ویولن

ویولن

1 دنبال کننده36 آهنگ (01:55:34)
#عنوان
1
04:16
2
01:44
3
شماره ی 3: پیش درآمد ابوعطا - هومن شمس
شماره ی 3: پیش درآمد ابوعطا
02:36
4
شماره ی 4: پیش درآمد ابوعطا - هومن شمس
شماره ی 4: پیش درآمد ابوعطا
03:32
5
شماره ی 5: پیش درآمد افشاری - هومن شمس
شماره ی 5: پیش درآمد افشاری
03:57
6
شماره ی 6: پیش درآمد بیات ترک - هومن شمس
شماره ی 6: پیش درآمد بیات ترک
01:39
7
شماره ی 7: پیش درآمد بیات ترک - هومن شمس
شماره ی 7: پیش درآمد بیات ترک
03:32
8
03:36
9
01:30
10
شماره ی 10: پیش درآمد اصفهان - هومن شمس
شماره ی 10: پیش درآمد اصفهان
03:47
11
شماره ی 11: پیش درآمد سه گاه - هومن شمس
شماره ی 11: پیش درآمد سه گاه
03:44
12
شماره ی 12: پیش درآمد سه گاه - هومن شمس
شماره ی 12: پیش درآمد سه گاه
02:48
13
شماره ی 13: پیش درآمد همایون - هومن شمس
شماره ی 13: پیش درآمد همایون
04:42
14
شماره ی 14: پیش درآمد چهارگاه - هومن شمس
شماره ی 14: پیش درآمد چهارگاه
02:57
15
شماره ی 15: پیش درآمد ماهور - هومن شمس
شماره ی 15: پیش درآمد ماهور
02:51
16
شماره ی 16: پیش درآمد ماهور - هومن شمس
شماره ی 16: پیش درآمد ماهور
02:20
17
04:07
18
شماره ی 18: پیش درآمد راست پنجگاه - هومن شمس
شماره ی 18: پیش درآمد راست پنجگاه
04:09
19
04:16
20
01:44
21
شماره ی 3: پیش درآمد ابوعطا - هومن شمس
شماره ی 3: پیش درآمد ابوعطا
02:36
22
شماره ی 4: پیش درآمد ابوعطا - هومن شمس
شماره ی 4: پیش درآمد ابوعطا
03:32
23
شماره ی 5: پیش درآمد افشاری - هومن شمس
شماره ی 5: پیش درآمد افشاری
03:57
24
شماره ی 6: پیش درآمد بیات ترک - هومن شمس
شماره ی 6: پیش درآمد بیات ترک
01:39
25
شماره ی 7: پیش درآمد بیات ترک - هومن شمس
شماره ی 7: پیش درآمد بیات ترک
03:32
26
03:36
27
01:30
28
شماره ی 10: پیش درآمد اصفهان - هومن شمس
شماره ی 10: پیش درآمد اصفهان
03:47
29
شماره ی 11: پیش درآمد سه گاه - هومن شمس
شماره ی 11: پیش درآمد سه گاه
03:44
30
شماره ی 12: پیش درآمد سه گاه - هومن شمس
شماره ی 12: پیش درآمد سه گاه
02:48
31
شماره ی 13: پیش درآمد همایون - هومن شمس
شماره ی 13: پیش درآمد همایون
04:42
32
شماره ی 14: پیش درآمد چهارگاه - هومن شمس
شماره ی 14: پیش درآمد چهارگاه
02:57
33
شماره ی 15: پیش درآمد ماهور - هومن شمس
شماره ی 15: پیش درآمد ماهور
02:51
34
شماره ی 16: پیش درآمد ماهور - هومن شمس
شماره ی 16: پیش درآمد ماهور
02:20
35
04:07
36
شماره ی 18: پیش درآمد راست پنجگاه - هومن شمس
شماره ی 18: پیش درآمد راست پنجگاه
04:09
0 از 5 (از مجموع 0 امتیاز)
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام