موسیقی حماسی ایران 12 - موسیقی کردستان

موسیقی حماسی ایران 12 - موسیقی کردستان

محمدرضا درویشی

لیست آهنگ ها

مقام کشتی گوش کنید
محمدرضا درویشی
چپلا گوش کنید
محمدرضا درویشی
غریبی گوش کنید
محمدرضا درویشی
چپی گوش کنید
محمدرضا درویشی
بیت محمود کله پیزه گوش کنید
محمدرضا درویشی
حماسه سیدعطا گوش کنید
محمدرضا درویشی
فتا پاشایی گوش کنید
محمدرضا درویشی
بیت شه پول گوش کنید
محمدرضا درویشی
سه پی گوش کنید
محمدرضا درویشی