تلاوت قرآن کریم - حزب به حزب - گروهی از قاریان

تلاوت قرآن کریم - حزب به حزب

#عنوان
1
نسخه اول 30 جز - حزب 1 - محمد صدیق منشاوی - گروهی از قاریان
نسخه اول 30 جز - حزب 1 - محمد صدیق منشاوی
16:26
2
نسخه اول 30 جز - حزب 2 - محمد صدیق منشاوی - گروهی از قاریان
نسخه اول 30 جز - حزب 2 - محمد صدیق منشاوی
11:33
3
نسخه اول 30 جز - حزب 3 - محمد صدیق منشاوی - گروهی از قاریان
نسخه اول 30 جز - حزب 3 - محمد صدیق منشاوی
14:30
4
نسخه اول 30 جز - حزب 4 - محمد صدیق منشاوی - گروهی از قاریان
نسخه اول 30 جز - حزب 4 - محمد صدیق منشاوی
14:05
5
نسخه اول 30 جز - حزب 1 - علی پرهیزکار - گروهی از قاریان
نسخه اول 30 جز - حزب 1 - علی پرهیزکار
14:29
6
نسخه اول 30 جز - حزب 2 - علی پرهیزکار - گروهی از قاریان
نسخه اول 30 جز - حزب 2 - علی پرهیزکار
13:56
7
نسخه اول 30 جز - حزب 3 - علی پرهیزکار - گروهی از قاریان
نسخه اول 30 جز - حزب 3 - علی پرهیزکار
16:15
8
نسخه اول 30 جز - حزب 4 - علی پرهیزکار - گروهی از قاریان
نسخه اول 30 جز - حزب 4 - علی پرهیزکار
11:20
9
نسخه اول 30 جز - حزب 1 - ابوبکر شاطری - گروهی از قاریان
نسخه اول 30 جز - حزب 1 - ابوبکر شاطری
11:06
10
نسخه اول 30 جز - حزب 2 - ابوبکر شاطری - گروهی از قاریان
نسخه اول 30 جز - حزب 2 - ابوبکر شاطری
13:10
11
نسخه اول 30 جز - حزب 3 - ابوبکر شاطری - گروهی از قاریان
نسخه اول 30 جز - حزب 3 - ابوبکر شاطری
12:27
12
نسخه اول 30 جز - حزب 4 - ابوبکر شاطری - گروهی از قاریان
نسخه اول 30 جز - حزب 4 - ابوبکر شاطری
13:42
13
نسخه اول 30 جز - حزب 1 - قاسم رضیعی - گروهی از قاریان
نسخه اول 30 جز - حزب 1 - قاسم رضیعی
14:22
14
نسخه اول 30 جز - حزب 2 - قاسم رضیعی - گروهی از قاریان
نسخه اول 30 جز - حزب 2 - قاسم رضیعی
15:11
15
نسخه اول 30 جز - حزب 3 - قاسم رضیعی - گروهی از قاریان
نسخه اول 30 جز - حزب 3 - قاسم رضیعی
12:39
16
نسخه اول 30 جز - حزب 4 - قاسم رضیعی - گروهی از قاریان
نسخه اول 30 جز - حزب 4 - قاسم رضیعی
14:30
17
نسخه اول 30 جز - حزب 1 - عبدالباسط عبدالصمد - گروهی از قاریان
نسخه اول 30 جز - حزب 1 - عبدالباسط عبدالصمد
16:26
18
نسخه اول 30 جز - حزب 2 - عبدالباسط عبدالصمد - گروهی از قاریان
نسخه اول 30 جز - حزب 2 - عبدالباسط عبدالصمد
14:14
19
نسخه اول 30 جز - حزب 3 - عبدالباسط عبدالصمد - گروهی از قاریان
نسخه اول 30 جز - حزب 3 - عبدالباسط عبدالصمد
14:16
20
نسخه اول 30 جز - حزب 4 - عبدالباسط عبدالصمد - گروهی از قاریان
نسخه اول 30 جز - حزب 4 - عبدالباسط عبدالصمد
15:06
21
نسخه اول 30 جز - حزب 1 - محمد ایوب - گروهی از قاریان
نسخه اول 30 جز - حزب 1 - محمد ایوب
12:27
22
نسخه اول 30 جز - حزب 2 - محمد ایوب - گروهی از قاریان
نسخه اول 30 جز - حزب 2 - محمد ایوب
17:14
23
نسخه اول 30 جز - حزب 3 - محمد ایوب - گروهی از قاریان
نسخه اول 30 جز - حزب 3 - محمد ایوب
13:44
24
نسخه اول 30 جز - حزب 4 - محمد ایوب - گروهی از قاریان
نسخه اول 30 جز - حزب 4 - محمد ایوب
14:46
25
نسخه اول 30 جز - حزب 1 - عباس امام جمعه - گروهی از قاریان
نسخه اول 30 جز - حزب 1 - عباس امام جمعه
11:58
26
نسخه اول 30 جز - حزب 2 - عباس امام جمعه - گروهی از قاریان
نسخه اول 30 جز - حزب 2 - عباس امام جمعه
16:57
27
نسخه اول 30 جز - حزب 3 - عباس امام جمعه - گروهی از قاریان
نسخه اول 30 جز - حزب 3 - عباس امام جمعه
13:57
28
نسخه اول 30 جز - حزب 4 - عباس امام جمعه - گروهی از قاریان
نسخه اول 30 جز - حزب 4 - عباس امام جمعه
15:07
29
نسخه اول 30 جز - حزب 1 - عبدالرحمن سدیس - گروهی از قاریان
نسخه اول 30 جز - حزب 1 - عبدالرحمن سدیس
09:17
30
نسخه اول 30 جز - حزب 2 - عبدالرحمن سدیس - گروهی از قاریان
نسخه اول 30 جز - حزب 2 - عبدالرحمن سدیس
08:39
31
نسخه اول 30 جز - حزب 3 - عبدالرحمن سدیس - گروهی از قاریان
نسخه اول 30 جز - حزب 3 - عبدالرحمن سدیس
12:28
32
نسخه اول 30 جز - حزب 4 - عبدالرحمن سدیس - گروهی از قاریان
نسخه اول 30 جز - حزب 4 - عبدالرحمن سدیس
11:09
33
نسخه اول 30 جز - حزب 1 - محمود خلیل الحصری - گروهی از قاریان
نسخه اول 30 جز - حزب 1 - محمود خلیل الحصری
14:12
34
نسخه اول 30 جز - حزب 2 - محمود خلیل الحصری - گروهی از قاریان
نسخه اول 30 جز - حزب 2 - محمود خلیل الحصری
13:54
35
نسخه اول 30 جز - حزب 3 - محمود خلیل الحصری - گروهی از قاریان
نسخه اول 30 جز - حزب 3 - محمود خلیل الحصری
12:06
36
نسخه اول 30 جز - حزب 4 - محمود خلیل الحصری - گروهی از قاریان
نسخه اول 30 جز - حزب 4 - محمود خلیل الحصری
14:02
37
نسخه اول 30 جز - حزب 1 - محمود حسین منصور - گروهی از قاریان
نسخه اول 30 جز - حزب 1 - محمود حسین منصور
14:29
38
نسخه اول 30 جز - حزب 2 - محمود حسین منصور - گروهی از قاریان
نسخه اول 30 جز - حزب 2 - محمود حسین منصور
13:20
39
نسخه اول 30 جز - حزب 3 - محمود حسین منصور - گروهی از قاریان
نسخه اول 30 جز - حزب 3 - محمود حسین منصور
10:54
40
نسخه اول 30 جز - حزب 4 - محمود حسین منصور - گروهی از قاریان
نسخه اول 30 جز - حزب 4 - محمود حسین منصور
14:08
41
نسخه اول 30 جز - حزب 1 - مصطفی اسماعیل - گروهی از قاریان
نسخه اول 30 جز - حزب 1 - مصطفی اسماعیل
13:17
42
نسخه اول 30 جز - حزب 2 - مصطفی اسماعیل - گروهی از قاریان
نسخه اول 30 جز - حزب 2 - مصطفی اسماعیل
14:08
43
نسخه اول 30 جز - حزب 3 - مصطفی اسماعیل - گروهی از قاریان
نسخه اول 30 جز - حزب 3 - مصطفی اسماعیل
15:19
44
نسخه اول 30 جز - حزب 4 - مصطفی اسماعیل - گروهی از قاریان
نسخه اول 30 جز - حزب 4 - مصطفی اسماعیل
15:09
45
نسخه اول 30 جز - حزب 1 - علی حجاج سویسی - گروهی از قاریان
نسخه اول 30 جز - حزب 1 - علی حجاج سویسی
13:36
46
نسخه اول 30 جز - حزب 2 - علی حجاج سویسی - گروهی از قاریان
نسخه اول 30 جز - حزب 2 - علی حجاج سویسی
16:22
47
نسخه اول 30 جز - حزب 3 - علی حجاج سویسی - گروهی از قاریان
نسخه اول 30 جز - حزب 3 - علی حجاج سویسی
15:04
48
نسخه اول 30 جز - حزب 4 - علی حجاج سویسی - گروهی از قاریان
نسخه اول 30 جز - حزب 4 - علی حجاج سویسی
19:31
49
نسخه اول 30 جز - حزب 1 - سعدالغامدی - گروهی از قاریان
نسخه اول 30 جز - حزب 1 - سعدالغامدی
13:19
50
نسخه اول 30 جز - حزب 2 - سعدالغامدی - گروهی از قاریان
نسخه اول 30 جز - حزب 2 - سعدالغامدی
10:25
51
نسخه اول 30 جز - حزب 3 - سعدالغامدی - گروهی از قاریان
نسخه اول 30 جز - حزب 3 - سعدالغامدی
11:35
52
نسخه اول 30 جز - حزب 4 - سعدالغامدی - گروهی از قاریان
نسخه اول 30 جز - حزب 4 - سعدالغامدی
14:11
53
نسخه اول 30 جز - حزب 1 - مهدی صیاف زاده - گروهی از قاریان
نسخه اول 30 جز - حزب 1 - مهدی صیاف زاده
15:27
54
نسخه اول 30 جز - حزب 2 - مهدی صیاف زاده - گروهی از قاریان
نسخه اول 30 جز - حزب 2 - مهدی صیاف زاده
14:40
55
نسخه اول 30 جز - حزب 3 - مهدی صیاف زاده - گروهی از قاریان
نسخه اول 30 جز - حزب 3 - مهدی صیاف زاده
13:16
56
نسخه اول 30 جز - حزب 4 - مهدی صیاف زاده - گروهی از قاریان
نسخه اول 30 جز - حزب 4 - مهدی صیاف زاده
12:25
57
نسخه اول 30 جز - حزب 1 - احمد عامر - گروهی از قاریان
نسخه اول 30 جز - حزب 1 - احمد عامر
13:52
58
نسخه اول 30 جز - حزب 2 - احمد عامر - گروهی از قاریان
نسخه اول 30 جز - حزب 2 - احمد عامر
14:05
59
نسخه اول 30 جز - حزب 3 - احمد عامر - گروهی از قاریان
نسخه اول 30 جز - حزب 3 - احمد عامر
15:08
60
نسخه اول 30 جز - حزب 4 - احمد عامر - گروهی از قاریان
نسخه اول 30 جز - حزب 4 - احمد عامر
12:51
61
نسخه اول 30 جز - حزب 1 - مرتضی فاطمی - گروهی از قاریان
نسخه اول 30 جز - حزب 1 - مرتضی فاطمی
11:52
62
نسخه اول 30 جز - حزب 2 - مرتضی فاطمی - گروهی از قاریان
نسخه اول 30 جز - حزب 2 - مرتضی فاطمی
13:57
63
نسخه اول 30 جز - حزب 3 - مرتضی فاطمی - گروهی از قاریان
نسخه اول 30 جز - حزب 3 - مرتضی فاطمی
13:16
64
نسخه اول 30 جز - حزب 4 - مرتضی فاطمی - گروهی از قاریان
نسخه اول 30 جز - حزب 4 - مرتضی فاطمی
11:22
65
نسخه اول 30 جز - حزب 1 - عبدالله بسفر - گروهی از قاریان
نسخه اول 30 جز - حزب 1 - عبدالله بسفر
09:51
66
نسخه اول 30 جز - حزب 2 - عبدالله بسفر - گروهی از قاریان
نسخه اول 30 جز - حزب 2 - عبدالله بسفر
11:45
67
نسخه اول 30 جز - حزب 3 - عبدالله بسفر - گروهی از قاریان
نسخه اول 30 جز - حزب 3 - عبدالله بسفر
13:02
68
نسخه اول 30 جز - حزب 4 - عبدالله بسفر - گروهی از قاریان
نسخه اول 30 جز - حزب 4 - عبدالله بسفر
12:27
69
نسخه اول 30 جز - حزب 1 - محمد حسین سعیدیان - گروهی از قاریان
نسخه اول 30 جز - حزب 1 - محمد حسین سعیدیان
16:21
70
نسخه اول 30 جز - حزب 2 - محمد حسین سعیدیان - گروهی از قاریان
نسخه اول 30 جز - حزب 2 - محمد حسین سعیدیان
13:37
71
نسخه اول 30 جز - حزب 3 - محمد حسین سعیدیان - گروهی از قاریان
نسخه اول 30 جز - حزب 3 - محمد حسین سعیدیان
14:41
72
نسخه اول 30 جز - حزب 4 - محمد حسین سعیدیان - گروهی از قاریان
نسخه اول 30 جز - حزب 4 - محمد حسین سعیدیان
