دف (مقام های دف) - سید عطا الله سلامیه

دف (مقام های دف)

#عنوان
1
حی الله (مقام های دف با اجرای قدیم) - سید عطا الله سلامیه
حی الله (مقام های دف با اجرای قدیم)
02:10
2
ذکر دوم (مقام های دف با اجرای قدیم) - سید عطا الله سلامیه
ذکر دوم (مقام های دف با اجرای قدیم)
02:05
3
دائم (مقام های دف با اجرای قدیم) - سید عطا الله سلامیه
دائم (مقام های دف با اجرای قدیم)
02:03
4
حدادی (مقام های دف با اجرای قدیم) - سید عطا الله سلامیه
حدادی (مقام های دف با اجرای قدیم)
02:07
5
حی الله - الله (مقام های دف با اجرای قدیم) - سید عطا الله سلامیه
حی الله - الله (مقام های دف با اجرای قدیم)
02:04
6
دائم سریع (مقام های دف با اجرای قدیم) - سید عطا الله سلامیه
دائم سریع (مقام های دف با اجرای قدیم)
01:01
7
گریان (مقام های دف با اجرای قدیم) - سید عطا الله سلامیه
گریان (مقام های دف با اجرای قدیم)
02:05
8
هل گرتن (مقام های دف با اجرای قدیم) - سید عطا الله سلامیه
هل گرتن (مقام های دف با اجرای قدیم)
02:01
9
سقزی (مقام های دف با اجرای قدیم) - سید عطا الله سلامیه
سقزی (مقام های دف با اجرای قدیم)
02:00
10
مداحی (مقام های دف با اجرای قدیم) - سید عطا الله سلامیه
مداحی (مقام های دف با اجرای قدیم)
02:03
11
مداحی نوع دیگر (مقام های دف با اجرای قدیم) - سید عطا الله سلامیه
مداحی نوع دیگر (مقام های دف با اجرای قدیم)
02:05
12
مرکب نوازی مقام ها (مقام های دف با اجرای قدیم) - سید عطا الله سلامیه
مرکب نوازی مقام ها (مقام های دف با اجرای قدیم)
05:21
13
حی الله (مقام های دف با اجرای بداهه) - سید عطا الله سلامیه
حی الله (مقام های دف با اجرای بداهه)
02:55
14
ذکر دوم (مقام های دف با اجرای بداهه) - سید عطا الله سلامیه
ذکر دوم (مقام های دف با اجرای بداهه)
02:59
15
دائم (مقام های دف با اجرای بداهه) - سید عطا الله سلامیه
دائم (مقام های دف با اجرای بداهه)
02:09
16
حدادی (مقام های دف با اجرای بداهه) - سید عطا الله سلامیه
حدادی (مقام های دف با اجرای بداهه)
01:57
17
حی الله - الله (مقام های دف با اجرای بداهه) - سید عطا الله سلامیه
حی الله - الله (مقام های دف با اجرای بداهه)
02:56
18
گریان (مقام های دف با اجرای بداهه) - سید عطا الله سلامیه
گریان (مقام های دف با اجرای بداهه)
03:05
19
هل گرتن (مقام های دف با اجرای بداهه) - سید عطا الله سلامیه
هل گرتن (مقام های دف با اجرای بداهه)
03:01
20
سقزی (مقام های دف با اجرای بداهه) - سید عطا الله سلامیه
سقزی (مقام های دف با اجرای بداهه)
02:59
21
مداحی (مقام های دف با اجرای بداهه) - سید عطا الله سلامیه
مداحی (مقام های دف با اجرای بداهه)
02:32
22
مداحی نوع دیگر (مقام های دف با اجرای بداهه) - سید عطا الله سلامیه
مداحی نوع دیگر (مقام های دف با اجرای بداهه)
02:22
© ماهور
5 از 5 (از مجموع 3 امتیاز)
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام