سنتی

سنتی

م ص ک

لیست آهنگ ها

چرا رفتی گوش کنید
همایون شجریان
درون آینه گوش کنید
همایون شجریان
دل به دل گوش کنید
همایون شجریان
کولی گوش کنید
همایون شجریان
همه هیچم گوش کنید
همایون شجریان
چونی بی من گوش کنید
همایون شجریان
شتک گوش کنید
همایون شجریان
در حصار شب گوش کنید
همایون شجریان
آتشی در نیستان (مقدمه ی تصنیف) گوش کنید
شهرام ناظری
نوروز گوش کنید
همایون شجریان
تصنیف دود عود گوش کنید
محمدرضا شجریان
پیش درآمد دشتی گوش کنید
محمدرضا درویشی
پرویز مشکاتیان
محمدرضا شجریان
جواد معروفی
آواز و سنتور گوش کنید
محمدرضا درویشی
پرویز مشکاتیان
محمدرضا شجریان
جواد معروفی
ادامه ساز و آواز (عشاق، قرچه، رضوی، عشاق و فرود) گوش کنید
محمدرضا درویشی
پرویز مشکاتیان
محمدرضا شجریان
جواد معروفی
تصنیف گنبد مینا گوش کنید
محمدرضا درویشی
پرویز مشکاتیان
محمدرضا شجریان
جواد معروفی
پیش درآمد بیات اصفهان گوش کنید
محمدرضا درویشی
پرویز مشکاتیان
محمدرضا شجریان
جواد معروفی
چهارمضراب تکنوازی پیانو گوش کنید
محمدرضا درویشی
پرویز مشکاتیان
محمدرضا شجریان
جواد معروفی
آواز و پیانو گوش کنید
محمدرضا درویشی
پرویز مشکاتیان
محمدرضا شجریان
جواد معروفی
ادامه ساز و آواز (عشاق، قرچه و فرود به عشاق، بوسلیک و فرود، جامه دران و فرود) گوش کنید
محمدرضا درویشی
پرویز مشکاتیان
محمدرضا شجریان
جواد معروفی
ادامه ساز و آواز (سوز و گداز) گوش کنید
محمدرضا درویشی
پرویز مشکاتیان
محمدرضا شجریان
جواد معروفی
تصنیف جان عشاق گوش کنید
محمدرضا درویشی
پرویز مشکاتیان
محمدرضا شجریان
جواد معروفی
مقدمه نوا گوش کنید
همایون شجریان
ساز و آواز (بی همگان بسر شود) گوش کنید
همایون شجریان
ساز و آواز گوش کنید
همایون شجریان
کار عمل (مطرب دل) گوش کنید
همایون شجریان
ضربی نوا گوش کنید
همایون شجریان
چهارمضراب نوا گوش کنید
همایون شجریان
ساز و آواز (ره میخانه) گوش کنید
همایون شجریان
تصنیف (غم با طبیبان) گوش کنید
همایون شجریان
ضربی بیات کرد، تصنیف (دل دیوانه) گوش کنید
همایون شجریان
فرود گوش کنید
همایون شجریان
مثنوی نوا (چون تو جانان منی) گوش کنید
همایون شجریان
تصنیف (بی تو بسر نمی شود) گوش کنید
همایون شجریان
یوسف زیبای حجازی گوش کنید
حسام الدین سراج
ادامه ی ساز و آواز گوش کنید
محمدرضا شجریان