12:35
73
نسخه اول 30 جز - حزب 1 - کریم منصوری - گروهی از قاریان
نسخه اول 30 جز - حزب 1 - کریم منصوری
14:17
74
نسخه اول 30 جز - حزب 2 - کریم منصوری - گروهی از قاریان
نسخه اول 30 جز - حزب 2 - کریم منصوری
16:23
75
نسخه اول 30 جز - حزب 3 - کریم منصوری - گروهی از قاریان
نسخه اول 30 جز - حزب 3 - کریم منصوری
15:44
76
نسخه اول 30 جز - حزب 4 - کریم منصوری - گروهی از قاریان
نسخه اول 30 جز - حزب 4 - کریم منصوری
16:23
77
نسخه اول 30 جز - حزب 1 - عبدالرحمن حذیفی - گروهی از قاریان
نسخه اول 30 جز - حزب 1 - عبدالرحمن حذیفی
13:59
78
نسخه اول 30 جز - حزب 2 - عبدالرحمن حذیفی - گروهی از قاریان
نسخه اول 30 جز - حزب 2 - عبدالرحمن حذیفی
14:23
79
نسخه اول 30 جز - حزب 3 - عبدالرحمن حذیفی - گروهی از قاریان
نسخه اول 30 جز - حزب 3 - عبدالرحمن حذیفی
12:17
80
نسخه اول 30 جز - حزب 4 - عبدالرحمن حذیفی - گروهی از قاریان
نسخه اول 30 جز - حزب 4 - عبدالرحمن حذیفی
14:25
81
نسخه اول 30 جز - حزب 1 - احمد رزیقی - گروهی از قاریان
نسخه اول 30 جز - حزب 1 - احمد رزیقی
15:14
82
نسخه اول 30 جز - حزب 2 - احمد رزیقی - گروهی از قاریان
نسخه اول 30 جز - حزب 2 - احمد رزیقی
15:57
83
نسخه اول 30 جز - حزب 3 - احمد رزیقی - گروهی از قاریان
نسخه اول 30 جز - حزب 3 - احمد رزیقی
12:46
84
نسخه اول 30 جز - حزب 4 - احمد رزیقی - گروهی از قاریان
نسخه اول 30 جز - حزب 4 - احمد رزیقی
11:53
85
نسخه اول 30 جز - حزب 1 - محمد رضا پورزرگری - گروهی از قاریان
نسخه اول 30 جز - حزب 1 - محمد رضا پورزرگری
14:01
86
نسخه اول 30 جز - حزب 2 - محمد رضا پورزرگری - گروهی از قاریان
نسخه اول 30 جز - حزب 2 - محمد رضا پورزرگری
12:01
87
نسخه اول 30 جز - حزب 3 - محمد رضا پورزرگری - گروهی از قاریان
نسخه اول 30 جز - حزب 3 - محمد رضا پورزرگری
16:57
88
نسخه اول 30 جز - حزب 4 - محمد رضا پورزرگری - گروهی از قاریان
نسخه اول 30 جز - حزب 4 - محمد رضا پورزرگری
16:44
89
نسخه اول 30 جز - حزب 1 - محمد عباسی - گروهی از قاریان
نسخه اول 30 جز - حزب 1 - محمد عباسی
12:35
90
نسخه اول 30 جز - حزب 2 - محمد عباسی - گروهی از قاریان
نسخه اول 30 جز - حزب 2 - محمد عباسی
12:51
91
نسخه اول 30 جز - حزب 3 - محمد عباسی - گروهی از قاریان
نسخه اول 30 جز - حزب 3 - محمد عباسی
14:12
92
نسخه اول 30 جز - حزب 4 - محمد عباسی - گروهی از قاریان
نسخه اول 30 جز - حزب 4 - محمد عباسی
15:57
93
نسخه اول 30 جز - حزب 1 - حسین سبزعلی - گروهی از قاریان
نسخه اول 30 جز - حزب 1 - حسین سبزعلی
13:37
94
نسخه اول 30 جز - حزب 2 - حسین سبزعلی - گروهی از قاریان
نسخه اول 30 جز - حزب 2 - حسین سبزعلی
12:16
95
نسخه اول 30 جز - حزب 3 - حسین سبزعلی - گروهی از قاریان
نسخه اول 30 جز - حزب 3 - حسین سبزعلی
13:49
96
نسخه اول 30 جز - حزب 4 - حسین سبزعلی - گروهی از قاریان
نسخه اول 30 جز - حزب 4 - حسین سبزعلی
12:05
97
نسخه اول 30 جز - حزب 1 - حسین علی شریف - گروهی از قاریان
نسخه اول 30 جز - حزب 1 - حسین علی شریف
14:51
98
نسخه اول 30 جز - حزب 2 - حسین علی شریف - گروهی از قاریان
نسخه اول 30 جز - حزب 2 - حسین علی شریف
16:59
99
نسخه اول 30 جز - حزب 3 - حسین علی شریف - گروهی از قاریان
نسخه اول 30 جز - حزب 3 - حسین علی شریف
21:18
100
نسخه اول 30 جز - حزب 4 - حسین علی شریف - گروهی از قاریان
نسخه اول 30 جز - حزب 4 - حسین علی شریف
21:37
101
نسخه اول 30 جز - حزب 1 - محمود علی البنا - گروهی از قاریان
نسخه اول 30 جز - حزب 1 - محمود علی البنا
14:58
102
نسخه اول 30 جز - حزب 2 - محمود علی البنا - گروهی از قاریان
نسخه اول 30 جز - حزب 2 - محمود علی البنا
15:33
103
نسخه اول 30 جز - حزب 3 - محمود علی البنا - گروهی از قاریان
نسخه اول 30 جز - حزب 3 - محمود علی البنا
10:49
104
نسخه اول 30 جز - حزب 4 - محمود علی البنا - گروهی از قاریان
نسخه اول 30 جز - حزب 4 - محمود علی البنا
12:30
105
نسخه اول 30 جز - حزب 1 - مشاری العفاسی - گروهی از قاریان
نسخه اول 30 جز - حزب 1 - مشاری العفاسی
16:06
106
نسخه اول 30 جز - حزب 2 - مشاری العفاسی - گروهی از قاریان
نسخه اول 30 جز - حزب 2 - مشاری العفاسی
14:52
107
نسخه اول 30 جز - حزب 3 - مشاری العفاسی - گروهی از قاریان
نسخه اول 30 جز - حزب 3 - مشاری العفاسی
19:22
108
نسخه اول 30 جز - حزب 4 - مشاری العفاسی - گروهی از قاریان
نسخه اول 30 جز - حزب 4 - مشاری العفاسی
17:26
109
نسخه اول 30 جز - حزب 1 - جواد رفیعی - گروهی از قاریان
نسخه اول 30 جز - حزب 1 - جواد رفیعی
15:23
110
نسخه اول 30 جز - حزب 2 - جواد رفیعی - گروهی از قاریان
نسخه اول 30 جز - حزب 2 - جواد رفیعی
16:43
111
نسخه اول 30 جز - حزب 3 - جواد رفیعی - گروهی از قاریان
نسخه اول 30 جز - حزب 3 - جواد رفیعی
11:53
112
نسخه اول 30 جز - حزب 4 - جواد رفیعی - گروهی از قاریان
نسخه اول 30 جز - حزب 4 - جواد رفیعی
09:53
113
نسخه اول 30 جز - حزب 1 - شحات محمد انور - گروهی از قاریان
نسخه اول 30 جز - حزب 1 - شحات محمد انور
15:48
114
نسخه اول 30 جز - حزب 2 - شحات محمد انور - گروهی از قاریان
نسخه اول 30 جز - حزب 2 - شحات محمد انور
18:35
115
نسخه اول 30 جز - حزب 3 - شحات محمد انور - گروهی از قاریان
نسخه اول 30 جز - حزب 3 - شحات محمد انور
18:11
116
نسخه اول 30 جز - حزب 4 - شحات محمد انور - گروهی از قاریان
نسخه اول 30 جز - حزب 4 - شحات محمد انور
16:19
117
نسخه اول 30 جز - حزب 1 - محمد جبریل - گروهی از قاریان
نسخه اول 30 جز - حزب 1 - محمد جبریل
13:25
118
نسخه اول 30 جز - حزب 2 - محمد جبریل - گروهی از قاریان
نسخه اول 30 جز - حزب 2 - محمد جبریل
11:07
119
نسخه اول 30 جز - حزب 3 - محمد جبریل - گروهی از قاریان
نسخه اول 30 جز - حزب 3 - محمد جبریل
11:38
120
نسخه اول 30 جز - حزب 4 - محمد جبریل - گروهی از قاریان
نسخه اول 30 جز - حزب 4 - محمد جبریل
17:05
5 از 5 (از مجموع 4 امتیاز)
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام