شهرام ناظری

شهرام ناظری

zainolabedin

لیست آهنگ ها

آوا خوانی (بر اساس آواهای باستانی هوره و مور) گوش کنید
شهرام ناظری
فرید الهامی
پادشاهی ضحاک گوش کنید
شهرام ناظری
فرید الهامی
تولد فریدون گوش کنید
شهرام ناظری
فرید الهامی
تکنوازی تبنور گوش کنید
شهرام ناظری
فرید الهامی
ضحاک در جستجوی فریدون (بر اساس مقام مجنونی و شاهنامه خوانی) گوش کنید
شهرام ناظری
فرید الهامی
خروشیدن کاوه دادخواه گوش کنید
شهرام ناظری
فرید الهامی
کاوه آهنگر (گروه نوازی) گوش کنید
شهرام ناظری
فرید الهامی
قیام کاوه آهنگر گوش کنید
شهرام ناظری
فرید الهامی
تکنوازی عود گوش کنید
شهرام ناظری
فرید الهامی
کاوه آهنگر (آوازی) گوش کنید
شهرام ناظری
فرید الهامی
بر افراشتن درفش کاویانی (ضرب زورخانه و باستانی) گوش کنید
شهرام ناظری
فرید الهامی
به بند کشیده شدن ضحاک در کوه دماوند توسط فریدون (نبرد نور و ظلمت) گوش کنید
شهرام ناظری
فرید الهامی
رقص بر پرده ی گران کردن گوش کنید
شهرام ناظری
حسین پرنیا
ما گوش شماییم شما تن زده تا کی گوش کنید
شهرام ناظری
حسین پرنیا
رقص از خیال تو آموزم گوش کنید
شهرام ناظری
حسین پرنیا
مست و دیوانه گوش کنید
شهرام ناظری
حسین پرنیا
ای جان تو جانم را از خویش خبر کرده گوش کنید
شهرام ناظری
حسین پرنیا
غزل عاشق و کف زنان گوش کنید
شهرام ناظری
حسین پرنیا
سرزمین مادری (برای ارکستر و آواز) گوش کنید
شهرام ناظری
پیمان سلطانی
ایران جوان - وطنم (برای ارکستر و آواز) گوش کنید
شهرام ناظری
پیمان سلطانی
باران (برای ارکستر و آواز) گوش کنید
شهرام ناظری
پیمان سلطانی
سرزمین مادری (برای پیانو) گوش کنید
شهرام ناظری
پیمان سلطانی
ایران جوان (برای پیانو) گوش کنید
شهرام ناظری
پیمان سلطانی
باران (برای پیانو) گوش کنید
شهرام ناظری
پیمان سلطانی
سرزمین مادری (برای کر، تنبک و پیانو) گوش کنید
شهرام ناظری
پیمان سلطانی
ایران جوان - وطنم (برای کر، تنبک و پیانو) گوش کنید
شهرام ناظری
پیمان سلطانی
باران (برای کر، تنبک و پیانو) گوش کنید
شهرام ناظری
پیمان سلطانی
سرزمین مادری (برای ارکستر و سنتور) گوش کنید
شهرام ناظری
پیمان سلطانی
ایران جوان - وطنم (برای ارکستر و تار) گوش کنید
شهرام ناظری
پیمان سلطانی
باران (برای ارکستر و سه تار) گوش کنید
شهرام ناظری
پیمان سلطانی
مقدمه (ارکستر و آواز) گوش کنید
شهرام ناظری
قطعه زرد ملیجه گوش کنید
شهرام ناظری
قطعه گرمرا (ارکستر و آواز) گوش کنید
شهرام ناظری
ساقی نامه گوش کنید
شهرام ناظری
قطعه باده از ما مست شد (ارکستر و آواز) گوش کنید
شهرام ناظری
تصنیف حدیث نی گوش کنید
شهرام ناظری
تصنیف بشنو از نی (بدون کلام) گوش کنید
شهرام ناظری
ساز و آواز دشتی همراه با نی و سنتور گوش کنید
شهرام ناظری
تصنیف بشنو از نی گوش کنید
شهرام ناظری
مقدمه (ارکستر و آواز) گوش کنید
شهرام ناظری
قطعه زرد ملیجه گوش کنید
شهرام ناظری
قطعه گرمرا (ارکستر و آواز) گوش کنید
شهرام ناظری
ساقی نامه گوش کنید
شهرام ناظری
قطعه باده از ما مست شد (ارکستر و آواز) گوش کنید
شهرام ناظری
تصنیف حدیث نی گوش کنید
شهرام ناظری
تصنیف بشنو از نی (بدون کلام) گوش کنید
شهرام ناظری
ساز و آواز دشتی همراه با نی و سنتور گوش کنید
شهرام ناظری
تصنیف بشنو از نی گوش کنید
شهرام ناظری
مطرب مهتاب رو گوش کنید
شهرام ناظری
آواز تنبور گوش کنید
شهرام ناظری
آواز همراه با تنبور گوش کنید
شهرام ناظری
گندم گوش کنید
شهرام ناظری
گل وخار گوش کنید
شهرام ناظری
همایون گوش کنید
بهرام سارنگ
شهرام ناظری
علی جهاندار
اصفهان ۱ گوش کنید
بهرام سارنگ
شهرام ناظری
علی جهاندار
اصفهان ۲ گوش کنید
بهرام سارنگ
شهرام ناظری
علی جهاندار
شور گوش کنید
بهرام سارنگ
شهرام ناظری
علی جهاندار
افشاری ۱ گوش کنید
بهرام سارنگ
شهرام ناظری
علی جهاندار
افشاری ۲ گوش کنید
بهرام سارنگ
شهرام ناظری
علی جهاندار
بیات ترک گوش کنید
بهرام سارنگ
شهرام ناظری
علی جهاندار
سه گاه گوش کنید
بهرام سارنگ
شهرام ناظری
علی جهاندار
همایون گوش کنید
بهرام سارنگ
شهرام ناظری
علی جهاندار
اصفهان ۱ گوش کنید
بهرام سارنگ
شهرام ناظری
علی جهاندار
اصفهان ۲ گوش کنید
بهرام سارنگ
شهرام ناظری
علی جهاندار
شور گوش کنید
بهرام سارنگ
شهرام ناظری
علی جهاندار
افشاری ۱ گوش کنید
بهرام سارنگ
شهرام ناظری
علی جهاندار
افشاری ۲ گوش کنید
بهرام سارنگ
شهرام ناظری
علی جهاندار
بیات ترک گوش کنید
بهرام سارنگ
شهرام ناظری
علی جهاندار
سه گاه گوش کنید
بهرام سارنگ
شهرام ناظری
علی جهاندار
خور آوا گوش کنید
شهرام ناظری
مویه بر مرگ لیلی گوش کنید
شهرام ناظری
چاه بیژن گوش کنید
شهرام ناظری
آرژنگ و رستم گوش کنید
شهرام ناظری
روستم گوش کنید
شهرام ناظری
مقام جلو شاهی گوش کنید
شهرام ناظری
فغان مجنون پژار گوش کنید
شهرام ناظری
مقدمه (اسطوره) گوش کنید
شهرام ناظری
مقدمه شیدا شدن (ایوان مدائن) / تصنیف شیدا شدم گوش کنید
شهرام ناظری
تکنوازی سه تار گوش کنید
شهرام ناظری
آواز از آن باده ندانم چون فنایم گوش کنید
شهرام ناظری
قطعه تحریر دو صدایی از آن باده گوش کنید
شهرام ناظری
آواز نهفت (چو خورشیدی برآیم) گوش کنید
شهرام ناظری
مقدمه راز گوش کنید
شهرام ناظری
تصنیف من چه دانم گوش کنید
شهرام ناظری
چهار مضراب گوش کنید
حسین علیزاده
شهرام ناظری
درآمد گوش کنید
حسین علیزاده
شهرام ناظری
قطعه ی شوریده گوش کنید
حسین علیزاده
شهرام ناظری
مثنوی گوش کنید
حسین علیزاده
شهرام ناظری
مجنون گوش کنید
حسین علیزاده
شهرام ناظری
تصنیف صبوح گوش کنید
حسین علیزاده
شهرام ناظری
خزان گوش کنید
حسین علیزاده
شهرام ناظری
ساز و آواز گوش کنید
حسین علیزاده
شهرام ناظری
شورانگیز (دونوازی تار) گوش کنید
حسین علیزاده
شهرام ناظری
تصنیف بیا ساقی گوش کنید
حسین علیزاده
شهرام ناظری
چهار مضراب (افشاری) گوش کنید
شهرام ناظری
در بهار امید (افشاری) گوش کنید
شهرام ناظری
مثنوی (افشاری) گوش کنید
شهرام ناظری
مثنوی (افشاری) گوش کنید
شهرام ناظری
دو بیتی خوانی (ماهور) گوش کنید
شهرام ناظری
چهار مضراب گوش کنید
حسین علیزاده
شهرام ناظری
درآمد گوش کنید
حسین علیزاده
شهرام ناظری
قطعه ی شوریده گوش کنید
حسین علیزاده
شهرام ناظری
مثنوی گوش کنید
حسین علیزاده
شهرام ناظری
مجنون گوش کنید
حسین علیزاده
شهرام ناظری
تصنیف صبوح گوش کنید
حسین علیزاده
شهرام ناظری
خزان گوش کنید
حسین علیزاده
شهرام ناظری
ساز و آواز گوش کنید
حسین علیزاده
شهرام ناظری
شورانگیز (دونوازی تار) گوش کنید
حسین علیزاده
شهرام ناظری
تصنیف بیا ساقی گوش کنید
حسین علیزاده
شهرام ناظری
مقدمه شور با ارکستر گوش کنید
شهرام ناظری
آواز مثنوی با کمانچه (به یاد شادروان استاد اصغر بهاری) گوش کنید
شهرام ناظری
تصنیف ای امان گوش کنید
شهرام ناظری
ادامه آواز مثنوی با کمانچه گوش کنید
شهرام ناظری
تصنیف پیغام سروش گوش کنید
شهرام ناظری
درآمد شور با تار گوش کنید
شهرام ناظری
مقدمه ارکستری پژواک گوش کنید
شهرام ناظری
قطعه پژواک با همراهی سنتور و تنبک گوش کنید
شهرام ناظری
درآمد شور، تار آواز گوش کنید
شهرام ناظری
قطعه ارکستری شهناز، همراه با آواز گوش کنید
شهرام ناظری
دومضراب سنتور با همنوازی تنبک گوش کنید
شهرام ناظری
آواز شهناز قرچه رضوی همراه با تار گوش کنید
شهرام ناظری
قطعه ارکستری رضوی گوش کنید
شهرام ناظری
آواز رضوی و فرود گوش کنید
شهرام ناظری
قطع مارال (بر اساس ملودی قشقایی) گوش کنید
شهرام ناظری
چهارمضراب و آواز با سهتار (با یاد درویشخان) گوش کنید
شهرام ناظری
ترانه چشم به راه گوش کنید
شهرام ناظری
آواز با سنتور گوش کنید
شهرام ناظری
ترانه ساقی گوش کنید
شهرام ناظری
قطع گفتگو گوش کنید
شهرام ناظری
آواز با سهتار و چهارمضراب گوش کنید
شهرام ناظری
چشم به راه (تکرار) گوش کنید
شهرام ناظری
چهارمضراب با نی و آواز گوش کنید
شهرام ناظری
چهارمضراب سه تار و ارکستر (به یاد درویشخان) گوش کنید
شهرام ناظری
ترانه سفر گوش کنید
شهرام ناظری
در عاشقی پیجیده ام گوش کنید
شهرام ناظری
ساز و آواز گوش کنید
شهرام ناظری
قطعه ی ضربی، گروه نوازی با آواز گوش کنید
شهرام ناظری
آب حیات عشق گوش کنید
شهرام ناظری
چهارمضراب گوش کنید
شهرام ناظری
گروه دستان
تک نوازی کمانچه گوش کنید
شهرام ناظری
گروه دستان
آواز با کمانچه و تار گوش کنید
شهرام ناظری
گروه دستان
تصنیف کشتی شکستگان گوش کنید
شهرام ناظری
گروه دستان
پیش در آمد گوش کنید
شهرام ناظری
گروه دستان
تک نوازی تار و بربت گوش کنید
شهرام ناظری
گروه دستان
آواز با کمانچه گوش کنید
شهرام ناظری
گروه دستان
پیش درآمد گوش کنید
شهرام ناظری
تار و آواز و چهارمضراب گوش کنید
شهرام ناظری
کمانچه و آواز گوش کنید
شهرام ناظری
دل هوس سبزه و صحرا ندارد گوش کنید
شهرام ناظری
نی و آواز 1 گوش کنید
شهرام ناظری
با من صنما گوش کنید
شهرام ناظری
سنتور و آواز و چهارمضراب گوش کنید
شهرام ناظری
نی و آواز 2 گوش کنید
شهرام ناظری
تمنای وصال گوش کنید
شهرام ناظری
سپیده (آواز در گوشه ی حجاز) گوش کنید
شهرام ناظری
آتشی در نیستان (مقدمه ی تصنیف) گوش کنید
شهرام ناظری
یار مرا... (قطعه ی ضربی حجاز) گوش کنید
شهرام ناظری
ضربی گوش کنید
شهرام ناظری
آن کیست... (بداهه نوازی بر مبنای ملودی مازندرانی و بداهه خوانی) گوش کنید
شهرام ناظری
ارغوان (تصنیف) گوش کنید
شهرام ناظری
در گلستانه ۱ گوش کنید
شهرام ناظری
در گلستانه ۲ گوش کنید
شهرام ناظری
در گلستانه ۳ گوش کنید
شهرام ناظری
در گلستانه 4 گوش کنید
شهرام ناظری
در گلستانه 5 گوش کنید
شهرام ناظری
در گلستانه 6 گوش کنید
شهرام ناظری
در گلستانه 7 گوش کنید
شهرام ناظری
در گلستانه 8 گوش کنید
شهرام ناظری
در گلستانه 9 گوش کنید
شهرام ناظری
در گلستانه 10 گوش کنید
شهرام ناظری
در گلستانه 11 گوش کنید
شهرام ناظری
در گلستانه 12 گوش کنید
شهرام ناظری
در گلستانه 13 گوش کنید
شهرام ناظری
شهیدان خدایی گوش کنید
شهرام ناظری
لاله گوش کنید
شهرام ناظری
سنتور و آواز گوش کنید
شهرام ناظری
پیشدرآمد «لاله» گوش کنید
شهرام ناظری
تصنیف «مرا عاشق شورانگیز» گوش کنید
شهرام ناظری
سنتور و ساز گوش کنید
شهرام ناظری
آواز و کمانچه گوش کنید
شهرام ناظری
ساز و آواز گوش کنید
شهرام ناظری
تصنیف «دشتی» گوش کنید
شهرام ناظری
خیال خوش گوش کنید
شهرام ناظری
تار و آواز گوش کنید
شهرام ناظری
ارکستر و آواز گوش کنید
شهرام ناظری
بی من مرو 1 گوش کنید
شهرام ناظری
ارکستر و آواز و سه تار بی من مرو گوش کنید
شهرام ناظری
بی من مرو 2 گوش کنید
شهرام ناظری
تصنیف با من صنما گوش کنید
شهرام ناظری
ارکستر و آواز گوش کنید
شهرام ناظری
تصنیف من چرا دل به تو دادم گوش کنید
شهرام ناظری
آواز همراه با سنتور و نی گوش کنید
شهرام ناظری
ارکستر و آواز گوش کنید
شهرام ناظری
تصنیف با من صنما ( تکرار ) گوش کنید
شهرام ناظری
قطعه بدون کلام گوش کنید
شهرام ناظری
به جهان خرم از آنم گوش کنید
شهرام ناظری
کیش مهر گوش کنید
شهرام ناظری
دل میرود ز دستم گوش کنید
شهرام ناظری
لقای دیدار گوش کنید
شهرام ناظری
تصنیف کاروان گوش کنید
شهرام ناظری
آواز نوا گوش کنید
شهرام ناظری
تصنیف بیتو بهسر نمیشود گوش کنید
شهرام ناظری