مهدی خوشش اومده

مهدی خوشش اومده

مهدی

لیست آهنگ ها

انگشتان کشیده گوش کنید
روزبه آذر
مرغ سحر (اجرای کر) گوش کنید
همایون شجریان
نوایی گوش کنید
مرتضی یگانه راد
مجید یگانه راد
غلامعلی پورعطایی
تربت گوش کنید
مرتضی یگانه راد
مجید یگانه راد
غلامعلی پورعطایی
از من چرا رنجیده ای (ماه عالم سوز) گوش کنید
مرتضی یگانه راد
مجید یگانه راد
غلامعلی پورعطایی
قریه گوش کنید
مرتضی یگانه راد
مجید یگانه راد
غلامعلی پورعطایی
سروی گوش کنید
مرتضی یگانه راد
مجید یگانه راد
غلامعلی پورعطایی
پیش درآمد (سه گاه) گوش کنید
حسین علیزاده
درآمد (سه گاه) گوش کنید
حسین علیزاده
نغمه،زنگ شتر (سه گاه) گوش کنید
حسین علیزاده
زابل (سه گاه) گوش کنید
حسین علیزاده
کرشمه (سه گاه) گوش کنید
حسین علیزاده
مویه (سه گاه) گوش کنید
حسین علیزاده
ضربی مخالف (سه گاه) گوش کنید
حسین علیزاده
مخالف (سه گاه) گوش کنید
حسین علیزاده
فرود (سه گاه) گوش کنید
حسین علیزاده
قطعه هجران (سه گاه) گوش کنید
حسین علیزاده
نغمه،فرود (سه گاه) گوش کنید
حسین علیزاده
قطعه نغمه (سه گاه) گوش کنید
حسین علیزاده
پیش درآمد (افشاری) گوش کنید
حسین علیزاده
درآمد (افشاری) گوش کنید
حسین علیزاده
بسته نگار (افشاری) گوش کنید
حسین علیزاده
چهار مضراب (افشاری) گوش کنید
حسین علیزاده
عراق (افشاری) گوش کنید
حسین علیزاده
قرایی (افشاری) گوش کنید
حسین علیزاده
رهاب (افشاری) گوش کنید
حسین علیزاده
مثنوی (افشاری) گوش کنید
حسین علیزاده
قطعه هروایه (افشاری) گوش کنید
حسین علیزاده
آغاز برنامه گوش کنید
همایون شجریان
مقدمه تار گوش کنید
همایون شجریان
پیش درآمد (رنگ اصول) گوش کنید
همایون شجریان
آواز (گوشه داد) گوش کنید
همایون شجریان
بیداد گوش کنید
همایون شجریان
عراق گوش کنید
همایون شجریان
داد گوش کنید
همایون شجریان
شوشتری، همایون، داد و بیداد گوش کنید
همایون شجریان
تصنیف "دل مجنون" گوش کنید
محمدرضا شجریان
ساز و آواز (شکسته ، جامه دران) گوش کنید
محمدرضا شجریان
پیش درآمد ماهور گوش کنید
محمدرضا شجریان
تکنوازی ساز گوش کنید
محمدرضا شجریان
ساز و آواز (درآمد ماهور،گشایش، حصار ماهور، خاوران، بسته نگار) گوش کنید
محمدرضا شجریان
تصنیف "سروچمان" گوش کنید
محمدرضا شجریان
چهارمضراب گوش کنید
محمدرضا شجریان
ساز و آواز (شکسته ، جامه دران) گوش کنید
محمدرضا شجریان
تصنیف "خاطر حزین" گوش کنید
محمدرضا شجریان
ساز و آواز (دلکش، جامه دران، عراق) گوش کنید
محمدرضا شجریان
ساز و آواز (قرائی، پس حصار، فرود به ماهور) گوش کنید
محمدرضا شجریان
تصنیف "بی همزبان" گوش کنید
محمدرضا شجریان
مرگ قو / شنیدم که چون ... گوش کنید
عباس مهرپویا
آسمان می گرید امشب / آن زمان ها ... (1) گوش کنید
عباس مهرپویا
عاشق نخواهم شد / شیشه ی قلبم شکست ... گوش کنید
عباس مهرپویا
صدا کن مرا / صدا کن مرا ... گوش کنید
عباس مهرپویا
آه / آه شرر زای من ... گوش کنید
عباس مهرپویا
ساز غمگین / ساز غمگین و غریب من ... (1) گوش کنید
عباس مهرپویا
خال سیاه / خال تو فکند مرغ دلم ... گوش کنید
عباس مهرپویا
آسمان می گرید امشب / آن زمان ها ... (2) گوش کنید
عباس مهرپویا