جلیل شهناز

جلیل شهناز

zainolabedin

لیست آهنگ ها

سه گاه: درآمد سه گاه، زابل، مویه، مثنوی سه گاه، هدی، مخالف، مغلوب گوش کنید
جلیل شهناز
بیات اصفهان: درآمد اصفهان، بیات راجع، عشاق، قرچه، رضوی، مثنوی بیات اصفهان، بیات درویش حسن، ابری یا عمرانی، فرود گوش کنید
جلیل شهناز
درآمد ، چهار مضراب با اشاره به گوشه های کرد بیات ترک و راک عبداله ، دشتستانی و فرود گوش کنید
جلیل شهناز
محمد اسماعیلی
قطار (تنبک تنها) گوش کنید
جلیل شهناز
محمد اسماعیلی
چهار مضراب بیات ترک: بداهه نوازی در ریتم های قطار همراه با تنبک گوش کنید
جلیل شهناز
محمد اسماعیلی
درآمد تار 1 گوش کنید
علی رستمیان
جلیل شهناز
چهار مضراب 1 گوش کنید
علی رستمیان
جلیل شهناز
درآمد آواز و جامه دران گوش کنید
علی رستمیان
جلیل شهناز
اشاره به نیشابورک گوش کنید
علی رستمیان
جلیل شهناز
بیات راجه گوش کنید
علی رستمیان
جلیل شهناز
چهار مضراب 2 گوش کنید
علی رستمیان
جلیل شهناز
اشاره به حزین و فرود به اصفهان گوش کنید
علی رستمیان
جلیل شهناز
عشاق یا اوج گوش کنید
علی رستمیان
جلیل شهناز
عشاق و اشاره به شور گوش کنید
علی رستمیان
جلیل شهناز
شور و فرود به عشاق گوش کنید
علی رستمیان
جلیل شهناز
چهار مضراب 3 گوش کنید
علی رستمیان
جلیل شهناز
عشاق گوش کنید
علی رستمیان
جلیل شهناز
تحریر عشاق و فرود گوش کنید
علی رستمیان
جلیل شهناز
فرود تار به اصفهان گوش کنید
علی رستمیان
جلیل شهناز
فرود اصفهان گوش کنید
علی رستمیان
جلیل شهناز
درآمد تار 2 گوش کنید
علی رستمیان
جلیل شهناز
چهار مضراب 4 گوش کنید
علی رستمیان
جلیل شهناز
سوز گداز گوش کنید
علی رستمیان
جلیل شهناز
ادامه سوز گداز گوش کنید
علی رستمیان
جلیل شهناز
کرشمه سوز گداز گوش کنید
علی رستمیان
جلیل شهناز
چهار مضراب 5 گوش کنید
علی رستمیان
جلیل شهناز
مثنوی نو گوش کنید
علی رستمیان
جلیل شهناز
اوج مثنوی نو گوش کنید
علی رستمیان
جلیل شهناز
فرود به اصفهان گوش کنید
علی رستمیان
جلیل شهناز
پشت صحنه برنامه آینده گوش کنید
علی رستمیان
جلیل شهناز
قسمت دوم پشت صحنه گوش کنید
علی رستمیان
جلیل شهناز
درآمد تار 1 گوش کنید
علی رستمیان
جلیل شهناز
چهار مضراب 1 گوش کنید
علی رستمیان
جلیل شهناز
درآمد آواز و جامه دران گوش کنید
علی رستمیان
جلیل شهناز
اشاره به نیشابورک گوش کنید
علی رستمیان
جلیل شهناز
بیات راجه گوش کنید
علی رستمیان
جلیل شهناز
چهار مضراب 2 گوش کنید
علی رستمیان
جلیل شهناز
اشاره به حزین و فرود به اصفهان گوش کنید
علی رستمیان
جلیل شهناز
عشاق یا اوج گوش کنید
علی رستمیان
جلیل شهناز
عشاق و اشاره به شور گوش کنید
علی رستمیان
جلیل شهناز
شور و فرود به عشاق گوش کنید
علی رستمیان
جلیل شهناز
چهار مضراب 3 گوش کنید
علی رستمیان
جلیل شهناز
عشاق گوش کنید
علی رستمیان
جلیل شهناز
تحریر عشاق و فرود گوش کنید
علی رستمیان
جلیل شهناز
فرود تار به اصفهان گوش کنید
علی رستمیان
جلیل شهناز
فرود اصفهان گوش کنید
علی رستمیان
جلیل شهناز
درآمد تار 2 گوش کنید
علی رستمیان
جلیل شهناز
چهار مضراب 4 گوش کنید
علی رستمیان
جلیل شهناز
سوز گداز گوش کنید
علی رستمیان
جلیل شهناز
ادامه سوز گداز گوش کنید
علی رستمیان
جلیل شهناز
کرشمه سوز گداز گوش کنید
علی رستمیان
جلیل شهناز
چهار مضراب 5 گوش کنید
علی رستمیان
جلیل شهناز
مثنوی نو گوش کنید
علی رستمیان
جلیل شهناز
اوج مثنوی نو گوش کنید
علی رستمیان
جلیل شهناز
فرود به اصفهان گوش کنید
علی رستمیان
جلیل شهناز
پشت صحنه برنامه آینده گوش کنید
علی رستمیان
جلیل شهناز
قسمت دوم پشت صحنه گوش کنید
علی رستمیان
جلیل شهناز
آواز ابو عطا گوش کنید
علی اصغر بهاری
آواز بیات اصفهان گوش کنید
علی اصغر بهاری