موسیقی حماسی ایران

موسیقی حماسی ایران

mohsen ahmadi

لیست آهنگ ها

جنگی کوراوغلی گوش کنید
محمدرضا درویشی
دیشمه گوش کنید
محمدرضا درویشی
گویچه گلی گوش کنید
محمدرضا درویشی
قسمتی از داستان کوراوغلی گوش کنید
محمدرضا درویشی
فتا پاشایی گوش کنید
محمدرضا درویشی
فتا پاشایی گوش کنید
محمدرضا درویشی
ماهور ایلامی گوش کنید
محمدرضا درویشی
یک چوبه - دو چوبه - سه چوبه - روونی - کشتی مقوم - ریزه کاری - شر و شور گوش کنید
محمدرضا درویشی
هرایی - هژبر سلطون گوش کنید
محمدرضا درویشی
هرایی گوش کنید
محمدرضا درویشی
کشتی مقوم - بروم - دورون - جیلیت گوش کنید
محمدرضا درویشی
گلن کشی - کشتی مقام (ورزا جنگ) - بروم دار گوش کنید
محمدرضا درویشی
دستون تالشی - محمود به (لدوبه) گوش کنید
محمدرضا درویشی
تالشی آواز - محمود به - کشتی مقام (کشتی هوا) - گیله پهلوی گوش کنید
محمدرضا درویشی