کوروش اسدپور

کوروش  اسدپور

لیست آهنگ ها

تصنیف آسماری گوش کنید
کوروش اسدپور
آواز حماسه گوش کنید
کوروش اسدپور
آواز دشتی با نی (غمنامه) گوش کنید
کوروش اسدپور
تصنیف مال کنون گوش کنید
کوروش اسدپور
آواز گاگریوه (خون گریه) گوش کنید
کوروش اسدپور
آواز یار یار ممسنی گوش کنید
کوروش اسدپور
تصنیف طبیب دردها 1 گوش کنید
کوروش اسدپور
آواز شوشتری گوش کنید
کوروش اسدپور
بی بی مریم گوش کنید
کوروش اسدپور
آواز یار یار بویر احمدی گوش کنید
کوروش اسدپور