گولمی یارگل

گولمی یارگل

فاطی

لیست آهنگ ها

وارنو (منزلگاه تازه) گوش کنید
مسعود بختیاری (بهمن علا الدین)
دل اشکنده (دوبیتی ها) گوش کنید
مسعود بختیاری (بهمن علا الدین)
تی توم ره (راه باریک) گوش کنید
مسعود بختیاری (بهمن علا الدین)
آواز کوگ خوش خون گوش کنید
مسعود بختیاری (بهمن علا الدین)
چوب بازی (بیکلام) گوش کنید
مسعود بختیاری (بهمن علا الدین)
تهنایی، تصنیف - شو چهارده گوش کنید
مسعود بختیاری (بهمن علا الدین)
مژده گونی (ضربی بیکلام) گوش کنید
مسعود بختیاری (بهمن علا الدین)
دنگ و فنگ گوش کنید
مسعود بختیاری (بهمن علا الدین)
بهیگ (عروس) گوش کنید
مسعود بختیاری (بهمن علا الدین)
وارنو (منزلگاه تازه) گوش کنید
مسعود بختیاری (بهمن علا الدین)
دل اشکنده (دوبیتی ها) گوش کنید
مسعود بختیاری (بهمن علا الدین)
تی توم ره (راه باریک) گوش کنید
مسعود بختیاری (بهمن علا الدین)
آواز کوگ خوش خون گوش کنید
مسعود بختیاری (بهمن علا الدین)
چوب بازی (بیکلام) گوش کنید
مسعود بختیاری (بهمن علا الدین)
تهنایی، تصنیف - شو چهارده گوش کنید
مسعود بختیاری (بهمن علا الدین)
مژده گونی (ضربی بیکلام) گوش کنید
مسعود بختیاری (بهمن علا الدین)
دنگ و فنگ گوش کنید
مسعود بختیاری (بهمن علا الدین)
بهیگ (عروس) گوش کنید
مسعود بختیاری (بهمن علا الدین)
تصنیف مال کنون گوش کنید
کوروش اسدپور
آواز گاگریوه (خون گریه) گوش کنید
کوروش اسدپور
تصنیف طبیب دردها 1 گوش کنید
کوروش اسدپور
آواز یار یار ممسنی گوش کنید
کوروش اسدپور
تصنیف طبیب دردها 2 گوش کنید
کوروش اسدپور
ساز و آواز گوش کنید
کوروش اسدپور
قطعه بدون کلام (چوب بازی) گوش کنید
کوروش اسدپور
آواز شوشتری گوش کنید
کوروش اسدپور
تصنیف آسماری گوش کنید
کوروش اسدپور
آواز حماسه گوش کنید
کوروش اسدپور
تصنیف ره دیر گوش کنید
کوروش اسدپور
آواز یار یار بویر احمدی گوش کنید
کوروش اسدپور
تصنیف تی به ره گوش کنید
کوروش اسدپور
آتشی در نیستان (مقدمه ی تصنیف) گوش کنید
شهرام ناظری
آتشی در نیستان (مقدمه ی تصنیف) گوش کنید
شهرام ناظری
آتشی در نیستان (مقدمه ی تصنیف) گوش کنید
شهرام ناظری
تصنیف لاله سر گوش کنید
ملک محمد مسعودی