آینه داران

آینه داران

توسط نواک
52 دنبال کننده26 آهنگ (03:06:59)
#عنوان
2
لیلی جان (بخش اول: آهنگ ها و ترانه های سنتی محلی) - هنرمندان نواحی ایران
لیلی جان (بخش اول: آهنگ ها و ترانه های سنتی محلی)
06:16
4
چند صوت از خلیفه های نقشبندی - هنرمندان نواحی ایران
چند صوت از خلیفه های نقشبندی
22:42
5
سرنا و دهل مقام الله سحری و پلتان سواره - هنرمندان نواحی ایران
سرنا و دهل مقام الله سحری و پلتان سواره
11:45
7
05:46
8
دوبیی دریا (سوت ایرانشهر و نیکشهر) - هنرمندان نواحی ایران
دوبیی دریا (سوت ایرانشهر و نیکشهر)
06:30
9
منی دردانه (سوت ایرانشهر و نیکشهر) - هنرمندان نواحی ایران
منی دردانه (سوت ایرانشهر و نیکشهر)
06:17
10
05:46
12
بابا گلافروز (بخش اول: آهنگ ها و ترانه های سنتی محلی) - هنرمندان نواحی ایران
بابا گلافروز (بخش اول: آهنگ ها و ترانه های سنتی محلی)
06:46
13
بداهه نوازی با مقدمه ی غزل یا رسول الله (موسیقی بی کلام) - هنرمندان نواحی ایران
بداهه نوازی با مقدمه ی غزل یا رسول الله (موسیقی بی کلام)
03:01
14
بداهه نوازی با مقدمه ی ذکر گواتی مست قلندر (موسیقی بی کلام) - هنرمندان نواحی ایران
بداهه نوازی با مقدمه ی ذکر گواتی مست قلندر (موسیقی بی کلام)
05:05
15
سرنا و دهل سرحد (بداهه نوازی آزاد) (کارگان آیین های شادمانی) - هنرمندان نواحی ایران
سرنا و دهل سرحد (بداهه نوازی آزاد) (کارگان آیین های شادمانی)
06:54
16
بداهه نوازی بر روی نغمه های محلی زابلی (بخش دوم: کارگان سرنا و دهل زابلی) - هنرمندان نواحی ایران
بداهه نوازی بر روی نغمه های محلی زابلی (بخش دوم: کارگان سرنا و دهل زابلی)
11:36
17
لبک یار (حنای زابل) (بخش اول: آهنگ ها و ترانه های سنتی محلی) - هنرمندان نواحی ایران
لبک یار (حنای زابل) (بخش اول: آهنگ ها و ترانه های سنتی محلی)
03:58
18
دوتار و آواز اجرای پیوسته مقام های: هزاره یی با خرزی، دلبر رعنا و مشق پلتان - هنرمندان نواحی ایران
دوتار و آواز اجرای پیوسته مقام های: هزاره یی با خرزی، دلبر رعنا و مشق پلتان
16:47
19
چاکرو گهرام (حماسه نبرد چاکرو و گهرام) (شئر خوانی - شروندی - بلوچستان (مکران)) - هنرمندان نواحی ایران
چاکرو گهرام (حماسه نبرد چاکرو و گهرام) (شئر خوانی - شروندی - بلوچستان (مکران))
11:57
20
ساز مار (مراسم گواتی خلیفه شهمیر بلوچ مالداری) - هنرمندان نواحی ایران
ساز مار (مراسم گواتی خلیفه شهمیر بلوچ مالداری)
05:35
21
شاه من، سلطان عالم (مراسم گواتی خلیفه شهمیر بلوچ مالداری) - هنرمندان نواحی ایران
شاه من، سلطان عالم (مراسم گواتی خلیفه شهمیر بلوچ مالداری)
03:24
22
سرمقام (غزل خوانی و ذکر چشتیه ی سراوان کلپورگان) - هنرمندان نواحی ایران
سرمقام (غزل خوانی و ذکر چشتیه ی سراوان کلپورگان)
02:38
23
شان الله (اسم رفاهی المدد) (مراسم گواتی خلیفه شهمیر بلوچ مالداری) - هنرمندان نواحی ایران
شان الله (اسم رفاهی المدد) (مراسم گواتی خلیفه شهمیر بلوچ مالداری)
02:52
24
یا حضرت قلندر (در وصف شهباز قلندر) (غزل خوانی و ذکر چشتیه ی سراوان کلپورگان) - هنرمندان نواحی ایران
یا حضرت قلندر (در وصف شهباز قلندر) (غزل خوانی و ذکر چشتیه ی سراوان کلپورگان)
05:06
25
مطرب خوش نوا (غزل خوانی و ذکر چشتیه ی سراوان کلپورگان) - هنرمندان نواحی ایران
مطرب خوش نوا (غزل خوانی و ذکر چشتیه ی سراوان کلپورگان)
03:40
26
الله هو (ذکر خداوند) (غزل خوانی و ذکر چشتیه ی سراوان کلپورگان) - هنرمندان نواحی ایران
الله هو (ذکر خداوند) (غزل خوانی و ذکر چشتیه ی سراوان کلپورگان)
07:15
5 از 5 (از مجموع 1 امتیاز)
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام