شهرام میرجلالی

شهرام میرجلالی

لیست آهنگ ها

دستگاه نوا 1 گوش کنید
همایون شجریان
شهرام میرجلالی
دستگاه نوا 2 گوش کنید
همایون شجریان
شهرام میرجلالی
آواز بیات ترک 1 گوش کنید
همایون شجریان
شهرام میرجلالی
دستگاه نوا 3 گوش کنید
همایون شجریان
شهرام میرجلالی
دستگاه نوا 4 گوش کنید
همایون شجریان
شهرام میرجلالی
آواز بیات ترک 3 گوش کنید
همایون شجریان
شهرام میرجلالی
آواز بیات ترک 2 گوش کنید
همایون شجریان
شهرام میرجلالی
شوشتری 1 گوش کنید
همایون شجریان
شهرام میرجلالی
شوشتری 2 گوش کنید
همایون شجریان
شهرام میرجلالی
بارون عشق گوش کنید
شهرام میرجلالی