آموزش تار - دستور مقدماتی تار ۳ - هوشنگ ظریف

آموزش تار - دستور مقدماتی تار ۳

#عنوان
1
توضیحات - هوشنگ ظریف
توضیحات
01:52
2
درس 1 - هوشنگ ظریف
درس 1
00:48
3
درس 2 - هوشنگ ظریف
درس 2
00:54
4
درس 3 - هوشنگ ظریف
درس 3
00:41
5
درس 4 - هوشنگ ظریف
درس 4
01:07
6
درس 5 - هوشنگ ظریف
درس 5
01:45
7
درس 6 - هوشنگ ظریف
درس 6
01:19
8
درس 7 - هوشنگ ظریف
درس 7
01:27
9
درس 8 - هوشنگ ظریف
درس 8
01:04
10
درس 9 - هوشنگ ظریف
درس 9
01:08
11
درس 10 - هوشنگ ظریف
درس 10
00:27
12
درس 11 - هوشنگ ظریف
درس 11
01:54
13
درس 12 - هوشنگ ظریف
درس 12
02:17
14
درس 13 - هوشنگ ظریف
درس 13
01:57
15
درس 14 - هوشنگ ظریف
درس 14
00:27
16
درس 15 - هوشنگ ظریف
درس 15
00:17
17
درس 16 - هوشنگ ظریف
درس 16
00:30
18
درس 17 - هوشنگ ظریف
درس 17
00:28
19
درس 18 - هوشنگ ظریف
درس 18
00:23
20
درس 19 - هوشنگ ظریف
درس 19
01:36
21
درس 20 - هوشنگ ظریف
درس 20
01:27
22
درس 21 - هوشنگ ظریف
درس 21
01:10
23
درس 22 - هوشنگ ظریف
درس 22
01:15
24
درس 23 - هوشنگ ظریف
درس 23
01:21
25
درس 24 - هوشنگ ظریف
درس 24
01:58
26
درس 25 - هوشنگ ظریف
درس 25
00:38
27
درس 26 - هوشنگ ظریف
درس 26
01:11
28
درس 27 - هوشنگ ظریف
درس 27
01:15
29
درس 28 - هوشنگ ظریف
درس 28
01:31
30
درس 29 - هوشنگ ظریف
درس 29
01:06
31
درس 30 - هوشنگ ظریف
درس 30
01:44
32
درس 31 - هوشنگ ظریف
درس 31
01:12
33
درس 32 - هوشنگ ظریف
درس 32
02:54
34
درس 33 - هوشنگ ظریف
درس 33
01:19
35
درس 34 - هوشنگ ظریف
درس 34
01:36
36
درس 35 - هوشنگ ظریف
درس 35
00:58
37
درس 36 - هوشنگ ظریف
درس 36
00:27
38
درس 37 - هوشنگ ظریف
درس 37
01:34
39
درس 38 - هوشنگ ظریف
درس 38
00:45
40
درس 39 - هوشنگ ظریف
درس 39
02:02
41
درس 40 - هوشنگ ظریف
درس 40
01:25
42
درس 41 - هوشنگ ظریف
درس 41
01:01
43
درس 42 - هوشنگ ظریف
درس 42
01:20
© ماهور
0 از 5 (از مجموع 0 امتیاز)
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام