اصوات آسمانی - مجموعه آوازهای اذان - گروهی از قاریان

اصوات آسمانی - مجموعه آوازهای اذان

#عنوان
1
اذان - استاد رحیم موذن زاده - گروهی از قاریان
اذان - استاد رحیم موذن زاده
05:30
2
اذان - استاد حسینعلی شریف - گروهی از قاریان
اذان - استاد حسینعلی شریف
04:22
3
اذان - استاد رفیعی - گروهی از قاریان
اذان - استاد رفیعی
05:22
4
اذان - استاد صبحدل (1) - گروهی از قاریان
اذان - استاد صبحدل (1)
05:30
5
اذان - استاد صبحدل (2) - گروهی از قاریان
اذان - استاد صبحدل (2)
04:41
6
اذان - استاد سلیمی - گروهی از قاریان
اذان - استاد سلیمی
04:52
7
اذان - استاد کرمی - گروهی از قاریان
اذان - استاد کرمی
04:53
8
اذان - استاد خدام حسینی - گروهی از قاریان
اذان - استاد خدام حسینی
05:13
9
اذان - استاد فاطمی - گروهی از قاریان
اذان - استاد فاطمی
04:58
10
اذان - استاد آقاتی - گروهی از قاریان
اذان - استاد آقاتی
04:48
11
اذان - استاد غفاری - گروهی از قاریان
اذان - استاد غفاری
05:16
12
اذان - استاد سعیدیان - گروهی از قاریان
اذان - استاد سعیدیان
05:44
13
اذان - استاد رضائیان - گروهی از قاریان
اذان - استاد رضائیان
05:07
14
اذان - استاد محمدپور - گروهی از قاریان
اذان - استاد محمدپور
05:06
15
اذان - استاد سعید طوسی(1) - گروهی از قاریان
اذان - استاد سعید طوسی(1)
05:46
16
اذان - استاد سعید طوسی(2) - گروهی از قاریان
اذان - استاد سعید طوسی(2)
06:04
17
اذان - استاد ابوزید - گروهی از قاریان
اذان - استاد ابوزید
05:47
18
اذان - استاد غلوش(1) - گروهی از قاریان
اذان - استاد غلوش(1)
05:45
19
اذان - استاد غلوش(2) - گروهی از قاریان
اذان - استاد غلوش(2)
03:03
20
اذان - استاد محمد طوخی - گروهی از قاریان
اذان - استاد محمد طوخی
05:07
21
اذان - استاد صحاف - گروهی از قاریان
اذان - استاد صحاف
05:00
22
اذان - استاد محمدیون - گروهی از قاریان
اذان - استاد محمدیون
04:33
23
اذان - استاد پناهی - گروهی از قاریان
اذان - استاد پناهی
05:51
24
اذان - استاد کاشفی - گروهی از قاریان
اذان - استاد کاشفی
05:11
25
اذان - استاد تسویه چی - گروهی از قاریان
اذان - استاد تسویه چی
04:00
26
اذان - استاد کاظم زاده - گروهی از قاریان
اذان - استاد کاظم زاده
05:29
27
اذان - استاد سلمان خلیل - گروهی از قاریان
اذان - استاد سلمان خلیل
04:29
28
اذان - استاد نقشبندی - گروهی از قاریان
اذان - استاد نقشبندی
02:50
29
اذان - استاد محمد عمران - گروهی از قاریان
اذان - استاد محمد عمران
03:11
30
اذان - استاد موذن ترکیه - گروهی از قاریان
اذان - استاد موذن ترکیه
01:49
31
اذان - استاد منشاوی(1) - گروهی از قاریان
اذان - استاد منشاوی(1)
02:53
32
اذان - استاد منشاوی(2) - گروهی از قاریان
اذان - استاد منشاوی(2)
03:34
33
اذان - استاد منشاوی(3) - گروهی از قاریان
اذان - استاد منشاوی(3)
03:01
34
اذان - استاد عبدالباسط (1) - گروهی از قاریان
اذان - استاد عبدالباسط (1)
03:26
35
اذان - استاد عبدالباسط( 2) - گروهی از قاریان
اذان - استاد عبدالباسط( 2)
03:25
36
اذان - استاد عبدالباسط (3) - گروهی از قاریان
اذان - استاد عبدالباسط (3)
03:50
37
اذان - استاد عبدالباسط (4) - گروهی از قاریان
اذان - استاد عبدالباسط (4)
03:46
38
اذان - استاد کامل یوسف (1) - گروهی از قاریان
اذان - استاد کامل یوسف (1)
03:21
39
اذان - استاد کامل یوسف (2) - گروهی از قاریان
اذان - استاد کامل یوسف (2)
02:50
40
اذان - استاد مصطفی اسماعیل (1) - گروهی از قاریان
اذان - استاد مصطفی اسماعیل (1)
02:03
41
اذان - استاد مصطفی اسماعیل (2) - گروهی از قاریان
اذان - استاد مصطفی اسماعیل (2)
03:29
42
اذان - استاد مصطفی اسماعیل (3) - گروهی از قاریان
اذان - استاد مصطفی اسماعیل (3)
02:52
43
اذان - استاد مصطفی اسماعیل (4) - گروهی از قاریان
اذان - استاد مصطفی اسماعیل (4)
02:54
44
اذان - استاد علی البنا (1) - گروهی از قاریان
اذان - استاد علی البنا (1)
02:50
45
اذان - استاد علی البنا (2) - گروهی از قاریان
اذان - استاد علی البنا (2)
02:47
46
اذان - استاد علی البنا (3) - گروهی از قاریان
اذان - استاد علی البنا (3)
03:14
47
اذان - استاد شعبان صیاد (1) - گروهی از قاریان
اذان - استاد شعبان صیاد (1)
03:00
48
اذان - استاد شعبان صیاد (2) - گروهی از قاریان
اذان - استاد شعبان صیاد (2)
03:33
49
اذان - استاد حصان - گروهی از قاریان
اذان - استاد حصان
02:35
50
اذان - استاد احمد عامر - گروهی از قاریان
اذان - استاد احمد عامر
03:05
51
اذان - استاد محمود حسین منصور - گروهی از قاریان
اذان - استاد محمود حسین منصور
03:13
52
اذان - استاد محمد رفعت - گروهی از قاریان
اذان - استاد محمد رفعت
03:55
53
اذان - استاد علی محمود - گروهی از قاریان
اذان - استاد علی محمود
02:39
54
اذان - استاد طنطاوی - گروهی از قاریان
اذان - استاد طنطاوی
02:43
55
اذان - استاد احمد شبیب - گروهی از قاریان
اذان - استاد احمد شبیب
03:34
56
اذان - استاد طه الفشنی (1) - گروهی از قاریان
اذان - استاد طه الفشنی (1)
03:46
57
اذان - استاد طه الفشنی (2) - گروهی از قاریان
اذان - استاد طه الفشنی (2)
03:35
58
اذان - استاد عبدالعاطی ناصف - گروهی از قاریان
اذان - استاد عبدالعاطی ناصف
03:45
59
اذان - استاد حجاج السویسی - گروهی از قاریان
اذان - استاد حجاج السویسی
03:10
60
اذان - استاد حربی - گروهی از قاریان
اذان - استاد حربی
02:37
61
اذان - استاد شرقاوی - گروهی از قاریان
اذان - استاد شرقاوی
03:34
62
اذان - استاد عبدالعظیم زاهر - گروهی از قاریان
اذان - استاد عبدالعظیم زاهر
02:43
63
اذان - استاد هاشم هیبه - گروهی از قاریان
اذان - استاد هاشم هیبه
03:16
64
اذان - استاد عثمان شبراوی - گروهی از قاریان
اذان - استاد عثمان شبراوی
03:16
65
اذان - استاد محمود منشاوی - گروهی از قاریان
اذان - استاد محمود منشاوی
03:14
66
اذان - استاد حصری - گروهی از قاریان
اذان - استاد حصری
03:02
67
اذان - استاد محمد قندیل - گروهی از قاریان
اذان - استاد محمد قندیل
03:24
68
اذان - استاد محمد سلامه - گروهی از قاریان
اذان - استاد محمد سلامه
01:56
69
اذان - استاد بساتینی - گروهی از قاریان
اذان - استاد بساتینی
03:34
70
اذان - استاد حلمی جمل - گروهی از قاریان
اذان - استاد حلمی جمل
03:20
71
اذان - استاد محمد ضیف - گروهی از قاریان
اذان - استاد محمد ضیف
02:48
72
اذان - استاد محمود بجرمی - گروهی از قاریان
اذان - استاد محمود بجرمی
03:47
73
اذان - استاد عطیه حسب - گروهی از قاریان
اذان - استاد عطیه حسب
03:09
74
اذان - استاد عبدالفتاح شعشاعی - گروهی از قاریان
اذان - استاد عبدالفتاح شعشاعی
02:52
75
اذان - استاد شعیشع (1) - گروهی از قاریان
اذان - استاد شعیشع (1)
04:00
76
اذان - استاد شعیشع (2) - گروهی از قاریان
اذان - استاد شعیشع (2)
03:41
77
اذان - استاد بدر حسین - گروهی از قاریان
اذان - استاد بدر حسین
03:30
78
اذان - استاد سید متولی عبدالعال - گروهی از قاریان
اذان - استاد سید متولی عبدالعال
03:07
79
اذان - استاد طبلاوی (1) - گروهی از قاریان
اذان - استاد طبلاوی (1)
02:47
80
اذان - استاد طبلاوی(2) - گروهی از قاریان
اذان - استاد طبلاوی(2)
03:21
81
اذان - استاد طبلاوی(3) - گروهی از قاریان
اذان - استاد طبلاوی(3)
03:11
82
اذان - استاد رزیقی - گروهی از قاریان
اذان - استاد رزیقی
02:53
83
اذان - استاد هلیل - گروهی از قاریان
اذان - استاد هلیل
03:32
84
اذان - استاد فتحی ملیجی - گروهی از قاریان
اذان - استاد فتحی ملیجی
03:11
85
اذان - استاد ابوالمعاطی - گروهی از قاریان
اذان - استاد ابوالمعاطی
03:21
86
اذان - استاد محمود عبدالحکم - گروهی از قاریان
اذان - استاد محمود عبدالحکم
03:10
87
اذان - استاد محمد بسیونی - گروهی از قاریان
اذان - استاد محمد بسیونی
02:25
88
اذان - استاد فرج الله شاذلی - گروهی از قاریان
اذان - استاد فرج الله شاذلی
03:06
89
اذان - استاد ابراهیم شعشاعی - گروهی از قاریان
اذان - استاد ابراهیم شعشاعی
03:12
90
اذان - استاد محمد عوض - گروهی از قاریان
اذان - استاد محمد عوض
02:57
91
اذان - استاد احمد نعینع - گروهی از قاریان
اذان - استاد احمد نعینع
03:04
92
اذان - استاد شامی دمنهوری - گروهی از قاریان
اذان - استاد شامی دمنهوری
02:45
93
اذان - استاد محمد عصفور - گروهی از قاریان
اذان - استاد محمد عصفور
02:23
94
اذان - استاد زکی راضی - گروهی از قاریان
اذان - استاد زکی راضی
03:27
95
اذان - استاد عبدالعزیز حسین - گروهی از قاریان
اذان - استاد عبدالعزیز حسین
04:00
96
اذان - استاد امام بخاری (1) - گروهی از قاریان
اذان - استاد امام بخاری (1)
03:43
97
اذان - استاد امام بخاری (2) - گروهی از قاریان
اذان - استاد امام بخاری (2)
04:19
98
اذان - استاد علی ملا (2) - گروهی از قاریان
اذان - استاد علی ملا (2)
03:16
99
اذان - استاد علی ملا (3) - گروهی از قاریان
اذان - استاد علی ملا (3)
02:21
100
اذان - استاد خالد راشد - گروهی از قاریان
اذان - استاد خالد راشد
02:40
101
اذان - استاد سلیمان داود - گروهی از قاریان
اذان - استاد سلیمان داود
02:59
102
اذان - استاد کباره - گروهی از قاریان
اذان - استاد کباره
03:31
103
اذان - استاد علی حسین - گروهی از قاریان
اذان - استاد علی حسین
03:01
104
اذان - استاد بلیطی - گروهی از قاریان
اذان - استاد بلیطی
02:43
105
اذان - استاد مشاری العفاسی - گروهی از قاریان
اذان - استاد مشاری العفاسی
03:58
106
اذان - استاد هانی الرفاعی - گروهی از قاریان
اذان - استاد هانی الرفاعی
03:11
107
اذان - استاد نادی قزاز - گروهی از قاریان
اذان - استاد نادی قزاز
03:47
108
اذان - استاد متولی عبدالعال (حجازبیات) - گروهی از قاریان
اذان - استاد متولی عبدالعال (حجازبیات)
05:07
109
اذان - استاد متولی عبدالعال (حجاز) - گروهی از قاریان
اذان - استاد متولی عبدالعال (حجاز)
05:15
110
اذان - ستاد متولی عبدالعال(رست) - گروهی از قاریان
اذان - ستاد متولی عبدالعال(رست)
05:23
5 از 5 (از مجموع 9 امتیاز)
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام