایرانسل
06:29
71
آواز در دستگاه نوا، اجرای خصوصی، تاریخ اجرا 1328، تار، سنتور - غلامحسین بنان
آواز در دستگاه نوا، اجرای خصوصی، تاریخ اجرا 1328، تار، سنتور
18:59
75
تصنیف دیشب که تو در خانه ما آمده بودی (افشاری) - غلامحسین بنان
تصنیف دیشب که تو در خانه ما آمده بودی (افشاری)
05:00
77
مرکب خوانی در دستگاه شور، سه تار حسنعلی دفتری، اجرای خصوصی سال 1351 - غلامحسین بنان
مرکب خوانی در دستگاه شور، سه تار حسنعلی دفتری، اجرای خصوصی سال 1351
18:01
80
دستگاه شور، تار فروغ، اجرای خصوصی، تاریخ اجرا 1361 - غلامحسین بنان
دستگاه شور، تار فروغ، اجرای خصوصی، تاریخ اجرا 1361
03:16
81
دستگاه شور، ویولون محمود تاجبخش - قره نی حسنعلی وزیری تبار - غلامحسین بنان
دستگاه شور، ویولون محمود تاجبخش - قره نی حسنعلی وزیری تبار
06:24
83
دستگاه شور، پیانو مرتضی محجوبی و جواد معروفی - ویولون محمود تاجبخش - تار زرین پنجه - غلامحسین بنان
دستگاه شور، پیانو مرتضی محجوبی و جواد معروفی - ویولون محمود تاجبخش - تار زرین پنجه
09:04
99
16:08
100
02:53
101
06:55
152
گفتاری در مورد استاد بنان و مصاحبه با ایشان توسط مصطفی فتاح - غلامحسین بنان
گفتاری در مورد استاد بنان و مصاحبه با ایشان توسط مصطفی فتاح
07:05