اشکااان

اشکااان

0 دنبال کننده173 آهنگ (06:35:55)
#عنوان
2
سروی زنگل کیارسی باو (بختیاری) - پیمان بزرگ نیا
سروی زنگل کیارسی باو (بختیاری)
03:22
3
دمدال شیخ رباط (سروی زنگل) - پیمان بزرگ نیا
دمدال شیخ رباط (سروی زنگل)
01:36
4
سروی جمعی مد ملیل باو زنگل - پیمان بزرگ نیا
سروی جمعی مد ملیل باو زنگل
05:33
5
چپی (بختیاری) مافگه ای - پیمان بزرگ نیا
چپی (بختیاری) مافگه ای
03:31
6
چپی دو کرنای پاکتلی - پیمان بزرگ نیا
چپی دو کرنای پاکتلی
01:37
7
سروی زنان طایفه ی بابادی (بختیاری) - پیمان بزرگ نیا
سروی زنان طایفه ی بابادی (بختیاری)
04:44
8
دنگ لال زنان شهنی (مسجد سلیمان، بختیاری) - پیمان بزرگ نیا
دنگ لال زنان شهنی (مسجد سلیمان، بختیاری)
01:44
9
سروی جمعی مد ملیل باو زنگل - پیمان بزرگ نیا
سروی جمعی مد ملیل باو زنگل
05:33
12
00:36
13
سِروی بازُفت (روستای مورشاه) - موسیقی عزا - پیمان بزرگ نیا
سِروی بازُفت (روستای مورشاه) - موسیقی عزا
03:14
15
02:45
20
چوپی اول - موسیقی تو شمال ها (دنباله) - پیمان بزرگ نیا
چوپی اول - موسیقی تو شمال ها (دنباله)
02:47
21
چوپی دوم - موسیقی تو شمال ها (دنباله) - پیمان بزرگ نیا
چوپی دوم - موسیقی تو شمال ها (دنباله)
03:11
22
چوپی سوم - موسیقی تو شمال ها (دنباله) - پیمان بزرگ نیا
چوپی سوم - موسیقی تو شمال ها (دنباله)
02:14
23
چوپی چهارم (شش پا) - موسیقی تو شمال ها (دنباله) - پیمان بزرگ نیا
چوپی چهارم (شش پا) - موسیقی تو شمال ها (دنباله)
01:31
24
چوپی پنجم (گلی جون) - موسیقی تو شمال ها (دنباله) - پیمان بزرگ نیا
چوپی پنجم (گلی جون) - موسیقی تو شمال ها (دنباله)
01:15
25
چوپی ششم (سه پا) - موسیقی تو شمال ها (دنباله) - پیمان بزرگ نیا
چوپی ششم (سه پا) - موسیقی تو شمال ها (دنباله)
02:40
26
چوپی هفتم (سرناز) - موسیقی تو شمال ها (دنباله) - پیمان بزرگ نیا
چوپی هفتم (سرناز) - موسیقی تو شمال ها (دنباله)
02:03
27
یه لمبه - موسیقی تو شمال ها (دنباله) - پیمان بزرگ نیا
یه لمبه - موسیقی تو شمال ها (دنباله)
02:17
28
عرب بازی - موسیقی تو شمال ها (دنباله) - پیمان بزرگ نیا
عرب بازی - موسیقی تو شمال ها (دنباله)
02:15
29
01:13
30
چو بازی (ترکه بازی) - موسیقی تو شمال ها (دنباله) - پیمان بزرگ نیا
چو بازی (ترکه بازی) - موسیقی تو شمال ها (دنباله)
03:50
32
نی آب خوردن گوسفندان - موسیقی چوبانی - پیمان بزرگ نیا
نی آب خوردن گوسفندان - موسیقی چوبانی
01:33
33
01:34
34
01:26
37
دومه لالی (عروسی میزدج) - آوازهای مخصوص عروسی - پیمان بزرگ نیا
دومه لالی (عروسی میزدج) - آوازهای مخصوص عروسی
02:23
38
02:24
41
سروی زنان طایفه ی بابادی (بختیاری) - پیمان بزرگ نیا
سروی زنان طایفه ی بابادی (بختیاری)
04:44
42
سروی زنان طایفه ی بابادی (بختیاری) - پیمان بزرگ نیا
سروی زنان طایفه ی بابادی (بختیاری)
04:44
43
چپی (بختیاری) مافگه ای - پیمان بزرگ نیا
چپی (بختیاری) مافگه ای
03:31
44
چپی دو کرنای پاکتلی - پیمان بزرگ نیا
چپی دو کرنای پاکتلی
01:37
46
03:13
48
01:54
50
00:36
51
سِروی بازُفت (روستای مورشاه) - موسیقی عزا - پیمان بزرگ نیا
سِروی بازُفت (روستای مورشاه) - موسیقی عزا
03:14
55
02:45
56
03:13
58
01:50
60
01:49
63
چپی چهار لنگی الیگودرز - موسیقی عزا - پیمان بزرگ نیا
چپی چهار لنگی الیگودرز - موسیقی عزا
00:46
64
01:36
71
سو آر بازی الیگودرز (چهار لنگی) - موسیقی تو شمال ها(جشن و شادمانی) - پیمان بزرگ نیا
سو آر بازی الیگودرز (چهار لنگی) - موسیقی تو شمال ها(جشن و شادمانی)
01:45
72
