موسیقی حماسی ایران 15 - موسیقی کرمانشاهان

موسیقی حماسی ایران 15 - موسیقی کرمانشاهان

محمدرضا درویشی

لیست آهنگ ها

ماهور ایلامی گوش کنید
محمدرضا درویشی
شاهنامه خوانی 1 گوش کنید
محمدرضا درویشی
شاهنامه خوانی 2 گوش کنید
محمدرضا درویشی
طرز رستم و مجنونی گوش کنید
محمدرضا درویشی
شاهنامه خوانی 3 گوش کنید
محمدرضا درویشی
شاهنامه خوانی 4 گوش کنید
محمدرضا درویشی