مولویه

مولویه

شهرام ناظری

لیست آهنگ ها

مقدمه (اسطوره) گوش کنید
شهرام ناظری
مقدمه شیدا شدن (ایوان مدائن) / تصنیف شیدا شدم گوش کنید
شهرام ناظری
تکنوازی سه تار گوش کنید
شهرام ناظری
آواز از آن باده ندانم چون فنایم گوش کنید
شهرام ناظری
قطعه تحریر دو صدایی از آن باده گوش کنید
شهرام ناظری
آواز نهفت (چو خورشیدی برآیم) گوش کنید
شهرام ناظری
مقدمه راز گوش کنید
شهرام ناظری
تصنیف من چه دانم گوش کنید
شهرام ناظری