دستمال بازی (چوبیِ الیگودرز) - موسیقی تو شمال ها(جشن و شادمانی) - پیمان بزرگ نیا
دستمال بازی (چوبیِ الیگودرز) - موسیقی تو شمال ها(جشن و شادمانی)
06:56
73
چو بازی (ترکه بازی) - موسیقی تو شمال ها(جشن و شادمانی) - پیمان بزرگ نیا
چو بازی (ترکه بازی) - موسیقی تو شمال ها(جشن و شادمانی)
01:51
74
سو آر بازی هفت لَنگی - موسیقی تو شمال ها(جشن و شادمانی) - پیمان بزرگ نیا
سو آر بازی هفت لَنگی - موسیقی تو شمال ها(جشن و شادمانی)
03:14
75
وردار سرنا (لردگان) - موسیقی تو شمال ها(جشن و شادمانی) - پیمان بزرگ نیا
وردار سرنا (لردگان) - موسیقی تو شمال ها(جشن و شادمانی)
01:00
76
وردار چو بازی - موسیقی تو شمال ها(جشن و شادمانی) - پیمان بزرگ نیا
وردار چو بازی - موسیقی تو شمال ها(جشن و شادمانی)
01:39
77
چوپی اول - موسیقی تو شمال ها (دنباله) - پیمان بزرگ نیا
چوپی اول - موسیقی تو شمال ها (دنباله)
02:47
78
چوپی دوم - موسیقی تو شمال ها (دنباله) - پیمان بزرگ نیا
چوپی دوم - موسیقی تو شمال ها (دنباله)
03:11
79
چوپی سوم - موسیقی تو شمال ها (دنباله) - پیمان بزرگ نیا
چوپی سوم - موسیقی تو شمال ها (دنباله)
02:14
80
چوپی چهارم (شش پا) - موسیقی تو شمال ها (دنباله) - پیمان بزرگ نیا
چوپی چهارم (شش پا) - موسیقی تو شمال ها (دنباله)
01:31
81
چوپی پنجم (گلی جون) - موسیقی تو شمال ها (دنباله) - پیمان بزرگ نیا
چوپی پنجم (گلی جون) - موسیقی تو شمال ها (دنباله)
01:15
82
چوپی ششم (سه پا) - موسیقی تو شمال ها (دنباله) - پیمان بزرگ نیا
چوپی ششم (سه پا) - موسیقی تو شمال ها (دنباله)
02:40
83
چوپی هفتم (سرناز) - موسیقی تو شمال ها (دنباله) - پیمان بزرگ نیا
چوپی هفتم (سرناز) - موسیقی تو شمال ها (دنباله)
02:03
84
موری بازی - موسیقی تو شمال ها (دنباله) - پیمان بزرگ نیا
موری بازی - موسیقی تو شمال ها (دنباله)
02:27
85
02:30
86
کمندونه - موسیقی تو شمال ها (دنباله) - پیمان بزرگ نیا
کمندونه - موسیقی تو شمال ها (دنباله)
01:51
87
یه لمبه - موسیقی تو شمال ها (دنباله) - پیمان بزرگ نیا
یه لمبه - موسیقی تو شمال ها (دنباله)
02:17
88
عرب بازی - موسیقی تو شمال ها (دنباله) - پیمان بزرگ نیا
عرب بازی - موسیقی تو شمال ها (دنباله)
02:15
89
01:13
90
چو بازی (ترکه بازی) - موسیقی تو شمال ها (دنباله) - پیمان بزرگ نیا
چو بازی (ترکه بازی) - موسیقی تو شمال ها (دنباله)
03:50
92
های کاکام، های کاکام - موسیقی چوبانی - پیمان بزرگ نیا
های کاکام، های کاکام - موسیقی چوبانی
02:26
93
نی شیتِ لُردگان (شتر) - موسیقی چوبانی - پیمان بزرگ نیا
نی شیتِ لُردگان (شتر) - موسیقی چوبانی
01:23
96
نی آب خوردن گوسفندان - موسیقی چوبانی - پیمان بزرگ نیا
نی آب خوردن گوسفندان - موسیقی چوبانی
01:33
99
01:34
101
01:26
103
داد فلک و فایز مکوندی - موسیقی چوبانی - پیمان بزرگ نیا
داد فلک و فایز مکوندی - موسیقی چوبانی
01:29
106
دومه لالی (عروسی میزدج) - آوازهای مخصوص عروسی - پیمان بزرگ نیا
دومه لالی (عروسی میزدج) - آوازهای مخصوص عروسی
02:23
107
01:40
108
آهای گُل ای گُل ای گُل ای - آوازهای مخصوص عروسی - پیمان بزرگ نیا
آهای گُل ای گُل ای گُل ای - آوازهای مخصوص عروسی
02:35
109
03:27
110
02:18
111
المان شو تاریک - ترانه های جشن و سرور - پیمان بزرگ نیا
المان شو تاریک - ترانه های جشن و سرور
03:48
112
دی گلمی دی گل - ترانه های جشن و سرور - پیمان بزرگ نیا
دی گلمی دی گل - ترانه های جشن و سرور
02:22
113
03:36
114
02:18
115
نای نای نای جونم - ترانه های جشن و سرور - پیمان بزرگ نیا
نای نای نای جونم - ترانه های جشن و سرور
02:10
116
های شیرین شیرین - ترانه های جشن و سرور - پیمان بزرگ نیا
های شیرین شیرین - ترانه های جشن و سرور
01:41
118
سی یار دونه دونه - ترانه های جشن و سرور - پیمان بزرگ نیا
سی یار دونه دونه - ترانه های جشن و سرور
02:15
119
02:32
120
یار داینه داینه - ترانه های جشن و سرور - پیمان بزرگ نیا
یار داینه داینه - ترانه های جشن و سرور
01:16
121
01:41
122
عزیزم برنو بلند - ترانه های جشن و سرور - پیمان بزرگ نیا
عزیزم برنو بلند - ترانه های جشن و سرور
01:58
124
01:10
125
01:20
126
01:05
129
00:53
132
شیرینی ام لیلانم لیلانه - ترانه های جشن و سرور - پیمان بزرگ نیا
شیرینی ام لیلانم لیلانه - ترانه های جشن و سرور
02:28
133
03:11
134
02:56
135
01:44
136
شاهنامه خوانی الیگودرز - منظومه های مکتب خانه ای شاهنامه خوانی - پیمان بزرگ نیا
شاهنامه خوانی الیگودرز - منظومه های مکتب خانه ای شاهنامه خوانی
02:37
137
شاهنامه غَمونه - منظومه های مکتب خانه ای شاهنامه خوانی - پیمان بزرگ نیا
شاهنامه غَمونه - منظومه های مکتب خانه ای شاهنامه خوانی
03:19
138
شاهنامه خوانی (داستان اشکبوس) - منظومه های مکتب خانه ای شاهنامه خوانی - پیمان بزرگ نیا
شاهنامه خوانی (داستان اشکبوس) - منظومه های مکتب خانه ای شاهنامه خوانی
03:45
139
برزونامه - منظومه های مکتب خانه ای شاهنامه خوانی - پیمان بزرگ نیا
برزونامه - منظومه های مکتب خانه ای شاهنامه خوانی
01:24
140
خسرو شیرین - منظومه های مکتب خانه ای (دنباله) منظومه های دیگر - پیمان بزرگ نیا
خسرو شیرین - منظومه های مکتب خانه ای (دنباله) منظومه های دیگر
03:11
141
خسرو شیرین چهار لنگی - منظومه های مکتب خانه ای (دنباله) منظومه های دیگر - پیمان بزرگ نیا
خسرو شیرین چهار لنگی - منظومه های مکتب خانه ای (دنباله) منظومه های دیگر
02:09
142
لیلی و مجنون - منظومه های مکتب خانه ای (دنباله) منظومه های دیگر - پیمان بزرگ نیا
لیلی و مجنون - منظومه های مکتب خانه ای (دنباله) منظومه های دیگر
02:27
143
اسکندرنامه ی چهار لنگی - منظومه های مکتب خانه ای (دنباله) منظومه های دیگر - پیمان بزرگ نیا
اسکندرنامه ی چهار لنگی - منظومه های مکتب خانه ای (دنباله) منظومه های دیگر
01:44
144
رَز و میش - منظومه های مکتب خانه ای (دنباله) منظومه های دیگر - پیمان بزرگ نیا
رَز و میش - منظومه های مکتب خانه ای (دنباله) منظومه های دیگر
01:35
145
سلطان جمجمه - منظومه های مکتب خانه ای (دنباله) منظومه های دیگر - پیمان بزرگ نیا
سلطان جمجمه - منظومه های مکتب خانه ای (دنباله) منظومه های دیگر
01:07
146
حمله ی حیدری - منظومه های مکتب خانه ای (دنباله) منظومه های دیگر - پیمان بزرگ نیا
حمله ی حیدری - منظومه های مکتب خانه ای (دنباله) منظومه های دیگر
03:35
147
صلوات نامه - منظومه های مکتب خانه ای (دنباله) منظومه های دیگر - پیمان بزرگ نیا
صلوات نامه - منظومه های مکتب خانه ای (دنباله) منظومه های دیگر
01:54
148
سردار اسعد (جنگِ طهرون) - آواز های حماسی - پیمان بزرگ نیا
سردار اسعد (جنگِ طهرون) - آواز های حماسی
04:10
149
02:43
150
01:28
157
شاه دویت (داوودخان) - آواز های حماسی - پیمان بزرگ نیا
شاه دویت (داوودخان) - آواز های حماسی
01:14
160
سکندر و نوش آفرین - داستان های ایلی - پیمان بزرگ نیا
سکندر و نوش آفرین - داستان های ایلی
01:29
162
02:48
163
02:24
164
02:44
169
01:30
170
02:18
173
06:37
0 از 5 (از مجموع 0 امتیاز)
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام