تش دل

تش دل

کوروش اسدپور

لیست آهنگ ها

تصنیف مال کنون گوش کنید
کوروش اسدپور
آواز گاگریوه (خون گریه) گوش کنید
کوروش اسدپور
تصنیف طبیب دردها 1 گوش کنید
کوروش اسدپور
آواز یار یار ممسنی گوش کنید
کوروش اسدپور
تصنیف طبیب دردها 2 گوش کنید
کوروش اسدپور
ساز و آواز گوش کنید
کوروش اسدپور
قطعه بدون کلام (چوب بازی) گوش کنید
کوروش اسدپور
آواز شوشتری گوش کنید
کوروش اسدپور
تصنیف آسماری گوش کنید
کوروش اسدپور
آواز حماسه گوش کنید
کوروش اسدپور
تصنیف ره دیر گوش کنید
کوروش اسدپور
آواز یار یار بویر احمدی گوش کنید
کوروش اسدپور
تصنیف تی به ره گوش کنید
کوروش اسدپور