شاهو عندلیبی

شاهو عندلیبی

لیست آهنگ ها

نشمیل نشمیل 1 (نه شمیل نه شمیل) گوش کنید
شاهو عندلیبی
مقدمه بهاره (به هاره) گوش کنید
شاهو عندلیبی
عاشقان (اشقان) گوش کنید
شاهو عندلیبی
ساز و آواز شور (مه قام شور) گوش کنید
شاهو عندلیبی
شوانی شوانی گوش کنید
شاهو عندلیبی
تکنوازی نی (نه ی) گوش کنید
شاهو عندلیبی
ساز و آواز دشتی (مه قام ده شتی) گوش کنید
شاهو عندلیبی
نشمیل نشمیل 2 (نه شمیل نه شمیل) گوش کنید
شاهو عندلیبی
بهاره (به هاره) گوش کنید
شاهو عندلیبی
چوار باخی گوش کنید
شاهو عندلیبی