داستان های شاهنامه فردوسی - محمد جعفر محجوب
5 از 5 (از مجموع 5 امتیاز)

داستان های شاهنامه فردوسی

سایرفروردین 138532 آهنگ (15:08:07)
#عنوان
1
سخنی دربارهی فردوسی و شاهنامه - محمد جعفر محجوب
سخنی دربارهی فردوسی و شاهنامه
30:47
2
داستان کیومرث، هوشنگ و طهمورث - محمد جعفر محجوب
داستان کیومرث، هوشنگ و طهمورث
29:28
3
پادشاهی جمشید و شرح آن در شاهنامه و اوستا - محمد جعفر محجوب
پادشاهی جمشید و شرح آن در شاهنامه و اوستا
30:55
4
سقوط جمشید و پادشاهی ضحاک - محمد جعفر محجوب
سقوط جمشید و پادشاهی ضحاک
30:25
5
قیام کاوهی آهنگر، سقوط ضحاک، پادشاهی فریدون، ... - محمد جعفر محجوب
قیام کاوهی آهنگر، سقوط ضحاک، پادشاهی فریدون، ...
30:31
6
پایان بخش اساطیری و آغاز بخش حماسی شاهنامه، ... - محمد جعفر محجوب
پایان بخش اساطیری و آغاز بخش حماسی شاهنامه، ...
30:43
7
داستان زال و رودابه، دیدار زال و رودابه، نامهی زال به پدر ... - محمد جعفر محجوب
داستان زال و رودابه، دیدار زال و رودابه، نامهی زال به پدر ...
30:41
8
داستان زال و رودابه آگاه شدن منوچهر شاه و مهراب شاه کابلی ... - محمد جعفر محجوب
داستان زال و رودابه آگاه شدن منوچهر شاه و مهراب شاه کابلی ...
30:20
9
زاده شدن رستم، پادشاهی نوذر، لشگرکشی افراسیاب به ایران، ... - محمد جعفر محجوب
زاده شدن رستم، پادشاهی نوذر، لشگرکشی افراسیاب به ایران، ...
30:20
10
اشاره ای به داستان های شاهنامه، پادشاهی کاووس و رفتن او به مازندران، ... - محمد جعفر محجوب
اشاره ای به داستان های شاهنامه، پادشاهی کاووس و رفتن او به مازندران، ...
30:06
11
اشاره ای به مازندران، هفت خان رستم - محمد جعفر محجوب
اشاره ای به مازندران، هفت خان رستم
30:38
12
نبرد کاووس با شاه هاماوران و ازدواج با دختر او (سودابه)، ... - محمد جعفر محجوب
نبرد کاووس با شاه هاماوران و ازدواج با دختر او (سودابه)، ...
30:42
13
اظهار عشق سودابه به سیاوش و دسیسه چینی او، ... - محمد جعفر محجوب
اظهار عشق سودابه به سیاوش و دسیسه چینی او، ...
30:44
14
مخالفت کاووس با صلح و آشتی با افراسیاب، ... - محمد جعفر محجوب
مخالفت کاووس با صلح و آشتی با افراسیاب، ...
30:41
15
ازدواج سیاوش با جریره و فرنگیس، فتنه انگیزی و دسیسه چینی گرسیوز ... - محمد جعفر محجوب
ازدواج سیاوش با جریره و فرنگیس، فتنه انگیزی و دسیسه چینی گرسیوز ...
30:52
16
کشته شدن سیاوش، سخنی دربارهی روایت های گوناگون داستان سیاوش - محمد جعفر محجوب
کشته شدن سیاوش، سخنی دربارهی روایت های گوناگون داستان سیاوش
30:29
17
سخنی دیگر دربارهی منابع شاهنامه - محمد جعفر محجوب
سخنی دیگر دربارهی منابع شاهنامه
25:58
18
داستان رستم و اسفندیار - محمد جعفر محجوب
داستان رستم و اسفندیار
25:54
19
گفت و گوی اسفندیار با مادر (کتایون) و - محمد جعفر محجوب
گفت و گوی اسفندیار با مادر (کتایون) و
25:25
20
مموریت یافتن اسفندیار برای رفتن به زابلستان - محمد جعفر محجوب
مموریت یافتن اسفندیار برای رفتن به زابلستان
25:29
21
سخنی دربارهی رویین تنی اسفندیار - محمد جعفر محجوب
سخنی دربارهی رویین تنی اسفندیار
28:28
22
دیدار بهمن با رستم و رساندن پیام - محمد جعفر محجوب
دیدار بهمن با رستم و رساندن پیام
28:24
23
نخستین دیدار رستم و اسفندیار در کنار رود هیرمند - محمد جعفر محجوب
نخستین دیدار رستم و اسفندیار در کنار رود هیرمند
26:30
24
رجز خوانی و فخر فروشی های رستم و اسفندیار - محمد جعفر محجوب
رجز خوانی و فخر فروشی های رستم و اسفندیار
24:20
25
گستاخی اسفندیار و خویشتن داری رستم - محمد جعفر محجوب
گستاخی اسفندیار و خویشتن داری رستم
26:36
26
سیتزه جویی اسفندیار و اصرار او برای نبرد با رستم - محمد جعفر محجوب
سیتزه جویی اسفندیار و اصرار او برای نبرد با رستم
24:20
27
نخستین نبرد رستم با اسفندیار، درگیری سپاه زواره - محمد جعفر محجوب
نخستین نبرد رستم با اسفندیار، درگیری سپاه زواره
26:30
28
سخنی دربارهی وعدههای گشتاسب به اسفندیار - محمد جعفر محجوب
سخنی دربارهی وعدههای گشتاسب به اسفندیار
27:17
29
چاره جویی زال از سیمرغ - محمد جعفر محجوب
چاره جویی زال از سیمرغ
26:27
30
راهنمایی سیمرغ رستم را به استفاده از تیر درخت گز - محمد جعفر محجوب
راهنمایی سیمرغ رستم را به استفاده از تیر درخت گز
27:21
31
سخنی دیگر دربارهی رویین تنی - محمد جعفر محجوب
سخنی دیگر دربارهی رویین تنی
25:23
32
وصیت اسفندیار به رستم و پشوتن - محمد جعفر محجوب
وصیت اسفندیار به رستم و پشوتن
25:23
© ماهور
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.


تمامی حقوق این سایت برای شرکت نوا کامکار ماندگار محفوظ می‌باشد. ۱۴۰۰-۱۳۹۳ ©