شناخت دستگاهها

شناخت دستگاهها

توسط رحمان
1 دنبال کننده173 آهنگ (06:06:04)
#عنوان
2
توضیحاتی در مورد نغمات موسیقی گذشته و تاثیر آن در ملل مجاور (ادامه دستگاه همایون) - خالقی روح اله
توضیحاتی در مورد نغمات موسیقی گذشته و تاثیر آن در ملل مجاور (ادامه دستگاه همایون)
02:08
3
سخنی در مورد طرز نوازندگی یک دستگاه (ادامه دستگاه همایون) - خالقی روح اله
سخنی در مورد طرز نوازندگی یک دستگاه (ادامه دستگاه همایون)
02:59
5
توضیحاتی در مورد بداهه نوازی و ذوق و هنر نوازنده (ادامه دستگاه همایون) - خالقی روح اله
توضیحاتی در مورد بداهه نوازی و ذوق و هنر نوازنده (ادامه دستگاه همایون)
01:39
6
صفحه ای از آواز ادیب خوانساری (ادامه دستگاه همایون) - خالقی روح اله
صفحه ای از آواز ادیب خوانساری (ادامه دستگاه همایون)
06:12
7
صفحه ای از آواز رضا قلی میرزا ظلی (ادامه دستگاه همایون) - خالقی روح اله
صفحه ای از آواز رضا قلی میرزا ظلی (ادامه دستگاه همایون)
07:37
8
صفحه ای از آهنگ محلی قدیم - شلیل (ادامه دستگاه همایون) - خالقی روح اله
صفحه ای از آهنگ محلی قدیم - شلیل (ادامه دستگاه همایون)
03:54
9
سخن مختصری راجع به روش رقصهای قدیمی و ملی ایران (ادامه دستگاه همایون) - خالقی روح اله
سخن مختصری راجع به روش رقصهای قدیمی و ملی ایران (ادامه دستگاه همایون)
02:28
10
رنگ شهر آشوب - قسمت اول (ادامه دستگاه همایون) - خالقی روح اله
رنگ شهر آشوب - قسمت اول (ادامه دستگاه همایون)
02:54
11
داستانی از زبان روح اله خالقی درباره اوژن فلاندن فرانسوی و توضیحاتی راجع به رقصهای قدیم ایرانی (ادامه دستگاه همایون) - خالقی روح اله
داستانی از زبان روح اله خالقی درباره اوژن فلاندن فرانسوی و توضیحاتی راجع به رقصهای قدیم ایرانی (ادامه دستگاه همایون)
04:20
12
رنگ شهر آشوب - قسمت دوم (ادامه دستگاه همایون) - خالقی روح اله
رنگ شهر آشوب - قسمت دوم (ادامه دستگاه همایون)
02:16
13
نغمه هایی در دستگاه همایون (ادامه دستگاه همایون) - خالقی روح اله
نغمه هایی در دستگاه همایون (ادامه دستگاه همایون)
05:34
15
معرفی آواز اصفهان و سخنی چند در مورد فواصل گام اصفهان و مقایسه آن با دستگاه همایون (آواز بیات اصفهان) - خالقی روح اله
معرفی آواز اصفهان و سخنی چند در مورد فواصل گام اصفهان و مقایسه آن با دستگاه همایون (آواز بیات اصفهان)
03:17
16
صفحه ای از تار علی اکبر خان شهنازی (آواز بیات اصفهان) - خالقی روح اله
صفحه ای از تار علی اکبر خان شهنازی (آواز بیات اصفهان)
03:01
17
صفحه ای از کمانچه هایک (آواز بیات اصفهان) - خالقی روح اله
صفحه ای از کمانچه هایک (آواز بیات اصفهان)
07:10
18
چهار مضراب، درآمد اول (آواز بیات اصفهان) - خالقی روح اله
چهار مضراب، درآمد اول (آواز بیات اصفهان)
01:34
28
صفحه ای از آواز رضا قلی میرزا ظلی (آواز بیات اصفهان) - خالقی روح اله
صفحه ای از آواز رضا قلی میرزا ظلی (آواز بیات اصفهان)
06:44
32
نوعی دیگر از حزین بیات راجع، نغمه، فرود (آواز بیات اصفهان) - خالقی روح اله
نوعی دیگر از حزین بیات راجع، نغمه، فرود (آواز بیات اصفهان)
00:38
33
ادامه بیات راجع، فرود (آواز بیات اصفهان) - خالقی روح اله
ادامه بیات راجع، فرود (آواز بیات اصفهان)
01:23
49
صفحه ای از آواز رضا قلی میرزا ظلی (دستگاه شور) - خالقی روح اله
صفحه ای از آواز رضا قلی میرزا ظلی (دستگاه شور)
03:19
62
توضیحاتی درباره شور بالا دسته و پائین دسته (دستگاه شور) - خالقی روح اله
توضیحاتی درباره شور بالا دسته و پائین دسته (دستگاه شور)
01:02
72
تقسیم بندی دستگاه شور - شور بالا دسته (دستگاه شور) - خالقی روح اله
تقسیم بندی دستگاه شور - شور بالا دسته (دستگاه شور)
00:36
73
قسمت دوم یک چهارم بالاتر - شور دو (دستگاه شور) - خالقی روح اله
قسمت دوم یک چهارم بالاتر - شور دو (دستگاه شور)
00:42
75
01:10
76
توضیحاتی در مورد گام ابوعطا (آواز ابوعطا) - خالقی روح اله
توضیحاتی در مورد گام ابوعطا (آواز ابوعطا)
00:42
83
صفحه ای از ویلن استاد ابوالحسن صبا 1 (آواز ابوعطا) - خالقی روح اله
صفحه ای از ویلن استاد ابوالحسن صبا 1 (آواز ابوعطا)
02:47
91
صفحه ای از ویلن استاد ابوالحسن صبا 2 (آواز ابوعطا) - خالقی روح اله
صفحه ای از ویلن استاد ابوالحسن صبا 2 (آواز ابوعطا)
03:23
96
درآمد، چهار مضراب، فرود (معرفی گام افشاری) - خالقی روح اله
درآمد، چهار مضراب، فرود (معرفی گام افشاری)
01:56
100
صفحه ای از آواز همراه با پیانو (معرفی گام افشاری) - خالقی روح اله
صفحه ای از آواز همراه با پیانو (معرفی گام افشاری)
04:42
106
01:57
108
صفحه ای آواز همراه با تار (معرفی گام افشاری) - خالقی روح اله
صفحه ای آواز همراه با تار (معرفی گام افشاری)
05:47
110
معرفی گام بیات ترک، درآمد اول (معرفی گام افشاری) - خالقی روح اله
معرفی گام بیات ترک، درآمد اول (معرفی گام افشاری)
02:57
112
01:24
122
03:34
123
معرفی دستگاه چهارگاه و سخنی چند در مورد فواصل گام چهارگاه - خالقی روح اله
معرفی دستگاه چهارگاه و سخنی چند در مورد فواصل گام چهارگاه
01:59
125
نغمه هایی در دستگاه چهارگاه - درآمد، زابل، مخالف (دستگاه چهارگاه) - خالقی روح اله
نغمه هایی در دستگاه چهارگاه - درآمد، زابل، مخالف (دستگاه چهارگاه)
02:03
135
صفحه ای از نواختن کمانچه هایک (دستگاه چهارگاه) - خالقی روح اله
صفحه ای از نواختن کمانچه هایک (دستگاه چهارگاه)
08:06
136
صفحه ای از آواز چهارگاه به همراه پیانو (دستگاه چهارگاه) - خالقی روح اله
صفحه ای از آواز چهارگاه به همراه پیانو (دستگاه چهارگاه)
08:55
139
ادامه دستگاه چهارگاه زابل، زابل گبری (دستگاه چهارگاه) - خالقی روح اله
ادامه دستگاه چهارگاه زابل، زابل گبری (دستگاه چهارگاه)
02:24
141
حصار، بسته نگار، زنگوله، نغمه، کرشمه، خزان، پس حصار، فرود (دستگاه چهارگاه) - خالقی روح اله
حصار، بسته نگار، زنگوله، نغمه، کرشمه، خزان، پس حصار، فرود (دستگاه چهارگاه)
03:13
142
صفحه ای از آواز چهارگاه (دستگاه چهارگاه) - خالقی روح اله
صفحه ای از آواز چهارگاه (دستگاه چهارگاه)
07:06
143
مخالف، حاجی حسنی، بسته نگار، دوبیتی (دستگاه چهارگاه) - خالقی روح اله
مخالف، حاجی حسنی، بسته نگار، دوبیتی (دستگاه چهارگاه)
02:56
144
01:40
147
01:54
150
قطعه ی دخترک ژولیده (ادامه دستگاه چهارگاه) - خالقی روح اله
قطعه ی دخترک ژولیده (ادامه دستگاه چهارگاه)
02:39
155
تصنیف در دستگاه چهارگاه (ادامه دستگاه چهارگاه) - خالقی روح اله
تصنیف در دستگاه چهارگاه (ادامه دستگاه چهارگاه)
06:45
156
سخنی چند در مورد دستگاه سه گاه و مقایسه آن با آواز افشاری - خالقی روح اله
سخنی چند در مورد دستگاه سه گاه و مقایسه آن با آواز افشاری
01:37
157
00:41
0 از 5 (از مجموع 0 امتیاز)
در همین سبک
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام