رنگ های قدیمی - استادان دوره ی قاجار و پهلوی اول

رنگ های قدیمی

#عنوان
1
رنگ دشتی - استادان دوره ی قاجار و پهلوی اول
رنگ دشتی
00:43
2
رنگ ماهور - استادان دوره ی قاجار و پهلوی اول
رنگ ماهور
00:50
3
رنگ زنگ شتر (همایون) - استادان دوره ی قاجار و پهلوی اول
رنگ زنگ شتر (همایون)
02:10
4
رنگ لزگی (شور) - استادان دوره ی قاجار و پهلوی اول
رنگ لزگی (شور)
03:08
5
رنگ عراق (ماهور) - استادان دوره ی قاجار و پهلوی اول
رنگ عراق (ماهور)
00:48
6
رنگ بیداد - استادان دوره ی قاجار و پهلوی اول
رنگ بیداد
03:45
7
رنگ اوزون دره - استادان دوره ی قاجار و پهلوی اول
رنگ اوزون دره
03:43
8
رنگ حاجیانی - استادان دوره ی قاجار و پهلوی اول
رنگ حاجیانی
01:33
9
رنگ ابوعطا - استادان دوره ی قاجار و پهلوی اول
رنگ ابوعطا
01:37
10
رنگ گیلکی - استادان دوره ی قاجار و پهلوی اول
رنگ گیلکی
01:30
11
رنگ همایون - استادان دوره ی قاجار و پهلوی اول
رنگ همایون
03:07
12
رنگ دشتی 2 - استادان دوره ی قاجار و پهلوی اول
رنگ دشتی 2
03:22
13
رنگ بیات اصفهان - استادان دوره ی قاجار و پهلوی اول
رنگ بیات اصفهان
00:58
14
رنگ همایون 2 - استادان دوره ی قاجار و پهلوی اول
رنگ همایون 2
03:13
15
رنگ بیات ترک - استادان دوره ی قاجار و پهلوی اول
رنگ بیات ترک
02:58
16
رنگ قطار - استادان دوره ی قاجار و پهلوی اول
رنگ قطار
03:03
17
رنگ بیداد 2 - استادان دوره ی قاجار و پهلوی اول
رنگ بیداد 2
02:57
18
رنگ مخالف سه گاه - استادان دوره ی قاجار و پهلوی اول
رنگ مخالف سه گاه
01:30
19
رنگ شهناز - استادان دوره ی قاجار و پهلوی اول
رنگ شهناز
00:50
20
رنگ بیات اصفهان 2 - استادان دوره ی قاجار و پهلوی اول
رنگ بیات اصفهان 2
01:59
21
رنگ دشتی 3 - استادان دوره ی قاجار و پهلوی اول
رنگ دشتی 3
02:48
22
رنگ حجاز - استادان دوره ی قاجار و پهلوی اول
رنگ حجاز
01:07
23
رنگ راک - استادان دوره ی قاجار و پهلوی اول
رنگ راک
01:27
24
رنگ نوا - استادان دوره ی قاجار و پهلوی اول
رنگ نوا
02:03
25
رنگ راک 2 - استادان دوره ی قاجار و پهلوی اول
رنگ راک 2
03:22
26
رنگ گیلکی 2 - استادان دوره ی قاجار و پهلوی اول
رنگ گیلکی 2
02:47
27
رنگ سه گاه - استادان دوره ی قاجار و پهلوی اول
رنگ سه گاه
03:05
28
رنگ بیداد 3 - استادان دوره ی قاجار و پهلوی اول
رنگ بیداد 3
02:34
29
رنگ شور (مات) - استادان دوره ی قاجار و پهلوی اول
رنگ شور (مات)
03:10
30
رنگ ابوعطا 2 - استادان دوره ی قاجار و پهلوی اول
رنگ ابوعطا 2
03:15
31
رنگ بیات اصفهان 3 - استادان دوره ی قاجار و پهلوی اول
رنگ بیات اصفهان 3
00:54
32
رنگ بیات ترک 2 - استادان دوره ی قاجار و پهلوی اول
رنگ بیات ترک 2
03:01
33
رنگ ماهور 2 - استادان دوره ی قاجار و پهلوی اول
رنگ ماهور 2
01:44
34
رنگ ابوعطا 3 - استادان دوره ی قاجار و پهلوی اول
رنگ ابوعطا 3
01:06
35
رنگ دشتی 4 - استادان دوره ی قاجار و پهلوی اول
رنگ دشتی 4
00:56
36
رنگ ماهور 3 - استادان دوره ی قاجار و پهلوی اول
رنگ ماهور 3
03:37
37
رنگ چهارگاه - استادان دوره ی قاجار و پهلوی اول
رنگ چهارگاه
03:37
38
رنگ سه گاه 2 - استادان دوره ی قاجار و پهلوی اول
رنگ سه گاه 2
03:46
39
رنگ شهناز (شور) - استادان دوره ی قاجار و پهلوی اول
رنگ شهناز (شور)
01:18
40
رنگ شور - استادان دوره ی قاجار و پهلوی اول
رنگ شور
01:14
41
رنگ بیات ترک 3 - استادان دوره ی قاجار و پهلوی اول
رنگ بیات ترک 3
02:48
42
رنگ افشاری - استادان دوره ی قاجار و پهلوی اول
رنگ افشاری
01:20
43
رنگ شور 2 - استادان دوره ی قاجار و پهلوی اول
رنگ شور 2
02:47
44
رنگ بیات اصفهان 4 - استادان دوره ی قاجار و پهلوی اول
رنگ بیات اصفهان 4
03:03
45
رنگ ماهور 4 - استادان دوره ی قاجار و پهلوی اول
رنگ ماهور 4
01:39
46
رنگ سه گاه 3 - استادان دوره ی قاجار و پهلوی اول
رنگ سه گاه 3
03:04
47
رنگ بیات اصفهان 5 - استادان دوره ی قاجار و پهلوی اول
رنگ بیات اصفهان 5
02:25
48
رنگ دشتی 5 - استادان دوره ی قاجار و پهلوی اول
رنگ دشتی 5
03:24
49
رنگ سه گاه 4 - استادان دوره ی قاجار و پهلوی اول
رنگ سه گاه 4
02:48
50
رنگ افشاری 2 - استادان دوره ی قاجار و پهلوی اول
رنگ افشاری 2
01:04
51
رنگ دشتی 6 - استادان دوره ی قاجار و پهلوی اول
رنگ دشتی 6
02:57
52
رنگ سه گاه 5 - استادان دوره ی قاجار و پهلوی اول
رنگ سه گاه 5
02:51
53
رنگ ماهور 5 - استادان دوره ی قاجار و پهلوی اول
رنگ ماهور 5
02:34
54
رنگ افشاری 3 - استادان دوره ی قاجار و پهلوی اول
رنگ افشاری 3
00:35
55
رنگ همایون 3 - استادان دوره ی قاجار و پهلوی اول
رنگ همایون 3
01:22
56
رنگ بیات اصفهان 6 - استادان دوره ی قاجار و پهلوی اول
رنگ بیات اصفهان 6
03:03
57
رنگ شوشتری - استادان دوره ی قاجار و پهلوی اول
رنگ شوشتری
01:06
58
رنگ چهارگاه 2 - استادان دوره ی قاجار و پهلوی اول
رنگ چهارگاه 2
01:56
59
رنگ سه گاه 6 - استادان دوره ی قاجار و پهلوی اول
رنگ سه گاه 6
03:02
60
رنگ دشتی 7 - استادان دوره ی قاجار و پهلوی اول
رنگ دشتی 7
01:08
61
رنگ سه گاه 7 - استادان دوره ی قاجار و پهلوی اول
رنگ سه گاه 7
02:42
62
رنگ دشتی 8 - استادان دوره ی قاجار و پهلوی اول
رنگ دشتی 8
00:57
63
رنگ دشتی 9 - استادان دوره ی قاجار و پهلوی اول
رنگ دشتی 9
03:26
64
رنگ ماهور 6 - استادان دوره ی قاجار و پهلوی اول
رنگ ماهور 6
03:21
65
رنگ ماهور 7 - استادان دوره ی قاجار و پهلوی اول
رنگ ماهور 7
03:11
© ماهور
4.5 از 5 (از مجموع 2 امتیاز)
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام